Laborals

PERMISOS, LLICÈNCIES, EXCEDÈNCIES i REDUCCIONS de JORNADA

PERMISOS
MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Permís prenatalEl temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part. Justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. (Art 47.r VI Conveni Únic).
100%
Permís per tràmits preadoptius o d’acolliment previDret absentar-se per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’Administració competent. Cal justificar la necessitat de fer-ho en horari laboral.
100%
Permís en cas de naixement adopció, guardaamb finalitatsd’adopció oacolliment.Per ambdós progenitors.– Tindrà una durada de 16 setmanes. Part múltiple 2 setmanes més per cada fill/a a partir del 2n. (Art 49.3 VI Conveni Únic).-L’art. 49 de l’EBEP preveu que també es pugui ampliar en dues setmanes en el supòsit de discapacitat del fill/a.- 6 setmanes primeres, s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després del naixement, de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda  fins d’adopció o d’acolliment.- En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior a el fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o  d’acolliment.  -Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a 6 setmanes abans.-La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda (requereix acord previ amb l’òrgan competent).Aquesta possibilitat és incompatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.-L’art. 49. b) de l’EBEP estableix que si fós necessari el desplaçament dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a 2 mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.Amb independència d’aquest permís, el permís per adopció o acolliment podrà iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolució judicial d’adopció o decisió administrativa o judicial d’acolliment
100%
Permís per lactància-1 h. diària, divisible en dues fraccions de 30m fins als 12 mesos del nadó-S’incrementa proporcionalment en cas de part (adopció o acolliment) múltiple- Les hores es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball. Art. 48.f) EBEP Art 47.j CU RD Ley 6/2019 RDL 20/2012 100%
Permís per hospitalització fills/es prematurs-Màxim 13 setmanes.(Art 47.n VI Conveni Únic).-Art. 48.g) EBEP: Dret a absentar-se del lloc de treball un màxim de tres hores diaries, percebent les retribucions íntegres. El permís de maternitat es pot computar, a instàncies de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest Còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.???
100%

Permís per atendre fills/es discapacitats
– Temps necessari per assistir a reunions o visites en els centres educatius ordinaris, especials o sanitaris on rebin suport els fills/es discapacitats/es. -2 h. de flexibilitat horària diària per conciliar horaris dels centresd’educació especial o dels altres centres on rebi atenció fill/a (Art 47.o/p VI Conveni Únic- Acord MG 24.07.2019 ).
100%
Gaudi de vacances fora del mes d’agost-Si el permís naixement o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període vacances, es pot gaudir les vacances un cop acabat el permís.-En cas de baixa per IT que impedeixi gaudiment durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut 18 mesos a partir del final de l’any que s’hagin originat.Art. 46 VI Conveni Únic- Arts. 50 i 51 EBEP
100%
Permís per matrimoni, o inici de convivència en parelles estables15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data del fet.(Art 47.a VI Conveni Únic).
100%
Permís per matrimoni d’un familiar  1 dia si és a Catalunya.2 dies fora de Catalunya. Familiars  fins a segon grau. (Art 47 g. VI Conveni Únic).
100%
Permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari.Primer grau:3 dies hàbils, mateix municipi 5 dies hàbils, altre municipi Segon grau:2 dies hàbils, mateix municipi4 dies hàbils,  altre municipi. Ampliable a 6 dies excepcionalment.(Art. 48.a EBEP , Art 47.c VI Conveni Únic, RDL 20/2012)Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a voluntat del treballador/a


100%
Permís per a víctimes de violència de gènereTemps que determini serveis socials, policials o de salut. També tenen dret flexibilitat horària d’acord a cada situació concreta. (EBEP Llei 7/2007, de 12 d’abril).
100%
Permís per trasllat de domicili-Sense canvi resid. 1 dia-Si comporta trasllat altra localitat: fins 4 dies(Art 47.d VI Conveni Únic)Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a voluntat del treballador/a
100%
Permís per a exàmens finals en centres oficials o proves definitivesExamen final Oficial: 24 h anteriors. Altres proves: temps indispensable. (Art 47.d VI Conveni Únic).
100%
Permís per deure inexcusable de caràcter públic o privatTemps imprescindible per complir el deure. S’ha de justificar. (Art47.f VI Conveni Únic).-L’art. 48.j) EBEP afegeix el supòsit dels deures relacionats amb laconciliació de la vida familiar i laboral. 
100%
FormacióDret a 40h anuals de formació que es computarà com a treball efectiu. (Art. 51.9 VI Conveni Únic).
100%
Permís per flexibilitat horària recuperableMínim 1 h, màxim 7h setmanals per visites i proves mèdiques de familiars fins a segon grau.Reunions de tutoria amb els docents dels fills-El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís. (Art 22 Llei 8/2006, de 5 de juliol).

100%
LLICÈNCIES
MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Llicència per estudis retribuïda. Per interès propi de l’administracióHan de ser relacionats amb el lloc de treball. (Art 48.1 VI Conveni Únic).
100%
Llicència per estudis no retribuïda1 any (excepcionalment pot ser menor durada). Han de tenir relació directa amb el lloc de treball.
no
Llicència per assumptes propisFins a 6 mesos cada 2 anys. La concessió està subordinada a les necessitats del servei.(Art 48.2 VI Conveni Únic).
no
Llicència per atendre un familiar amb malaltia greu .3  mesos excepcionalment prorrogable fins a tres mesos més.Familiars fins a segon grau(Art 48.5 VI Conveni Únic).
no
REDUCCIONS DE JORNADA
MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Reducció de jornada per guarda legal infant menor de 6 anysÉs incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica.(Art 47.k VI Conveni Únic).Reducció ½ 60%Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda legal infant fins a 12 anys d’un 1/2 a 1/8 de jornadaEs pot demanar quan acabi la de menor de 6 anys. (Art. 24 i 26 Llei 8/2006, de 5 de juliol i art. 48.h EBEP)Proporcional a la reducció sol·licitada
Reducció de jornada per cura persona amb discapacitatLa persona discapacitada no ha de fer cap activitat retribuïda i que se’n tingui guarda legal.(Art 47.k VI Conveni Únic).Reducció ½ 60%Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda legal d’un familiar amb més del 65% de discapacitatHa de ser familiar fins al segon grau i a càrrec directe. No ha de fer cap activitat retribuïda.(Art 47.k VI Conveni Únic).Reducció ½ 60%Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per víctimes de violència de gènereDurada: a determinar en  cada  cas.  També  pot  suposar. una reordenació o adaptació de l’horari. (Art 47.q VI Conveni Únic).Reducció ½ 60%Reducció ⅓ 80%
Reducció 1/3 o ½ jornada per interès particularSubordinada a les necessitats del servei. Durada mínima 1 any.(Art. 47.m VI Conveni Únic).Reducció proporcional de les retribucions
Reducció per discapacitat legalment reconegudaEl temps per rebre el tractament mèdic necessari en centres públics o privat.Cal un informe del servei mèdic  corresponent que justifiqui la necessitat del tractament,  a periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral(Art 25 Llei 8/2006, de 5 de juliol).
100%
Reducció de jornada per cura de fill fins a 18 anys amb càncer o malaltia greuFins el 50% de reducció per atendre al menor durant el temps d’hospitalització o tractament. (Art.49 EBEP. Llei 27/2011).
100%
Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greuFins al 50% de la jornada. Durada màxima d’un mes. (RDL 20/2012).

100%
Reducció de jornada per hospitalització fills/es prematursDret a reduir la jornada un màxim de 2 hores diàries. (Art.48.g EBEP. RDL /20/2012).Retribucionsproporcionals
EXCEDÈNCIES
MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Excedència Voluntària-Significa el cessament temporal de la relació de treball, amb dret de reingrés. La pot sol·licitar un treballador/ora amb almenys un any d’antiguitat. Durada mínima 1 any. No hi ha màxim. (Art 49.1 VI Conveni Únic   Art. 89 EBEP ).No


Per cura de fill o filla
Màxim 3 anys el primer any amb reserva del lloc de treball ampliable per família nombrosa.La pot sol·licitar el personal temporal(Art 49 VI Conveni Únic).No, però computa a efectes d’antiguitat
Per cura de familiars fins a segon grau que estiguin al seu càrrec i sense activitat retribuïda
Mínim 3 mesos, màxim 3 anys.(Art 49 VI Conveni Únic).
No, però computa a efectes d’antiguitat
Per manteniment convivènciaSi el cònjuge resideix en altre municipi per haver obtingut lloc treball estableMínim 2 anys. Màxim 15 anys. (Art 6 Llei de conciliació 8/2006).
no
Per interès particularno

Per incompatibilitat
El temps que s’estigui prestant un altre servei  en qualsevol administració pública. (Art 49.6 VI Conveni Únic).
no


Per violència de gènere
El que es determini; màxim 18 mesos. (Art 49.7 VI Conveni Únic).El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis.100% els 2 primers mesos.

Excedència Voluntària especial
Mínim 1 any. Màxim 3 anys.Reserva de lloc de treball i còmput a efectes de triennis. Fins el 23 març de 2015.(Disposició transitòria sisena Llei 5/2012).

no

GRAUS DE CONSANGUINITAT I AFINITAT 

PRIMER GRAUMAREPAREFILLAFILL
SOGRASOGRENORAGENDRE
SEGON GRAUÀVIAAVIGERMANAGERMÀ
NÉTANÉTCUNYADACUNYAT
TERCER GRAUBESÀVIABESAVITIAONCLE
NEBODANEBOTBESNÉTABESNÉT
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies