1

Els equips docents decideixen la Reforma curricular de l’FP! Les orientacions o estratègies publicades pel Departament d’Educació, són això, orientacions!

CCOO sempre hem expressat amb claredat les nostres propostes quant a les necessitats de la Formació Professional  i el nostre desacord vers la Reforma curricular de l’FP. Vam ser l’únic sindicat que va presentar vot particular contra el dictamen de l’ordre al Consell Escolar de Catalunya i vam demanar un informe tècnic jurídic que mai va arribar.

Seguim sense un marc normatiu  que doni cobertura a aquesta Reforma, solament ‘orientacions curriculars’  i aquest juny el Departament d’Educació, seguint en la seva línia, ha publicat el document ’Estratègies per a la implantació de mòduls professionals de síntesi i de projecte’. Tornem a assenyalar que aquesta Reforma a hores d’ara segueix estant en la mà dels equips docents que són els que han de decidir si implementar unes orientacions o estratègies o no fer-ho.

El document  ’Estratègies per a la implantació de mòduls professionals de síntesi i de projecte’  detalla l’organització i l’enfocament i contextualització dels mòduls professionals de síntesi o projecte, indicant que un del professorat que ha de tenir assignat aquest mòdul ha de ser de l’especialitat de Formació i orientació laboral (FOL), que té assignades unes hores en aquests mòduls professionals per poder desenvolupar, de manera integrada en les activitats d’ensenyament-aprenentatge que es dissenyin, coneixements relacionats amb els àmbits del funcionament i organització de l’empresa/entitat, la cultura emprenedora, l’orientació laboral i professional i la prevenció de riscos professionals.

Tal com ens temíem i denunciàrem des de l’inici,  poc té a veure retallar 33 hores del mòdul FOL, Unitat formativa 1, Introducció al món treball, bàsicament amb continguts de dret laboral, amb les metodologies de treball que s’utilitzin i amb coordinar-se o participar en els mòdul de síntesi o projecte.

Mai hem necessitat una reforma que es basés  en treure  hores d’uns mòduls per posar-les a uns altres, o dit d’altra manera retallant-les de mòduls professionals bàsics per agrupar-les en un mòdul de síntesi o projecte, amb l’argumentació de fer treball competencial.

Com ja hem expressat abastament, sobretot en aquests moments de crisi sanitària i econòmica,  més que mai és indispensable que el mòdul Formació i Orientació Laboral (FOL), mantingui les seves hores, especialment les de dret laboral. Aquest mòdul és l’ únic garant del coneixement previ de l’alumnat dels aspectes laborals abans d’incorporar-se a l’empresa i és inconcebible i inadmisible que amb el pretext de seguir unes orientacions, es sacrifiqui aquest dret i se li negui el dret a conèixer el món del  treball, derivant aquestes hores cap  al funcionament i organització de l’empresa i cultura emprenedora, continguts  que ja es tracten al mòdul transversal Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE).

Una  inserció laboral de l’alumnat d’FP òptima depèn de que l’oferta de treball sigui de qualitat i òbviament de les  competències adquirides, així com  del coneixement previ que tinguin del món del treball i de les relacions de treball. De cap manera poden sacrificar-se els coneixements de dret laboral i seguretat social de l’alumnat d’FP per unes orientacions o estratègies d’Educació que posen únicament el focus  en la cultura emprenedora, per molt que sigui una de les principals demandes de les empreses, obviant la resta de necessitats de formació i que la Formació Professional ha de respondre a les necessitats de l’empresa, però sobretot a les necessitats de les persones.

Per totes les raons abans esmentades, és primordial que en els centres educatius es respectin les decisions dels equips docents i en cap cas es pot imposar un canvi curricular incumplint la normativa d’organització i funcionament dels centres.  Seria inadmisible i denunciable si aquests equips sofrissin pressions o imposicions que els  forcin a aplicar una reforma sense cap normativa vigent que l’ampari.

Contacteu amb nosaltres!, CCOO estem al costat dels professors i professores dels centres d’FP i exigim formació de qualitat  i garanties d’inserció per l’alumnat d’FP!