1

REUNIÓ COMITÈ SEGURETAT I SALUT LABORAL CEB 2.2.2021

1. Es presenten les taules d’accidentabilitat laboral del període novembre-desembre 2020

2. Situació actual dels plans de treball lliurats durant el primer trimestre del curs 20-21

S’han presentat un 32% dels plans de treball. Aquest tant per cent és inferior al d’altres anys, però des del CEB s’entén, donades les peculiaritats d’aquest curs.

3. Informació d’actuacions en matèria de PRL

– Reunió coordinadors prevenció riscos laborals

   Per la situació de pandèmia no s’ha realitzat la reunió presencial d’inici de curs. El Servei de Prevenció del CEB està realitzant assessorament personalitzat per a tots aquells centres que ho sol·liciten, i recentment ha enviat material informatiu per als responsables de Riscos dels centres.

També han enviat un document als centres, INFORMACIÓ PER ELS CORDINADORS/ES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

– Situació de les avaluacions de riscos laborals als centres i planificació 2021

Es va realitzar l’avaluació de Rubió i Tudurí.

En quant a Riscos psicosocials, està pendent de fer-se a l’Institut Lluïsa Cura i el CEB. El Departament d’Ensenyament està provant de realitzar aquesta avaluació en format online, en centres petits. En funció dels resultats, es plantejarà la possibilitat de fer-ho d’aquesta manera.

El CEB pregunta a la part social si tenim algun centre per fer avaluació de riscos laborals.

Des de CCOO, diem que s’ha de prioritzar l’Institut Ferran Tallada degut al seu estat actual. Des de CCOO ja vam posar una denuncia a Inspecció del treball i es van fer algunes coses però encara no esta en condicions.

4. Situació actual material lliurat de seguretat als centres educatius davant el covid-19

A partir de 11 de Gener s’ha fet una nova distribució de material. És el Departament qui decideix quins materials, i quina quantitat s’assigna a cada centre. La quantitat es calcula en base a la grandària del centre, i el total de personal que hi treballa. De totes formes, el CEB disposa d’un cert excedent de material, i els centres si necessiten més el poden sol·licitar.

Des de CCOO demanem aclarir els packs extres de mascaretes FFP2 que han arribat, ja que en els paquets posava docents (i semblava que excloïa a la resta del personal).

Des de serveis generals ens diuen que aquestes mascaretes estan destinades a ser utilitzades en moments concrets que així ho requereixin (com pot ser acompanyar a un alumne sospitós de contagi), i per a qualsevol treballador del centre. Demanen que es donin instruccions clares als centres.

Han arribat mascaretes transparents per aquells centres que tenen alumnes amb necessitats auditives. Es comenta que tenen el problema de que s’entelen.

Des de serveis generals ens informen que el Departament a escogit aquestes mascaretes en aquest moment són les úniques amb Certificació de qualitat… Us annexem les característiques tècniques d’aquestes mascaretes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MASCARETA TRANSPARENT

Des de CCOO tornem a demanar que es distribueixin mascaretes FFP2 per a tot el personal i no només per persones de risc. I insistim especialment en els treballadors del primer cicle de primària, tant docents com TEIs.

En quant al material d’higiene i neteja, és l’empresa de neteja de cada centre l’encarregada de proporcionar-lo. Si hi ha algun problema, el centre es pot adreçar a Serveis Generals.

5.  Altres

INS Ferran Tallada: insistim en la urgència de solucionar el problema dels despreniments de l’edifici de la torreta. El mal estat del recobriment i de les bastides suposa problemes importants de seguretat.

Escola del Mar: ha arribat al CEB el requeriment d’Inspecció de Treball a partir de la denúncia interposada per CCOO per les condicions de treball de l’administrativa i la conserge.

Setena planta CEB: El passat, 28 de gener, ens vam persona les delegades de prevenció de CCOO, IAC-CATAC i UGT, per solucionar la situació de la setena planta del CEB i que ja havien denunciat a la reunió anterior,

Desprès de parlar amb el Director del CEB, s’ha ajustat el nombre de treballadors al indicats pel Servei de Prevenció, i s’estan intentant solucionar les deficiències d’il·luminació, ventilació i altres. Insistim en que hi hagi una supervisió acurada.

Ventilació i temperatura als centres: Des de CCOO hem manifestat la necessitat de disposar a tots els centres ventilació forçada per no haver de mantenir les finestres obertes i que hi hagi una millor neteja de l’aire.

Les temperatures es un tema que també preocupa a CCOO i hem arribat a estar en algun centre docent municipal a 5º, amb aquestes temperatures el CEB està incomplint la llei de prevenció.