Des de CCOO us volem informar el 12 d’abril de 2021, s’ha publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona l’ampliació de la borsa del personal subaltern/a, amb la gent que va aprovar sense plaça les ultimes oposicions.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcaldessa, va aprovar en sessió celebrada el 10 de gener de 2019 la convocatòria i les bases específiques que havien de regir el procés per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, de les següents places:

  • 82 places de la categoria de Subaltern/a de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponents al grup de titulació AP, Escala d’Administració General i règim funcionarial (Exp.943/2018).
  • La present convocatòria s’efectua en execució d’allò que disposava l’article 14 de les bases específiques
    de la convocatòria amb exp. 943/2018.
    Per a la inscripció, les persones aspirants disposaran del termini de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci, del 13 a 23 d’abril.

    Les característiques de la convocatòria són les que s’adjunten a continuació.

BASES AMPLIACIÓ BORSA SUBALTERNS

Per qualsevol dubte podeu enviar un correu a borses@bcn.cat.

A les bases hi ha una errada quan diu que has d’haver superat la oferta de Tècnic/a M. d’Enginyeria i ha de ser la oferta publica de subaltern/a.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.