Novetats MUFACE Coronavirus

INFORMACIÓ SOBRE EL REPARTIMENT DE MASCARETES PER A MUTUALISTES DE MUFACE

  • Totes les persones mutualistes majors de 65 anys disposen ja d’un número SIP (Sistema d’Identificació del Pacient) i per tant poden acudir a les farmàcies amb els teu DNI i targetes sanitàries, si fa el cas, per tal de retirar-les gratuïtament. Esta circumstància és possible ja tant si el-la mutualista és atés per la Seguretat Social o per companyies asseguradores concertades.
  • MUFACE està comunicant per correu electrònic, el número SIP dels mutualistes que són atesos per companyies privades concertades. En el cas d’existir casos sense dades de correu o telèfon, MUFACE establirà les formes de comunicació alternatives per fer arribar este SIP.

La Direcció Provincial ha informat que el procés de repartiment de mascaretes s’estendrà durant dos mesos segons les prioritats indicades (primer els majors de 65 anys i patologies cròniques complexes) i que no hi haurà problemes de desabastiment.

SOBRE INCAPACITAT TEMPORAL A #ESTATDALARMA

Sense perjudici que s'adopten altres mesures de flexibilització més endavant, traslladem la següent informació, que ha estat inclosa al web de MUFACE a l'apartat Informació Coronavirus (Enllaç): Incapacitat Temporal Pel que fa a incapacitat temporal, MUFACE ha enviat instruccions a tots els òrgans de personal i està en contacte amb ells: Si ja està de baixa per incapacitat temporal i el metge no li pot atendre a temps per donar-li el següent comunicat de confirmació, Comuniqueu-ho al seu Òrgan de Personal (si pot per email) i envie el comunicat de baixa quan el tinga , pot fer-ho per email amb el comunicat escanejat. Els comunicats han de ser sempre consecutius. Això vol dir que encara que el seu metge li atenga uns dies més tard de la data final de l'informe previ, el següent comunicat de confirmació comença a l'endemà de l'informe previ. La durada dels comunicats és de 15 dies, però el metge pot, excepcionalment, fer-ne un per 30 dies. Si es posa malalt ara, el primer que ha de fer és comunicar al seu òrgan de personal. Quan puga atendre un metge, diga-li des de quan està malalt. Si transcorren més de 4 dies des que es va posar malalt fins que el metge li atenga, l'Òrgan de Personal pot justificar la seua absència a la feina excepcionalment mentre dure l'Estat d'Alarma, però haurà de presentar l'informe mèdic tan bon punt com el tinga i enviar-lo a paper o per correu electrònic.

https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE.html

 

VISAT DE RECEPTES MUFACE
EXEMPCIÓ EXCEPCIONAL DE VISAT DE RECEPTES #ESTATDALARMA

Per a facilitar l'accés als medicaments durant l'estat d'alarma, s'ha aprovat, per l'Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col•lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social.( https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf ), l'exempció de visat de receptes mentre dure la seua vigència.

Açò vol dir que, amb aquesta mesura extraordinària, els i les mutualistes NO hauran d'acudir a les oficines per al seu segellat i podran adquirir-les en la farmàcia sols amb la recepta.

SUBSIDI PER DEFUNCIÓ I SOTERRAR MUTUALISTES I BENEFICIARIS

Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Article 132. Prestacions per defunció.
1. Comprendran, entre altres possibles mesures i ajudes, les següents: a) Subsidi per defunció. b) Ajuda de sepeli.
2. Aquestes ajudes tindran com a límit els crèdits consignats per a aquesta finalitat en el pressupost de la Mutualitat General. Article 133. Subsidi per defunció.
1. La mort d'un mutualista dóna dret a la percepció, per una sola vegada, d'un subsidi per defunció, la quantia es determinarà en funció de l'edat de la víctima, aplicant un mòdul multiplicador, i amb un mínim garantit.
2. Podran ser beneficiaris de el subsidi als familiars i assimilats que es relacionen en l'apartat 1 d'l'article 15, d'aquest Reglament, sempre que complesquen el requisit assenyalat en el paràgraf a) de l'apartat 2 de l'article. 3. Per ordre de Ministre d'Administracions Públiques s'han de regular els requisits específics per ser destinatari del subsidi, les normes concretes per establir la prelació dels beneficiaris, així com el mòdul multiplicador, la seua actualització i l'import mínim garantit

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/subsido-por-defuncion.html

Article 134. Ajuda de sepeli.
1. La mort d'un beneficiari o el de el titular d'un document assimilat al d'afiliació causa dret a la percepció, per una sola vegada, d'una ajuda destinada a contribuir a sufragar les despeses del l sepeli, la quantia es fixarà i, si cas, s'actualitzarà per ordre de l'Ministre d'Administracions Públiques.
2. A aquests efectes, es presumeix la condició de beneficiari i, per tant, causarà dret a la percepció d'aquest ajut el fill d'un mutualista que, reunint els requisits per haver estat donat d'alta com a beneficiari d'assistència sanitària, haja mort abans d'haver transcorregut un mes des de la data del seu naixement. Així mateix, podrà tenir dret a l'ajuda de sepeli, sempre que s'hagueren originat despeses per aquest concepte, el fetus que, tot i no reunint les condicions establertes a l'article 30 de Codi Civil, haguera estat en el si matern durant, al menys, 180 dies. 3. Serà perceptor de l'ajuda de sepeli el titular d'el document d'afiliació o document assimilat al d'afiliació a què corresponga o haguera correspost el causant. En el cas de defunció de la titular d'un document assimilat al d'afiliació, serà perceptor el beneficiari, si n'hi haguera, que el succeïsca en la titularitat.

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/otras-ayudas-sociales/ayuda-sepelio.htm

Comparteix.

Comentaris tancats.