Des del Departament d’Educació, en la reunió de la comissió paritària de salut laboral d’avui 5 d’octubre, ens han confirmat la inclusió del personal docent en l’àmbit d’aplicació de la “Nota sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19″ que us reproduïm a continuació. Igualment, ens han informat, que s’enviarà aquesta nota als centres educatius.

Destaquem de la nota les mesures pels empleats i empleades públics amb menors a càrrec, durant aïllament o quarantena.

Nota sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19

Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors que han estat confirmats amb COVID-19.

Aquests empleats i empleades han de fer aïllament domiciliari com qualsevol altre cas de contacte estret. En aquests supòsits, tot el període d’aïllament es considera, amb caràcter excepcional, com a situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social –article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, en la nova redacció donada pel Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre-. La data d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19.

Aquests empleats i empleades podran prestar serveis en règim de teletreball les cinc jornades diàries setmanals amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. En aquest supòsit s’inclou el temps que transcorre des del tancament del centre educatiu o llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe- fins que es completa el període de quarantena. La situació d’aïllament preventiu del menor s’acredita mitjançant un comunicat del centre educatiu/llar d’infants, o bé amb una declaració responsable de la persona interessada i podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció General de Serveis de Personal.

(…)

En els cas que per la naturalesa de les funcions del lloc de treball no es puguin prestar serveis en règim de teletreball, s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes a les Instruccions 5 i 6/2020. Si tot i així no resulta possible l’adequada atenció de l’infant a càrrec, s’autoritzarà el permís per conciliació previst al punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, amb les mateixes condicions i requisits que s’hi estableixen. Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament el menor a càrrec.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.