CONDICIONS DE TREBALL DOCENT EN ELS CENTRES CONCERTATS i NO CONCERTATS EL TERCER TRIMESTRE

Les condicions de treball s’han de decidir a la mesa negociadora!

Des de CCOO fem una reflexió de com s’ha desenvolupat l’activitat docent des de l’inici del confinament i proposta de quines haurien de ser les condicions bàsiques de treball aquest darrer trimestre de curs i els recursos necessaris.

La nostra proposta parteix dels dos documents següents que situen les condicions de teletreball del personal docent i l’enfocament de com ha de ser aquest tercer trimestre tan excepcional.

Aquest curs serà diferent i ho hem d’assumir

Decàleg del teletreball d’emergència de l’entorn educatiu durant la situació de crisi sanitària pel Coronavirus

En primer lloc cal tenir en compte les condicions actuals en les quals s’ha realitzat i continuarà realitzant-se:

 • Situació de confinament i d’afectació de les persones (física i emocionalment).
 • Situació personal i familiar diversa, segons es tinguin fills o filles menors i gent gran a càrrec, salut
 • personal i dels familiars de l’entorn, etc.
 • Divers accés a recursos digitals (ordinador, portàtil, tauleta, mòbil) i dades, segons on es resideix i amb el nombre de persones amb les quals s'han de compartir.

L’exposat anteriorment fa absolutament imprescindible i urgent que es negociï sindicats i patronals les condicions de teletreball de les docents i posteriorment faci arribar unes instruccions clares a les direccions dels centres.

En segon lloc cal que es reconegui que les docents estan fent docència virtual. Reconeixement per tant de:

 • Les reunions virtuals que es realitzin amb el centre: claustre, coordinacions, departament, etc.
 • La preparació del material en general dels entorns virtuals i de les activitats d’ensenyament aprenentatge, així com del seu seguiment i valoració.
 • La tasca de contacte, seguiment individual i tutorització de l’alumnat.
 • La preparació i experimentació en diversos entorns virtuals de formació no presencial i de contacte no presencial amb la comunitat educativa.
 • La formació i aprenentatge formal i informal que està realitzant el professorat per adaptar-se a fer docència no presencial (tant a nivell tecnològic, com didàctic).

En tercer lloc cal fixar les condicions laborals bàsiques del teletreball en relació amb:

Freqüència de connexió:

 • El nombre, franja de connexió (horaris) de les reunions virtuals dels equips docents han de ser proporcionats a l’objectiu de coordinació que es persegueix i s’ha de tenir flexibilitat pel que fa a entendre les dificultats que pugui tenir el personal docent en connectar-se (tècniques, personals i familiars). S’han d’evitar els excessos de contacte diari i l’obligació de connexió al llarg del dia que s’han donat fins ara en alguns centres educatius. Cal prioritzar el contacte asíncron i no excessiu.
 • L’”encàrrec” a l’alumnat d’activitats d’aprenentatge ha de ser proporcionat en contingut i nombre i també en el temps. Una bona opció seria que fos setmanal, per tal que l’alumnat pugui disposar del seu temps amb flexibilitat. Així mateix, s’ha d’evitar que cada docent enviï la seva proposta individualment. Ara més que mai, cal coordinar tot l’equip educatiu per evitar sobrecàrregues. Cal tenir en compte que és important l’aprenentatge formal, però encara ho és més l’aprenentatge informal que per la situació que els envolta adquiriran.
 • En el cas que calgui un contacte síncron amb l’alumnat, com ara un xat, fòrum, etc. Ha de guardar la mateixa proporcionalitat i equilibri esmentats en relació amb l’encàrrec d’activitats del paràgraf anterior.
 • Ha de permetre el dret a la desconnexió digital i el degut descans dels docents. Cal respectar els descansos durant el dia i entre jornades, així com els dies festius i vacances corresponents. Sobretot cal recordar que no es tracta d’una situació de teletreball en condicions ordinàries, sinó en una situació sanitària extraordinàriament complicada. Per aquest motiu, no poden ser d’aplicació les condicions presencials de treball i tampoc el que podria ser un teletreball ordinari.

La càrrega de treball ha de ser proporcionada en relació amb:

 • El volum de la feina encomanada (activitats) a l’alumnat i el seu contingut.
 • La recerca i experimentació d’entorns virtuals.
 • La recerca de nous recursos digitals.
 • Al retorn a fer a l’alumnat (valoracions, correccions, etc.). Podent ser una bona opció que la freqüència sigui setmanal.

En quart lloc s’ha de tenir molt present tot l’anteriorment esmentat per tal de preservar la salut dels docents,

Sobretot els riscos psicosocials i ergonòmics, dels efectes d’una organització del teletreball que no sigui equilibrada i no respongui a les recomanacions de salut laboral del teletreball en moments de força major.

En cinquè lloc quan es donin situacions de malaltia personals, familiars, etc.

Cal que es pugui fer sol·licitud de baixa o del permís corresponent, alhora és necessari que s’activin les substitucions en tots els casos. Pel que fa als permisos caldria estudiar la possibilitat d’un permís retribuït extraordinari per la situació actual de crisi sanitària, en el cas d’haver de tenir cura de persones menors o dependents.

En sisè lloc s’ha de tenir en compte que les docents estan utilitzant els seus propis recursos i mitjans telemàtics, donada la situació que s’ha produït.

Superada la crisi sanitària caldrà valorar aquest fet.

En setè lloc, cal respectar la normativa pel que fa als drets d’imatge i ús de les dades de docents i alumnat.

Havent d’estar les direccions amatents en fer els recordatoris i donar les orientacions pertinents.

Comparteix.

Comentaris tancats.