INVISIBLE

Document en pdf

Qüestions relatives a les persones treballadores:

 1. Qui m’ha de proporcionar el material de protecció, EPI’s?

El material de protecció mascaretes, gel hidroalcohòlic, pantalles,...l’ha de proporcionar la titularitat del centre.

També és responsable d’adequar els espais, pe. sala de professors, i el material per tal de què es compleixin les mesures de prevenció i higièniques adequades.

 1. Quines són les persones considerades vulnerables?

Les persones vulnerables són, segons el Ministeri de Sanitat, les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC> 40), majors de 60 anys i les dones embarassades. Aquestes últimes es consideren un col·lectiu d’especial consideració.

 1. Què he de fer si soc del grup de risc o vulnerable?

Si en un inici el servei de prevenció no ha avaluat quines persones són les persones de risc, hauràs de comunicar al centre de treball que ets persona vulnerable (no cal explicar el perquè ni la malaltia de la que tracta) un cop el centre és coneixedor de la situació has de ser valorada pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. Un cop valorada la situació, el servei de prevenció, estableix  la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora i emet un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció, tenint,  en compte l'existència o inexistència d'unes condicions que permetin realitzar el treball.

 1. Quins són els símptomes relacionats amb la COVID-19?

Els símptomes compatibles amb la  COVID-19 són:

Febre, Calfred, Tos, Malestar general, Mucositat, Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura, Nàusees, Vòmits, Diarrea i Dificultat respiratòria sobtada.

 1. Què he de fer si tinc símptomes relacionats amb el COVID-19?

Si tens símptomes relacionats amb la COVID t’has de posar en contacte amb el teu metge o centre d’atenció primària o trucar al 061 Salut Respon (si és fora de l’horari d’atenció del teu centre d’atenció primària). Posteriorment el gestor COVID es posarà en contacte amb tu i t’indicarà el procediment a seguir.

 1. Què he de fer si he estat en contacte directe amb una persona positiva de COVID?

Hauràs de fer un aïllament preventiu de 14 dies. Si no pots realitzar teletreball hauràs de contactar amb el teu centre d’atenció primària o donar-te d’alta a La Meva Salut per tramitar la baixa.

Qüestions relatives a la incapacitat temporal IT degut al COVID-19:

 1. Quina consideració tindrà l’aïllament preventiu, quarantena, per contacte directe amb una persona positiva de COVID-19?. I si tinc COVID-19?

Tant el període d’aïllament com el de donar positiu en COVID tindran la consideració d’una incapacitat temporal per malaltia comuna, però de cara a la prestació econòmica seran assimilats a la contingència per d’accident de treball.

 1. Qui emetrà els comunicats de baixa, confirmació i alta en els processos de COVID-19? Quina serà la contingència per comunicar en aquests supòsits?

L’emissió dels comunicats de baixa, confirmació i alta correspondrà al Servei Públic de Salut. Malgrat ser expedits com a malaltia comuna, seran tractats, com hem dit abans, només a l’efecte econòmic, com els supòsits derivats d’accident de treball.

 1. Qui se’n carrega de prestar l’assistència sanitària i dur a terme el control de comunicats en aquests casos relacionats amb la COVID?

L’assistència sanitària i el control de comunicats de baixa i alta els durà a terme el Servei Públic de Salut.

 1. Quina serà la data que es considerarà com inici de la incapacitat temporal per COVID-19?

La data d’inic o del fet causant serà aquella en què s’acordi l’aïllament o malaltia del o de la treballadora, sens perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi després d’aquesta data, és a dir, amb efectes retroactius.

 1. Si estic inclòs en un ERTO a jornada parcial i en aquesta situació es produeix la meva baixa mèdica, qui em pagarà la prestació?

L’empresa, centre o escola abonarà en pagament delegat la prestació per incapacitat temporal de la part corresponent a la jornada de treball a temps parcial i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) abonarà la part corresponent a l’atur, de manera anàloga al que passa en supòsits de pluriocupació. La quantia que abonarà el SEPE serà igual a la de la prestació d’atur, amb el consum dels dies de prestació que corresponguin.

 

Qüestions relatives a l’alumnat:

 1. Què cal tenir en compte cada dia abans d'accedir al centre educatiu?

Els i les alumnes no poden tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. I no poden tenir cap d’aquests símptomes:

Menor o igual a 14 anys

·         Febre o febrícula

·         Tos

·         Dificultat per a respirar

·         Mal de coll

·         Congestió nasal

·         Vòmits o diarrees

·         Mal de cap

·         Malestar

·         Dolor muscular

 

Més de 14 anys

·         Febre o febrícula

·         Tos

·         Dificultat per a respirar

·         Mal de coll

·         Alteració del gust o de l’olfacte

·         Vòmits o diarrees

·         Mal de cap

·         Malestar

·         Calfreds

·         Dolor muscular

 

A més, cap persona pot accedir-hi si:

 • Està en aïllament per ser positiude COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Els i les alumnes que tinguin més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada i hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

 1. Com seran les entrades i sortides de l'escola?

Les entrades i sortides s’han de fer de forma esglaonada, assignant-se  els punts d'entrada i sortida dels diferents grups en intervals de 10 minuts.

Un cop es troben en el seu grup estable.  Hauran de dur mascareta:

 • A partir dels 12 anys, a l’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults.
 • Als espais comuns com passadissos i entrades i sortides de l’aula.
 • Serà obligatòria a l’educació primària a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin. Seran en totes les escoles ubicades en municipis que no siguin de color verd de COVID. Mapa de municipis COVID
 1. Com seran les ràtios a les escoles?
 • Als grups de 1r cicle d’educació infantil (cicle inicial) segueix amb les mateixes ràtios que indica el DECRET 282/2006
  • Grups d'infants menors d'un any: 8 infants.
  • Grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants.
  • Grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants.
 • Als grups de 2n cicle d’educació infantil i primària, la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general i, a secundària es reduiran sempre que sigui possible.
 • Quan no sigui possible reduir els grups, entès això com a excepcionalitat i d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.
 1. Com es farà la sortida al pati?

De manera esglaonada i per torns. Si grups de convivència diferents comparteixen espai, caldrà mantenir la distància. (mínima de 1,5m)

 1. Quines seran les mesures per als espais de menjador de les escoles el curs vinent?

Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat.

Hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells.

En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns.

 1. Què caldrà tenir en compte per al transport escolar el curs vinent?

Al transport escolar, es podran utilitzar la totalitat dels seients però s’haurà de portar mascareta.

 1. Què passa si hi ha un cas de COVID-19 a l'escola?
 • Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. Si el resultat surt negatiu, també caldrà fer l'aïllament domiciliari durant 14 dies, ja que és el període màxim d’incubació del virus.
 • Si dos membres de dos grups diferentsque comparteixen un mateix espai (edifici, un torn, una ala d’un edifici, el menjador...) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups d’aquell espai durant 14 dies.
 1. Com actuar davant d'un cas sospitós de COVID-19 al centre escolar?

En cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 caldrà portar-lo a un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061. També caldrà avisar la família i el Centre d’Atenció Primària (CAP).

El CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar.

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena.

A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència.

 

Informació pròpia i extreta de la pàgina de la SS i de Gencat educació

Document en pdf

PREGUNTES FREQÜENTS COVID-19

Qüestions relatives a les persones treballadores:

 1. Qui m’ha de proporcionar el material de protecció, EPI’s?

El material de protecció mascaretes, gel hidroalcohòlic, pantalles,...l’ha de proporcionar la titularitat del centre.

També és responsable d’adequar els espais, pe. sala de professors, i el material per tal de què es compleixin les mesures de prevenció i higièniques adequades.

 1. Quines són les persones considerades vulnerables?

Les persones vulnerables són, segons el Ministeri de Sanitat, les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC> 40), majors de 60 anys i les dones embarassades. Aquestes últimes es consideren un col·lectiu d’especial consideració.

 1. Què he de fer si soc del grup de risc o vulnerable?

Si en un inici el servei de prevenció no ha avaluat quines persones són les persones de risc, hauràs de comunicar al centre de treball que ets persona vulnerable (no cal explicar el perquè ni la malaltia de la que tracta) un cop el centre és coneixedor de la situació has de ser valorada pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. Un cop valorada la situació, el servei de prevenció, estableix  la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora i emet un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció, tenint,  en compte l'existència o inexistència d'unes condicions que permetin realitzar el treball.

 1. Quins són els símptomes relacionats amb la COVID-19?

Els símptomes compatibles amb la  COVID-19 són:

Febre, Calfred, Tos, Malestar general, Mucositat, Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura, Nàusees, Vòmits, Diarrea i Dificultat respiratòria sobtada.

 1. Què he de fer si tinc símptomes relacionats amb el COVID-19?

Si tens símptomes relacionats amb la COVID t’has de posar en contacte amb el teu metge o centre d’atenció primària o trucar al 061 Salut Respon (si és fora de l’horari d’atenció del teu centre d’atenció primària). Posteriorment el gestor COVID es posarà en contacte amb tu i t’indicarà el procediment a seguir.

 1. Què he de fer si he estat en contacte directe amb una persona positiva de COVID?

Hauràs de fer un aïllament preventiu de 14 dies. Si no pots realitzar teletreball hauràs de contactar amb el teu centre d’atenció primària o donar-te d’alta a La Meva Salut per tramitar la baixa.

Qüestions relatives a la incapacitat temporal IT degut al COVID-19:

 1. Quina consideració tindrà l’aïllament preventiu, quarantena, per contacte directe amb una persona positiva de COVID-19?. I si tinc COVID-19?

Tant el període d’aïllament com el de donar positiu en COVID tindran la consideració d’una incapacitat temporal per malaltia comuna, però de cara a la prestació econòmica seran assimilats a la contingència per d’accident de treball.

 1. Qui emetrà els comunicats de baixa, confirmació i alta en els processos de COVID-19? Quina serà la contingència per comunicar en aquests supòsits?

L’emissió dels comunicats de baixa, confirmació i alta correspondrà al Servei Públic de Salut. Malgrat ser expedits com a malaltia comuna, seran tractats, com hem dit abans, només a l’efecte econòmic, com els supòsits derivats d’accident de treball.

 1. Qui se’n carrega de prestar l’assistència sanitària i dur a terme el control de comunicats en aquests casos relacionats amb la COVID?

L’assistència sanitària i el control de comunicats de baixa i alta els durà a terme el Servei Públic de Salut.

 1. Quina serà la data que es considerarà com inici de la incapacitat temporal per COVID-19?

La data d’inic o del fet causant serà aquella en què s’acordi l’aïllament o malaltia del o de la treballadora, sens perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi després d’aquesta data, és a dir, amb efectes retroactius.

 1. Si estic inclòs en un ERTO a jornada parcial i en aquesta situació es produeix la meva baixa mèdica, qui em pagarà la prestació?

L’empresa, centre o escola abonarà en pagament delegat la prestació per incapacitat temporal de la part corresponent a la jornada de treball a temps parcial i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) abonarà la part corresponent a l’atur, de manera anàloga al que passa en supòsits de pluriocupació. La quantia que abonarà el SEPE serà igual a la de la prestació d’atur, amb el consum dels dies de prestació que corresponguin.

Qüestions relatives a l’alumnat:

 1. Què cal tenir en compte cada dia abans d'accedir al centre educatiu?

Els i les alumnes no poden tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. I no poden tenir cap d’aquests símptomes: s’ha modificat

A la nova actualització s’unifiquen els símptomes per a totes les edats. Restant com a possibles símptomes relacionats amb la COVID-19:

 • febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC
 • tos,
 • dificultat per respirar,
 • mal de coll*,
 • refredat nasal*,
 • fatiga, dolors musculars i/o mal de cap,
 • mal de panxa amb vòmits o diarrea,
 • pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents).

(* Només en conjunció amb altres símptomes de la llista.)

A més, cap persona pot accedir-hi si:

 • Està en aïllament per ser positiude COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Els i les alumnes que tinguin més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada i hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

 1. Com seran les entrades i sortides de l'escola?

Les entrades i sortides s’han de fer de forma esglaonada, assignant-se  els punts d'entrada i sortida dels diferents grups en intervals de 10 minuts.

Un cop es troben en el seu grup estable.  Hauran de dur mascareta (s’ha modificat)

 • Fins a dia d’avui serà obligatòria a partir dels 6 anys. És possible que en el transcurs del curs es torni a modificar en funció de com es trobin de COVID els diferents municipis. Mapa de municipis COVID
 1. Com seran les ràtios a les escoles?

 • Als grups de 1r cicle d’educació infantil (cicle inicial) segueix amb les mateixes ràtios que indica el DECRET 282/2006
  • Grups d'infants menors d'un any: 8 infants.
  • Grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants.
  • Grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants.
 • Als grups de 2n cicle d’educació infantil i primària, la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general i, a secundària es reduiran sempre que sigui possible.
 • Quan no sigui possible reduir els grups, entès això com a excepcionalitat i d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.
 1. Com es farà la sortida al pati?

De manera esglaonada i per torns. Si grups de convivència diferents comparteixen espai, caldrà mantenir la distància. (mínima de 1,5m)

 1. Quines seran les mesures per als espais de menjador de les escoles el curs vinent?

Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat.

Hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells.

En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns.

 1. Què caldrà tenir en compte per al transport escolar el curs vinent?

Al transport escolar, es podran utilitzar la totalitat dels seients però s’haurà de portar mascareta.

 1. Què passa si hi ha un cas de COVID-19 a l'escola?

S’ha modificat

 • Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 10 dies. Iniciaran l’aillament un cop s’hagi fet la prova PCR, a tots i a totes en el centre escolar on estudien. Si el resultat surt negatiu, també caldrà fer l'aïllament domiciliari durant 10 dies, ja que és el període màxim d’incubació del virus.
 • Si dos membres de dos grups diferentsque comparteixen un mateix espai (edifici, un torn, una ala d’un edifici, el menjador...) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups d’aquell espai durant 14 dies.
 1. Com actuar davant d'un cas sospitós de COVID-19 al centre escolar? S’ha modificat

En cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 caldrà portar-lo a un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061. També caldrà avisar la família i el Centre d’Atenció Primària (CAP).

El CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i dels que hi conviuen si treballen en un centre educatiu o els germans i/o germanes si cursen estudis.

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena.

A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència.

Informació pròpia i extreta de la pàgina de la SS i de Gencat educació.
Comparteix.

Comentaris tancats.