1

Es posen en marxa les comissions del Conveni Col·lectiu

El dia 22 de juny de 2020 s’ha publicat el I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya (amb el codi 79100215012020), que podeu trobar aquí .

El 10 de setembre del 2020 s’ha constituït la comissió paritària del conveni col·lectiu. La comissió paritària és l’òrgan d’interpretació, mediació, arbitratge, conciliació, vigilància i per a totes aquelles qüestions que puguin suscitar-se en el compliment del conveni. (article 5 del conveni). Aquesta comissió està integrada per un membre de cada sindicat que hagi signat el present conveni i el mateix nombre de membres de l’organització empresarial. La comissió es reunirà amb caràcter ordinari una vegada per semestre, i amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho sol·liciti alguna de les organitzacions sindicals o patronal que han signat el conveni.

El nou conveni col·lectiu té previst la constitució de la Comissió d’igualtat. La Comissió es formalitza el dia 12 de novembre del 2020. L’objectiu és fixar el funcionament i competències d’aquesta comissió amb la finalitat d’incloure el pla d’igualtat dintre del nou conveni.