LaboralsConcertadaFPPública

D’acord amb l’establert a la disposició addicional novena de la Llei 4/2020 de 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sobre recuperació parcial dels imports deixats de percebre en aplicació dels acords GOV/19/2013 i GOV/20/2013, del 26 de febrer, s’emet la següent nota informativa referent a l’aplicació de la mesura de recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013:

1.- La quantia que s’ha d’abonar correspon al 60 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import equivalent d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o

L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària / complement addicional específic / complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2020.

En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, les quanties resultants seran objecte d’adequació.

2.- L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d’ofici, d’acord amb la previsió següent:

  • En la nòmina del mes de juliol de 2020 per al personal en actiu o que percep abonament de nòmina aquest mes. En l’àmbit dels departaments i els organismes autònoms de la Generalitat, l’abonament correspondrà al departament o organisme on es prestin serveis el mes de juliol de 2020.
  • En el mes d’octubre de 2020 per a la resta de personal (que no percep abonament de nòmina el juliol 2020). En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre les devolucions corresponents a la paga extraordinària de 2013. En aquest darrer cas, i en funció de les dades de què disposin, els serveis de gestió de personal comunicaran aquesta circumstància a les persones interessades. El model de sol·licitud està disponible en el web Tràmits gencat.cat. En els supòsits de canvi de dades bancàries, caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar des d’aquesta adreça web.

3.- L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels ens, organismes o entitats del sector públic de la Generalitat es concreten en els termes i les condicions que estableixin les entitats

L’abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l’organisme, l’ens o l’entitat a què li hagués correspost abonar la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents en l’exercici 2013.

En el cas d’entitats o organismes extingits, l’abonament del 60 % de la paga extraordinària l’assumirà el departament, l’entitat o l’organisme que l’hagi succeït o que n’hagi assumit les funcions.

 

Recordem que aquesta recuperació és el compliment a l'acord signat amb CCOO i UGT el desembre de 2018 per fer efectiu el retorn de les quantitats pendents de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014.

Més informació: Cobrament aquest juliol del 60% de la paga extra pendent del 2013 (reunió de Mesa General de Funció Pública de 15 de juny de 2020)

Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies