El personal docent i investigador (PDI) de les universitats públiques catalanes pateix un greu problema de precarietat en termes d’estabilitat i de promoció.

Especialment greu és la situació del professorat que és contractat fraudulentament a través de contractes de professor associat i visitant, és a dir, vinculat a les universitats respectives a través de successius contractes temporals tot i impartir docència que correspon a necessitats permanents, de desenvolupar una carrera investigadora contínua i d’exercir càrrecs a les Facultats i en els departaments. D’altra banda, les traves interposades per les universitats públiques catalanes a l’aplicació íntegra de l’Estatut de Personal Investigador en Formació comporta que el professorat més jove vegi innecessàriament escurçada la possibilitat de desenvolupar la seva carrera acadèmica i investigadora, la qual cosa se suma a la incertesa de la continuïtat d’aquesta una vegada finalitzada l’etapa predoctoral. Finalment, la manca de promoció afecta també el professorat que exercint una activitat professional fora de la Universitat no gaudeix del desenvolupament d’una carrera horitzontal dins de la Universitat com a professorat associat.

Entre d’altres factors que han portat al personal docent i investigador a patir aquesta precarietat es troba l’absència de les Relacions de Llocs de Treball de les diferents universitats del sistema públic català i, per tant, d’una correcta gestió de PDI de les universitats públiques catalanes. Conseqüència d’això, les expectatives d’estabilitat i de promoció del PDI es veuen minvades per la manca de transparència i objectivitat en la planificació de l’oferta pública d’ocupació de les universitats al no existir la relació de llocs de treball que justifiqui la convocatòria de les places atenent a les necessitats estructurals.

Davant aquest fet, que implica l’incompliment de les previsions de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU) i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), respecte de l’obligació d’adoptar una Relació de Llocs de Treball en cadascuna de les universitats públiques catalanes, CCOO i la resta d’organitzacions sindicals presents a la comissió negociadora del conveni col·lectiu han sol·licitat la negociació de les Relacions de Llocs de Treball a cadascuna de les universitats. Davant la no obertura de les negociacions, CCOO ha presentat la corresponent queixa davant el Síndic de Greuges de Catalunya.