Pel compliment del Protocol d’assetjament psicològic laboral

CCOO juntament amb la resta de sindicats amb representació a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, sol. licitem al Departament d’Educacio el compliment del que estableix el Protol d’assetjament psicològic laboral.