Mesa 20/07/2020: secundària, recuperació de les 24h de permanència sense reversió de cap retallada més. Professorat PT d’FP, en el calendari la seva equiparació salarial

Horari del professorat de secundària, recuperació de les 24h de permanència en el centre sense reversió de cap retallada més

Professorat PT d’FP, en el calendari la seva equiparació salarial

A la mesa sectorial s’ha parlat de l’horari del professorat de secundària i del nou decret de la inspecció educativa.

Horari de permanència a secundària (Instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes):

Gràcies a la pressió sindical, a l’abril es va aconseguir que el Parlament de Catalunya instés el Departament d’Educació a negociar amb la part social la recuperació de les condicions retallades, com el retorn de l’horari lectiu o la transformació dels terços de jornada a mitges. Malauradament, l’únic retorn que es va aprovar de manera efectiva al Parlament és la recuperació de les 24 hores de permanència al centre del professorat de secundària.

Des de CCOO sempre hem demanat la recuperació de totes les condicions retallades i considerem que, per evitar les dificultats horàries per fer reunions de coordinació als centres de secundària, aquesta mesura hauria d’haver anat lligada al retorn de l’horari lectiu de 18 hores i a una cobertura real de les baixes des del primer dia per reduir el nombre de guàrdies al centre.

Davant d’aquesta situació, el Departament, tot i que en un principi volia mantenir les 28h d’horari fix, establint 24 hores d’horari fix al centre, més 4 hores per fer reunions setmanals de coordinació de manera telemàtica, aplicació contrària a la llei aprovada per tots els grups del Parlament, no ha resolt satisfactòriament el problema.

El Departament proposa un horari que consta de:

  • 19 hores lectives: ja no s’esmenten com a lectives les hores de tutoria individual o de grup, ni les activitats directives i de coordinació. CCOO hem exigit que s’especifiqui clarament als documents d’inici de curs i el Departament ha dit que ho estudiaria.
  • 5 hores d’activitats complementàries en horari fix: ja no es parla de les reunions setmanals de departament o seminari, ni del manteniment del laboratori i aules específiques, ni de l’organització i execució de les accions que ofereix el centre en el marc de determinats programes d’innovació, però en primer lloc hi consten, com sempre les guàrdies. Hem demanat que s’afegeixin aquestes activitats i el Departament només ha acceptat afegir les reunions de departament.
  • 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a horari fix: seran activitats que es podran fer de manera telemàtica. A més a més, s’hi afegeixen les reunions amb famílies o tutors/es legals que comporten un calendari de reunions establert. Reivindiquem que es contemplin dins de l’horari fix, com es feia fins ara. Així com, en relació amb què totes aquestes activitats es puguin fer telemàticament, crea un perillós precedent de condicions de treball híbrides no negociat. Aquest és el sistema que ha trobat el Departament per recuperar algunes de les 4 hores perdudes d’horari complementari no fix, incomplint el que ells mateixos van aprovar al Parlament.
  • 7 hores i 30 minuts: s’hi inclou un reguitzell de tasques com l’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc. CCOO considerem del tot inviable i un precedent molt negatiu que el Departament deixi per escrit que en 7 hores i 30 minuts setmanals el professorat de secundària pot i ha de preparar-se classes, corregir, programar i coordinar activitats i impulsar projectes d’innovació (projectes que requereixen molta dedicació en molts dels ensenyaments, com ara en la Formació Professional tots els projectes i xarxes de la DGFPiERE) i altres tasques.

Tal com el Departament ha organitzat l’horari, preveiem que el professorat quedarà desbordat al no tenir el temps necessari per realitzar les tasques convenientment. Des de CCOO ho valorem com una pèrdua de qualitat educativa i una sobrecàrrega per al personal docent.

Pel que fa al Decret d’Inspecció Educativa s’han admès les aportacions de CCOO en relació amb el reconeixement d’expertesa de la Inspecció en un camp de plena actualitat, com és el de l’educació no presencial, i en l’establiment de mesures per lluitar contra la bretxa de gènere en l’accés de les dones a la inspecció.

Altres qüestions:

  • Topall en el reconeixement de les hores de formació en línia. Ha desaparegut aquest topall de 10 hores setmanals i, a petició nostra, des de l’administració s’està valorant poder fer alguna comunicació o document per fer-lo arribar als centres.
  • Equiparació salarial del professorat d’FP PT-PS. Al setembre s’iniciarà la negociació per acordar un calendari amb la reversió de les retallades i altres reivindicacions, com l’equiparació salarial del professorat d’FP (PT-PS). CCOO en la defensa de l’equiparació del professorat tècnic d’FP hem presentat una esmena a la LOMLOE i també hem proposat a Catalunya, dins de l’Acord d’FP, l’equiparació salarial.