Educació Pública: Temes d’interès amb relació al Coronavirus (Nomenaments, oposicions, baixes IT, etc.):

Última actualització: 26/03/2020

NOTÍCIES ACTUALITZADES REFERENTS AL CORONAVIRUS

Enllaç a les notícies diàries actualitzades referents al Coronavirus.

ATUR

Requisit per tenir dret a la prestació d’atur: haver treballat com a mínim 360 en els últims 6 anys. Abans de demanar-lo, s‘han de deixar passar 2,5 dies per mes treballat (són les vacances que es paguen a la darrera nòmina).

1r pas: Demanar el certificat d’empresa

Demanar per internet al ST/Consorci el certificat d’empresa perquè aquest ho enviï telemàticament al SOC/SEPE. (Veure adreces dels SSTT/Consorci a Finalització nomenament)

2n pas: Inscripció com a demandant d’ocupació al SOC (si és la primera vegada que estàs a l’atur)

Si és la primera vegada que estàs a l’atur: Inscripció com a demandant d’ocupació al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) (enllaç a la inscripció com a demandant d’ocupació)

Un cop feta la inscripció, es rep el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO).

3r pas: Sol·licitud de la prestació d’atur

Sol·licitud de la prestació d’atur al SEPE. Enllaç a la sol·licitud.

SOC atenció telefònica;

 • BARCELONA 93.619.09.98
 • GIRONA 972.068.698
 • LLEIDA 973.990.598
 • TARRAGONA 977.990.598

Més informació específica pel personal substitut en el següent enllaç: Cap substitut/a al carrer!

ACTIVITATS LECTIVES ONLINE

Es poden oferir tasques adequades a cada etapa educativa, però no seran considerades lectives o avaluables.

Actualment, s’estan produint situacions d’exigències laborals al personal docent de totes les etapes, sense tenir en compte les garanties laborals i educatives.

Enllaç a la nota de premsa del Departament d’Educació

CCOO demana al Departament instruccions clares que protegeixen als docents i a l’alumnat i que reconeguin els drets laborals (càrrega de treball, horari de dedicació, recursos i dret a la desconnexió digital…).           

Proposem al Departament que faciliti l’accés a recursos i plataformes digitals adequades, en tots els ensenyaments obligatoris i postobligatoris, a l’alumnat i al professorat.

Aquestes activitats no han de ser qualificables, atenent la bretxa digital i les diferents circumstàncies familiars de suport a l’alumnat (sobretot en l’educació obligatòria), tot i que han de ser revisades pel professorat.

BAIXA IT, CONTINUÏTAT BAIXA IT, ALTA MÈDICA (Seguretat Social)

Quan s’hagi de realitzar qualsevol d’aquestes tramitacions, abans de desplaçar-se al centre mèdic, s’ha de trucar al CAP per seguir les indicacions pertinents. Si és renovació i no necessita seguiment clínic, poden fer arribar el comunicat de confirmació de baixa o alta a través de La Meva Salut:

Sol·licitud d’acreditació extraordinària per accedir a La Meva Salut

També hi ha un telèfon disponible: 900 053 723

La tramitació del full de baixa, continuïtat o alta s’ha de gestionar via telemàtica amb el Servei Territorial o Consorci d’Educació de Barcelona (Veure Tràmits)

BAIXA IT, CONTINUÏTAT BAIXA IT, ALTA MÈDICA, RECEPTES (MUFACE)

S’han de prioritzar les gestions per telèfon o per via electrònica:

Enllaç a la web de MUFACE

Incapacitat Temporal – Continuïtat

Si s’està de baixa per IT i el metge no pot atendre´l a temps per tramitar el part de continuïtat, s’ha d’informar per correu l’Òrgan de personal docent del ST/Consorci i, tan aviat es tingui, enviar-lo escanejat o en paper.

Els comunicats sempre han de ser consecutius. Per això, si l’atenció mèdica triga uns dies, s’ha de consignar al part de continuïtat la data del dia següent del comunicat de baixa anterior. La durada de la baixa és de 15 dies, però, excepcionalmente, es pot fer per 30 dies.

Nova baixa

Si es posa malalt/a ara, el primer que ha de fer és comunicar-ho al seu òrgan de personal. Quan pugui ser atès/a, comuniqui des de quan està malalt/a. Si transcorren més de 4 dies des que es va posar malalt/a fins que el metge li atengui, l’Òrgan de Personal pot justificar la seva absència a la feina excepcionalment mentre duri l’Estat d’Alarma, però haurà de presentar l’informe mèdic en quan el tingui i enviar-lo a paper o per correu electrònic.

S’ha aprovat l’exempció del visat de receptes

Els mutualistes que estaven obligats a segellar les receptes en les oficines de MUFACE per a l’obtenció dels seus medicaments, per requerir autorització, podran adquirir els seus medicaments amb recepta directament en la farmàcia. (Enllaç a la informació)

FINALITZACIÓ DE NOMENAMENT – CREDENCIAL

Quan es produeix la finalització del nomenament (alta del titular / finalització de la data de la baixa o permís) s’ha de finalitzar el nomenament telemàticament, com sempre s’ha fet, i adjuntar la credencial (només si l’equip directiu te l’ha enviat) al teu Servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona:

Si tens els requisits, pot demanar l’atur (Veure 1r apartat d’aquesta pàgina: Atur)

Des de CCOO demanen al Departament que perllongui durant tot el confinament el nomenament de totes les persones que estaven treballant com a substitutes dijous 12 de març, seguint el criteri del propi Departament de mantenir els contractes durant aquest període. No podem permetre que el personal més precari del Departament es quedi sense possibilitat de tenir feina, ni en molts casos de cobrar l’atur, degut al tancament dels centres.

CAP SUBSTITUT/A AL CARRER!

OPOSICIONS COSSOS DOCENTS 2019-2020

El Departament no s’ha pronunciat sobre aquesta convocatòria.

N’informarem tan aviat hi hagi novetats o instruccions al respecte.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

(18 març de 2020) S’ajornen tots el processos oberts i els que s’havien d’obrir properament: preinscripció 2n cicle d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat.

Enllaç a la nota de premsa del Departament d’Educació.

SELECTIVITAT

Les proves de la selectivitat queden ajornades. En conseqüència, s’adaptarà també el calendari de matrícula universitària. Els Ministeris d’Educació i Formació Professional i el d’Universitats treballen coordinadament amb les Comunitats Autònomes per concretar aquestes mesures.

En reunió del 25 de març, s’acorda el calendari de les PAU en convocatòria ordinària entre el 22 de juny i el 10 de juliol i en convocatòria extraordinària abans del 10 de setembre.

Es modificarà el model i el contingut de la prova, per no perjudicar l’alumnat.

SOL·LICITUDS: PERMISOS, LLICÈNCIES, VACANCES, REDUCCIONS de JORNADA, REINGRÉS (models de sol·licituds i nota del Departament)

Els  models de sol·licituds són al Portal de centre apartat “Sol·licituds i tràmits del personal docent”:

https://inici.espai.educacio.gencat.cat/

El Departament ha publicat al Portal de Centre una nota informativa sobre la “Suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2”. que convé tenir present. Aquest és un resum:

Permisos que no han estat resolts

Permeten desistir de la sol·licitud.

Permisos de maternitat i paternitat .

Si s’ha sol·licitat el gaudiment del permís de forma continuada per a tota la durada, el permís NO es pot interrompre.

Les sol·licituds d’interrupció dels permisos de maternitat i de paternitat que no es van presentar abans del 12 de març, NO es poden autoritzar. Cal evitar causar un perjudici injustificat a les persones substitutes, ja que les abocaria a passar a la situació d’atur.

Altres permisos

El permís corresponent s’ha de gaudir de forma immediata a la producció del fet que el causa. El permisos per mort, accident, malaltia greu o l’hospitalització d’un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, es poden gaudir dins del termini de 10 dies a partir del succés, a voluntat del personal.

Permís per deures inexcusables:

Si durant el període de mobilitat reduïda es produeix algun supòsit de fet que doni dret al gaudiment d’algun permís (per exemple, el permís per hospitalització d’un familiar), la persona interessada pot atendre aquesta necessitat puntual sense necessitat de sol·licitar aquest permís, en el cas que s’hagi acollit al permís per deures inexcusables, atès que amb el gaudiment d’aquest permís ja es pot atendre qualsevol contingència de les que donen dret al gaudiment dels altres permisos.

Permisos de matrimoni i trasllat de domicili:

Es poden interrompre els permisos ja concedits de matrimoni i trasllat de domicili, si així ho sol·licita la persona interessada.

Desistiments de permisos i llicències

Dels quals encara no hagin gaudit les persones interessades. Tot i estar sol·licitats i autoritzats abans del 12 de març, es poden deixar sense efecte, si la persona interessada ho sol·licita prèviament.

NO es poden anul·lar els permisos i llicències dels quals ja s’està gaudint.

Vacances.

Si s’han sol·licitat per a un període que coincideix parcialment o totalment amb el període de mobilitat reduïda, i aquestes no s’han iniciat, es pot, a sol·licitud de la persona interessada, deixar sense efectes la sol·licitud de vacances que ja s’ha autoritzat. Excepcionalment es poden interrompre les vacances iniciades amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada.

Reduccions de jornada

Reduccions de jornada per tenir cura de fill o filla, o d’altres per motius de conciliació, NO és possible tornar a la jornada sencera durant el període de mobilitat reduïda i després reprendre la reducció de jornada. NO és possible renunciar a la reducció de jornada durant el període de tancament dels centres, si no s’havia previst amb anterioritat.

Reingressos de situacions d’excedències.

Reingrés d’excedència per interès particular, en què no hi ha reserva de lloc de treball, el reingrés resta condicionat a les necessitats del servei.
Reingrés des d’una excedència per tenir cura d’un fill o filla, o des d’una altra excedència per motius de conciliació NO es poden autoritzar si la sol·licitud no es va presentar abans del 12 de març. Cal evitar causar un perjudici injustificat a les persones substitutes, ja que les abocaria a passar a la situació d’atur atès el moment excepcional en què ens trobem.

TRÀMITS DEL PERSONAL DOCENT

Per la situació actual d’emergència, a partir del 17 de març, totes les oficines d’atenció ciutadana i els registres de la Generalitat estan tancats.

Terminis: Suspensió dels terminis administratius des del 14 de març en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. ​tp://web.gencat.cat/ca/tramits

Tràmits en línia mitjançant els models específics o la instància genèrica que hi ha al Portal de centre.

Per contactar amb els SSTT/Consorci s’ha de fer a través de l’adreça de correu corresponent: https://inici.espai.educacio.gencat.cat/

Informació i suport a la tramitació: telèfon 012

Tràmits suspesos fins que es derogui l’estat d’alarma

 • Sol·licitud de títols i certificats
 • Proves d’accés als diversos ensenyaments
 • Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats
 • Proves d’avaluació de competències de sisè de primària
 • Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris
 • Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (es refereix als tràmits)
 • Concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació
 • Incorporació a la borsa de treball de personal docent
 • Provisió i selecció del personal docent
 • Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics
 • Concurs de selecció de directors de centres públics
 • Provisió i selecció del personal d’administració i serveis del Departament
 • Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius
 • Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius
 • Concessió i extinció de concerts educatius
 • Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes
 • Accés a la informació pública
 • Accés a la informació estadística

Fomulari d’inscripció al butlletí informatiu

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies