Última actualització: 11/05/2020

(Les novetats les trobareu remarcades amb gris)

NOTÍCIES ACTUALITZADES REFERENTS AL CORONAVIRUS

Enllaç a les notícies diàries actualitzades referents al Coronavirus.

ATUR

Requisit per tenir dret a la prestació d’atur: haver treballat com a mínim 360 en els últims 6 anys. Abans de demanar-lo, s‘han de deixar passar 2,5 dies per mes treballat (són les vacances que es paguen a la darrera nòmina).

1r pas: Demanar el certificat d’empresa

Demanar per internet al ST/Consorci el certificat d’empresa perquè aquest ho enviï telemàticament al SOC/SEPE. (Veure adreces dels SSTT/Consorci a Finalització nomenament)

2n pas: Inscripció com a demandant d’ocupació al SOC (si és la primera vegada que estàs a l’atur)

Si és la primera vegada que estàs a l’atur: Inscripció com a demandant d’ocupació al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) (enllaç a la inscripció com a demandant d’ocupació)

Un cop feta la inscripció, es rep el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO).

3r pas: Sol·licitud de la prestació d’atur

Sol·licitud de la prestació d’atur al SEPE. Enllaç a la sol·licitud.

SOC atenció telefònica;

 • BARCELONA 93.619.09.98
 • GIRONA 972.068.698
 • LLEIDA 973.990.598
 • TARRAGONA 977.990.598

ACTIVITATS ACADÈMIQUES I AVALUACIONS

Segons les instruccions donades fins ara pel Departament:

2a Avaluació:

Va finalitzar el 12 de març. Les qualificacions corresponents a la segona avaluació s’obtenen a partir de les observacions i indicadors recollits fins al 12 de març. Els informes de l’avaluació es podran lliurar durant les primeres setmanes de retorn a l’activitat acadèmica.

Període del 13 de març al 13 d’abril: No es considera ni lectiu ni qualificable. Les tasques realitzades, adequades a cada etapa educativa, no eren lectives ni qualificables.

Des de CCOO recordem que tot aquest període es reconeix com a docència a tots els efectes pel personal en servei actiu.

3a Avaluació:

S’inicia el 14 d’abril. El El Departament publicarà noves orientacions a partir del 13 d’abril. La docència s’haurà de fer de forma virtual i l’avaluació serà qualificadora. Caldrà revisar els criteris d’avaluació i adaptar-los a les limitacions formatives i personals de cada alumne.

Les activitats formatives han de ser flexibles, de caràcter competencial, sense la pressió d’acabar els programes i tenint en compte la situació de famílies i docents.

Competències bàsiques de 6è

Prova d’avaluació de 6è de primària: Han quedat suspeses.

Suspensió prova externa batxibac (prevista al maig)

La Comissió Tècnica del programa de currículum mixt de batxillerat i de baccalauréat (programa batxibac) confirma la suspensió de la prova externa prevista al maig de 2020. No obstant, l’alumnat de 2n pot obtenir la doble titulació i serà qualificat de manera equivalent.

Les matèries del currículum francès (Història d’Espanya i França i Llengua Francesa i Literatura) seran qualificades amb els mateixos criteris que el conjunt de matèries de 2n de batxillerat. La qualificació que constarà en el Diplôme du Baccalauréat serà la mateixa que la del Títol de Batxiller.

L’alumnat que desitgi utilizar el seu Diplôme du Baccalauréat per accedir als estudis de Grau i vulgui millorar la seva nota d’admissió (fins els 14 punts màxims), podrà examinar-se de determinades matèries a la PAU dins de la fase específica i fer valdre les notes obtingudes davant els procediments d’admissió de la Universitat escollida.

Criteris educatius per a la 3a avaluació i final de curs

EDUCACIÓ INFANTIL 2n cicle – PRIMÀRIA – ESO – BATXILLERAT – F. ADULTS

Criteris per 2n cicle EI, Primària, ESO, Batxillerat i Formació d’Adults (31-3-2020)

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de confinament pel Covid19. (20-4-2020)

Avaluació de l’Estada a l’Empresa per l’alumnat de Batxillerat
Resolució de la Direcció General de Currículum i Personalització referent a l’alumnat de batxillerat que cursa, aquest curs 2019-2020, la matèria específica d’Estada a l’Empresa i que no podrà realitzar el total d’hores de pràctiques a l’empresa, pels motius de prevenció en relació amb el COVID19.(14-4-20

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Criteris per FP (IFE, CFGM, CFGS, PFI, FPBàsica), Ensenyaments de règim especial ( Esportius, d’Arts plàstiques i disseny, d’Arts escèniques, de Música, de Dansa, d’Idiomes) i ensenyaments artístics superiors ( 03-4-2020)

Formació en Centres de Treball (FCT) – Resolució 30-3-2020
La durada de la FCT es limita de manera excepcional a les hores mínimes recollides en la normativa bàsica, 220 hores. Així mateix, s’integrarà de manera excepcional el mòdul de FCT amb un mòdul de projecte perquè es puguin abordar els objectius associats a l’entorn laboral. Aquesta mesura afectarà tant l’FP bàsica, com a la de grau mitjà i grau superior.

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes de l’últim curs dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial davant la prolongació del període de confinament pel Covid19. (20-4-2020)

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels i les alumnes en els centres d’educació especial durant el període de confinament pel Covid19.

CENTRES DE FORMACIÓ D’ADULTS

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa en el tercer trimestre i l’avaluació de l’alumnat que cursa ensenyaments en centres de formació d’adults davant la prolongació del període de confinament pel Covid 19.

Idees principals:

 • La qualificació de la tercera avaluació en cap cas podrà modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits entre setembre de 2019 i març de 2020.No s’opta per l’aprovat general i la promoció de l’alumnat seguirà sent l’aposta per aquest curs escolar.
 • El professorat disposa de prou informació per avaluar els alumnes, atès que fins el tancament dels centres ja s’havien dut a terme 2/3 parts del curs lectiu.
 • El curs escolar finalitza el juny. Les PAU es celebren del 7 al 9 de juliol.

Orientacions referents al tercer trimestre per als serveis educatius a causa del tancament dels centres educatius pel coronavirus

Personal adscrit als serveis educatius: CRP- LIC- EAP han de realitzar l’acompanyament i l’assessorament als centres, al professorat, a l’alumnat i a les famílies, flexibilitzar les respostes educatives i ajustar els procediments a les situacions imprevistes.

Personal d’atenció educativa: s’han inclós com a Serveis bàsics o estratègics els serveis vinculats al suport i a l’atenció a l’alumnat: EEE, TIS, Fisioterapeutes (7-4-2020)

Novetat

Calendari de tasques de fi de curs 19-20 (Portal de centre)

El Departament ha preparat una graella per planificar les sessions d’avaluació final d’acord amb el calendari de les tasques de fi del curs 2019 – 2020.

Les sessions d’avaluació ordinària de 2n de batxillerat han de permetre que les qualificacions s’enregistrin a Esfer@ (per accedir-hi cal entrar al portal de centres: inici.espai.educacio.gencat.cat/) no més tard del 5 de juny, data marcada pels processos d’accés a la Universitat.

Propostes didàctiques i entorns virtuals del Departament d’Educació

Propostes didàctiques del Departament d’Educació per treballar durant el 3r trimestre.

Entorns virtuals d’aprenentatge: el Departament d’Educació ha creat 615 entorns virtuals d’aprenentatge Moodle perquè tots els centres puguin dur a terme la docència en línia.

IOC Batxillerat . Continguts i recursos en obert

Des de CCOO demanem que es retiri l’exigència de fer activitats d’avaluació qualificadora a partir del 14 d’abril perquè:

 • En l’actual situació d’excepcionalitat no es pot demanar ni a famílies, ni al personal docent la realització d’activitats educatives que comportin un nivell de dedicació o d’exigència alt.
 • Les famílies es troben en situacions diverses a tots els nivells (emocional, digital, socioeconòmic…) que impedeixen garantir la igualtat d’oportunitats per assegurar l’èxit en una avaluació qualificadora que pot augmentar l’escletxa educativa.
 • És impossible fins al 14 d’abril revisar tots els criteris d’avaluació adaptant-los a la situació particular de cadascun dels alumnes.
 • No es pot exigir al personal docent que faciliti a l’alumnat informació personal com és el seu número de telèfon.
 • En la immensa majoria dels casos, el personal docent ja coneix la situació d’assoliment de les competències del seu alumnat després dels 6 mesos de docència presencial realitzada.
 • Només a l’últim curs de cada etapa que permet obtenir una titulació, es podria plantejar algun tipus d’activitat d’avaluació si realment fos imprescindible.

BAIXA IT, CONTINUÏTAT BAIXA IT, ALTA MÈDICA (Seguretat Social)

Quan s’hagi de realitzar qualsevol d’aquestes tramitacions, abans de desplaçar-se al centre mèdic, s’ha de trucar al CAP per seguir les indicacions pertinents. Si és renovació i no necessita seguiment clínic, poden fer arribar el comunicat de confirmació de baixa o alta a través de La Meva Salut:

Sol·licitud d’acreditació extraordinària per accedir a La Meva Salut

També hi ha un telèfon disponible: 900 053 723

La tramitació del full de baixa, continuïtat o alta s’ha de realitzar com sempre: enviant el comunicat al centre educatiu, qui ho traslladarà al ST o CEB.

Mascaretes: presentant la targeta sanitària (TSI)

RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.

BAIXA IT, CONTINUÏTAT BAIXA IT, ALTA MÈDICA, RECEPTES (MUFACE)

S’han de prioritzar les gestions per telèfon o per via electrònica:

Enllaç a la web de MUFACE

Incapacitat Temporal – Continuïtat

Si s’està de baixa per IT i el metge no pot atendre´l a temps per tramitar el part de continuïtat, s’ha d’informar per correu l’Òrgan de personal docent del ST/Consorci i, tan aviat es tingui, enviar-lo escanejat o en paper.

Els comunicats sempre han de ser consecutius. Per això, si l’atenció mèdica triga uns dies, s’ha de consignar al part de continuïtat la data del dia següent del comunicat de baixa anterior. La durada de la baixa és de 15 dies, però, excepcionalmente, es pot fer per 30 dies.

Nova baixa

Si es posa malalt/a ara, el primer que ha de fer és comunicar-ho al seu òrgan de personal. Quan pugui ser atès/a, comuniqui des de quan està malalt/a. Si transcorren més de 4 dies des que es va posar malalt/a fins que el metge li atengui, l’Òrgan de Personal pot justificar la seva absència a la feina excepcionalment mentre duri l’Estat d’Alarma, però haurà de presentar l’informe mèdic en quan el tingui i enviar-lo a paper o per correu electrònic.

La tramitació del full de baixa, continuïtat o alta s’ha de realitzar com sempre: enviant el comunicat al centre educatiu, qui ho traslladarà al ST o CEB.

Receptes

Recepta electrònica (disponible per mutualistes MUFACE des del 20 d’abril). De moment, només es pot obtenir el medicament en la pròpia CCAA.

 • Si s’ha escollit Seguretat social: el metge/metgessa de capçalera ha d’emetre el “Pla d medicació” el qual permet, juntament amb la targeta sanitària individual (TSI) comprar el medicament a la farmàcia.
 • Si s’ha escollit entitat concertada: el metge/ metgessa emet la prescripció electrònica, que permet comprar els medicaments a la farmàcia pagant el 100% del PVP. Posteriorment, el mutualista ha de sol·licitar el reintegrament a MUFACE, prese

https://www.muface.es/muface_Home/Receta-electronica.html

S’ha aprovat l’exempció del visat de receptes

Els mutualistes que estaven obligats a segellar les receptes en les oficines de MUFACE per a l’obtenció dels seus medicaments, per requerir autorització, podran adquirir els seus medicaments amb recepta directament en la farmàcia. (Enllaç a la informació)

Mascaretes: presentant la targeta sanitària (TSI), que tinguin un codi d’identificació personal (CIP) o un codi del Sistema Nacional de Salut (codi SNS), ja siguin de Catalunya o d’altres comunitats autònomes, mutualistes públics o privats.

RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.

NOMENAMENTS

El Departament ha descartat les reivindicacions de CCOO:

 • Manteniment dels nomenaments de les persones que feien substitucions el 12 de març i que l’han perdut durant el confinament.
 • Còmput del període de confinament com a temps treballat.

Nomenaments al 3r trimestre:

Des de divendres 24 d’abril el Departament d’Educació, gràcies a la pressió sindical i als acords que es van aconseguir a la mesa sectorial, es realitzen nomenaments telemàtics, tot i que el Departament només vol fer-los un dia a la setmana.

Aquests nomenaments, tot i ser un avenç, són insuficients. Tal com ha denunciat CCOO Educació, una gran part del personal docent substitut està patint una situació molt difícil perquè han finalitzat els seus nomenaments, s’han quedat sense feina, amb poques possibilitats d’aconseguir-ne durant aquest període i, en molts casos, sense la possibilitat de cobrar l’atur.

Finalització del nomenament- Credencial

En produir-se, per alta del titular o finalització de la data de la baixa o permís, s’ha d’entrar a l’aplicatiu telemàtic per indicar la fi del nomenament, com sempre s’ha fet, i adjuntar la credencial (només si l’equip directiu te l’ha enviat) al teu Servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona:

Si tens els requisits, pot demanar l’atur (Veure 1r apartat d’aquesta pàgina: Atur)

OPOSICIONS COSSOS DOCENTS 2019-2020 A LA TARDOR

Es manté la convocatòria a l’any 2020, però s’iniciarà al setembre. La publicació de la Resolució de modificació establirà les dates concretes.

Nou calendari

 • Prova de llengües oficials: primera setmana de setembre de 2020
 • Presentació de la programació didàctica: primera setmana de setembre de 2020
 • Primera prova (defensa i presentació de la programació didàctica i de la unitat didàctica): setembre/primera quinzena d’octubre de 2020
 • Segona prova (Part A – Supòsit pràctic i lectura; Part B –
 • Desenvolupament del tema): octubre/novembre de 2020
 • Valoració dels mèrits: desembre de 2020
 • Resolució de declaració d’aspirants seleccionats: gener de 2021

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR I MATRICULA

Nota Departament d’Educació: La preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig.

Novetat

PREINSCRIPCIÓ

Educació infantil, Primària i ESO:

 • Telemàtica: del 13 al 22 de maig
 • Presencial, només amb cita prèvia: del 19 al 22. S’ha de demanar al centre escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d’Internet.
  Tràmit online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. La documentació es podrà enviar (escanejada o fotografiada) mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

 

Postobligatoris:

 • BATXILLERAT: del 27 de maig al 3 de juny
 • CFGM d’FP i d’arts plàstiques i disseny:: del 2 al 8 de juny
 • CFGS d’FP i d’arts plàstiques i disseny: del 10 al 17 de juny

 

MATRICULACIÓ

 • 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO: del 13 al 17 de juliol.
 • 1r cicle d’educació infantil: del 17 al 23 de juny.
 • Batxillerat: del 8 al 14 de juliol –els pendents de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-.
 • CFGM i CFGS d’FP i d’arts plàstiques i disseny: de l’1 al 7 de setembre
 • Calendari preinscripció i matrícula resta d’ensenyaments: preinscripcio.gencat.cat
 • Tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per enviament a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.

SELECTIVITAT I ALTRES PROVES d’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

NOU calendari de les PAU publicat el 31 de març: convocatòria ordinària al juliol i convocatòria extraordinària al setembre.

 • PAU convocatòria ordinària: els dies 7, 8 i 9 de juliol. Resultats: 17 de juliol
 • Proves d’accés per a més grans de 25 i 45 anys: 20 de juny
 • PAP per als graus d’Educació Infantil i Primària: 19 de juny
 • PAU convocatòria extraordinària: abans del 10 de setembre. Resultats: 17 de set.

Aquestes dates es mantindran sempre que la situació d’emergència sanitària per coronavirus ho permeti.

Es modifica el model de la prova: flexibilització de l’opcionalitat en la convocatòria ordinària de la PAU. Criteris:

S’aplica a les diferents matèries perquè l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada ja establert per completar cada examen.

Els coordinadors de cada matèria de la PAU tindran en compte que:

 1. No és una reducció dels temaris.
 2. No significa un canvi radical en la tipologia dels exàmens que professorat i alumnat ja coneixen.
 3. Qualsevol flexibilització en la tria entre opcions no pot allargar el temps de lectura dels enunciats i, per tant, la durada de cada examen.
 4. Aquesta flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia en totes les 29 matèries que són objecte d’examen a Catalunya, tant per les característiques de la pròpia matèria com de la tipologia habitual de l’examen.

EXÀMENS PAU 2020. INFORMACIÓ CENTRES DE BATXILLERAT I WEB. MATÈRIES. (abril 2020)

SOL·LICITUDS: PERMISOS, LLICÈNCIES, VACANCES, REDUCCIONS de JORNADA, REINGRÉS (models de sol·licituds i nota del Departament)

Els  models de sol·licituds són al Portal de centre apartat “Sol·licituds i tràmits del personal docent”:

https://inici.espai.educacio.gencat.cat/

El Departament ha publicat al Portal de Centre una nota informativa sobre la “Suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2”. que convé tenir present. Aquest és un resum:

Permisos que no han estat resolts

Permeten desistir de la sol·licitud.

Permisos de maternitat i paternitat .

Si s’ha sol·licitat el gaudiment del permís de forma continuada per a tota la durada, el permís NO es pot interrompre.

Les sol·licituds d’interrupció dels permisos de maternitat i de paternitat que no es van presentar abans del 12 de març, NO es poden autoritzar. Cal evitar causar un perjudici injustificat a les persones substitutes, ja que les abocaria a passar a la situació d’atur.

Altres permisos

El permís corresponent s’ha de gaudir de forma immediata a la producció del fet que el causa. El permisos per mort, accident, malaltia greu o l’hospitalització d’un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, es poden gaudir dins del termini de 10 dies a partir del succés, a voluntat del personal.

Permís per deures inexcusables:

Si durant el període de mobilitat reduïda es produeix algun supòsit de fet que doni dret al gaudiment d’algun permís (per exemple, el permís per hospitalització d’un familiar), la persona interessada pot atendre aquesta necessitat puntual sense necessitat de sol·licitar aquest permís, en el cas que s’hagi acollit al permís per deures inexcusables, atès que amb el gaudiment d’aquest permís ja es pot atendre qualsevol contingència de les que donen dret al gaudiment dels altres permisos.

Permisos de matrimoni i trasllat de domicili:

Es poden interrompre els permisos ja concedits de matrimoni i trasllat de domicili, si així ho sol·licita la persona interessada.

Desistiments de permisos i llicències

Dels quals encara no hagin gaudit les persones interessades. Tot i estar sol·licitats i autoritzats abans del 12 de març, es poden deixar sense efecte, si la persona interessada ho sol·licita prèviament.

No es poden anul·lar els permisos i llicències dels quals ja s’està gaudint.

Vacances.

Si s’han sol·licitat per a un període que coincideix parcialment o totalment amb el període de mobilitat reduïda, i aquestes no s’han iniciat, es pot, a sol·licitud de la persona interessada, deixar sense efectes la sol·licitud de vacances que ja s’ha autoritzat. Excepcionalment es poden interrompre les vacances iniciades amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada.

Reduccions de jornada

Reduccions de jornada per tenir cura de fill o filla, o d’altres per motius de conciliació, NO és possible tornar a la jornada sencera durant el període de mobilitat reduïda i després reprendre la reducció de jornada. NO és possible renunciar a la reducció de jornada durant el període de tancament dels centres, si no s’havia previst amb anterioritat.

Reingressos de situacions d’excedències.

Reingrés d’excedència per interès particular, en què no hi ha reserva de lloc de treball, el reingrés resta condicionat a les necessitats del servei.
Reingrés des d’una excedència per tenir cura d’un fill o filla, o des d’una altra excedència per motius de conciliació NO es poden autoritzar si la sol·licitud no es va presentar abans del 12 de març. Cal evitar causar un perjudici injustificat a les persones substitutes, ja que les abocaria a passar a la situació d’atur atès el moment excepcional en què ens trobem.

TRÀMITS DEL PERSONAL DOCENT

Per la situació actual d’emergència, a partir des del 17 de març, totes les oficines d’atenció ciutadana i els registres de la Generalitat estan tancats.

Terminis: Suspensió dels terminis administratius des del 14 de març en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. ​tp://web.gencat.cat/ca/tramits

Tràmits en línia mitjançant els models específics o la instància genèrica que hi ha al Portal de centre.

Per contactar amb els SSTT/Consorci s’ha de fer a través de l’adreça de correu corresponent: https://inici.espai.educacio.gencat.cat/

Informació i suport a la tramitació: telèfon 012

Tràmits suspesos fins que es derogui l’estat d’alarma

 • Sol·licitud de títols i certificats
 • Proves d’accés als diversos ensenyaments
 • Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats
 • Proves d’avaluació de competències de sisè de primària
 • Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris
 • Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (es refereix als tràmits)
 • Concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació
 • Incorporació a la borsa de treball de personal docent
 • Provisió i selecció del personal docent
 • Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics
 • Concurs de selecció de directors de centres públics
 • Provisió i selecció del personal d’administració i serveis del Departament
 • Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius
 • Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius
 • Concessió i extinció de concerts educatius
 • Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes
 • Accés a la informació pública
 • Accés a la informació estadística

Fomulari d’inscripció al butlletí informatiu

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies