Ja pots consultar la nòmina d'aquest mes a l'ATRI

Recordem:

Fruit dels acords amb CCOO, ja s’ha fet efectiu l’increment del 2% a la nòmina de febrer

A la nòmina de febrer, que cobrareu durant els pròxims dies, ja s'ha vist reflectit l'increment del 2% del salari, amb efectes del mes de gener de 2020, que afecta totes les persones treballadores dependents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, siguin docents de l'escola pública, de la concertada o personal laboral.

Aquest increment es deriva de l'acord signat per CCOO, UGT i CSIF el 2018 amb el govern de l'Estat i que preveu altres increments addicionals per l'any 2020 en funció del creixement del PIB.

Pel que fa a Catalunya, aquest increment va quedar recollit en un decret llei, però sense concretar la data, motiu pel qual CCOO hem insistit en la necessitat de què es fes com més aviat millor per a totes les persones afectades.

Un primer pas real per avançar en la recuperació de tot el que ens van arrabassar amb les retallades. Un nou impuls per continuar lluitat per unes condicions laborals que facin possible una educació de qualitat.

Vine i lluita amb nosaltres!

Retorn 30% de la paga extra de 2013

Retorn 30% de la paga extra de 2013 en la nòmina d'octubre. Recuperem el que és nostre!

L'amenaça d'una vaga general a la funció pública i a l'educació concertada que va convocar CCOO pel 12 de desembre de 2018 va fer possible un acord que incloïa la garantia del retorn de les pagues amb la inclusió de caràcter prioritari del compliment de les partides pressupostàries enfront la regla de despesa.

Acord que suposa la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. La concreció d'aquest retorn serà:

 • 2019: 40 per cent paga 2013 (10% durant el 1er trimestre).
 • 2020: 60% del 2013.
 • 2021: 55 %del 2014 i 50% de productivitat( pel personal laboral del departament d' ensenyament).
 • 2022: 45 %del 2014 i 50 % restant del complement de productivitat.

amb la possibilitat de reduir a 3 anys el retorn a partir de la negociació del pressupost corresponent del 2021.

Ara, el departament d'Economia ens ha confirmat que cobrarem el 30% de la paga de 2013, en la nòmina d'octubre.

RECORDEU que els i les docents que ja NO ESTIGUIN A PAGAMENT DELEGAT, per jubilació, defunció (els hereus), baixa del centre en general, hauran de presentar la sol·licitud actualitzada al centre on treballaven el 2013. Sobretot aquells/es que hagin canviat les dades bancàries des de l'última sol·licitud

CCOO hem fet valer la força de la mobilització i negociació. La convocatòria de la vaga va ser l'eina per arribar amb èxit al final d'un procés negociador intens que ha permes aquests pagaments.

Continuarem amb la lluita, encara ens queden drets per recuperar!

Seguirem combinant mobilització i negociació!

Increment salarial del 0,25% a partir del juliol 2019

El 9 de març de 2018, CCOO i altres sindicats vam signar un Acord General que afectava totes les Administracions Públiques en diferents nivells. En concret, pel que respecta a les retribucions, aquest Acord especificava que, per l’any 2019, s’incrementarien les retribucions en un 2,25% i un 0,25% variable en funció d’un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, el qual s’ha produït. És per això que, amb efectes de l’1 de juliol d’enguany, es fa efectiu l’increment de les retribucions en un 0,25%. Sumem, doncs, un increment de 2’50% respecte al 2018.
A més, l’Acord preveia que cada Administració pogués destinar fins un 0,25% de la seva massa salarial en Fons Addicionals. Aquest repartiment es negociarà pròximament a la Comissió de seguiment de l’acord salarial 2019. Seguim avançant!

 

Nòmina de març, amb el 10% de la paga del 2013

El govern informa que en la nòmina del mes de març ens retornen d’ofici el 10% de la paga de 2013, tal com estava acordat. L’acord contempla també que durant el 2019 ens retornaran el 40%.

Només en els casos de canvi de dades bancàries caldrà comunicar-ho al Departament corresponent amb el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària.
CCOO vam signat l’acord que contempla la recuperació, amb caràcter prioritari, de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de 4 anys. Cal recordar que la proposta inicial del Govern era la recuperació de les dues pagues en 8 anys, i sempre segons disponibilitat pressupostària. El nou acord blinda el cobrament de les pagues de 2013 i 2014 amb independència de l'aprovació dels pressupostos respectius, i també resta oberta la possibilitat de reduir de 4 a 3 anys el calendari de retorn pactat.
 CALENDARI DE RETORN DE LES PAGUES EXTRES I PRODUCTIVITAT
 • 2019: 40% paga de 2013 (10% el març de 2019)
 • 2020: 60% paga de 2013
 • 2021: 55% paga de 2014 + 50% productivitat
 • 2022: 45% paga de 2014 + 50% productivitat
Nota informativa sobre l'aplicació de la mesura de recuperació parcial del 10 % de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 (07.03.19)
Nota informativa del Govern:
Atès el que disposa l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’emet la següent nota informativa referent a l’aplicació de la mesura de recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013:
 1.- La quantia a abonar es correspon amb el 10 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent.
 L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària/ complement addicional específic/ complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2019.
En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d'altres resolucions judicials, les quanties resultants seran objecte d'adequació.
 2.- L'abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels Departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d'ofici en la nòmina del mes de març de 2019, tant per al personal en servei actiu o en situació assimilada com per al personal que ha deixat de prestar serveis abans d’aquella data per extinció de la relació de serveis, d’altres situacions administratives o canvi de destinació al sector públic o a altres administracions.
 En el supòsit de canvi de dades bancàries caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar de l’adreça web www.gencat.cat.
 En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre devolucions corresponents a la paga extra de 2012. En aquest darrer cas i en funció de les dades que es disposin, els serveis de gestió de personal comunicaran aquesta circumstància a les persones interessades.
 A efectes de la seva presentació, el model de sol·licitud està disponible en el web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
 En l’àmbit dels departaments i els organismes autònoms de la Generalitat l’abonament correspondrà al departament o organisme on es prestessin serveis o es tingui la darrera destinació el mes de març de 2019.
 3.- L'abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels ens, organismes o entitats del sector públic de la Generalitat es concreten en els termes i condicions que estableixin les mateixes entitats.
 L'abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l'organisme, ens o entitat al que li hagués correspost abonar la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents en l’exercici 2013.
 4.- En el cas d’entitats o organismes extingits, l’abonament del 10 % de la paga extraordinària s’assumirà pel departament, entitat o organisme que l’hagi succeït o assumit les seves funcions.
 
          
Gràcies a l'acord signat per CCOO les retribucions  creixen des de l'1 de gener de 2019 el 2,25%. 
 L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.

Les empleades i els  empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.

CCOO seguirem lluitant per recuperar el que ens van arrabassar i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores. 

Nòmina de gener 2019 amb l'increment salarial aconseguit per CCOO

Gràcies a l'acord signat per CCOO aquest gener ja es cobrarà l'increment salarial de l'any 2019. Les retribucions doncs creixen des de l'1 de gener de 2019 el 2,25%. 

 L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.

Les empleades i els  empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.

CCOO seguirem lluitant per recuperar el que ens van arrabassar i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores. 

Nòmina de desembre amb l'increment salarial aconseguit per CCOO

En la reunió  de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat del 18 de setembre  CCOO va signar l’acord que ha fet posible l’increment salarial del 2018 i que ha permès, a més, cobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per IT.

CCOO seguirem liderant la lluita per recuperar tot allò que és de les treballadores i els treballadors de la Generalitat, per la via de la negociació i per la via de la mobilització per aconseguir acords com la recuperació de les pagues del 2013 i 2014.

CCOO seguirem lluitant per recuperar el que ens van arrabassar i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Nòmina d'abril 2018, amb la recuperació de la paga extra del 2012!

El Ple del Parlament ha convalidat, per fi, el decret que fa possible que les empleades i els empleats públics de la Generalitat cobrin el 20% que encara se’ls deu de la paga extra de 2012. Han calgut 6 anys per reparar (amb comptagotes) una de les moltes retallades que “el Govern dels millors” va aplicar al personal de la Generalitat.

Altres sindicats critiquen les nostres actuacions, malgrat es beneficiïn del nostre treball i de recollir els fruits dels nostres acords. Per exemple CCOO i UGT vam pactar el retorn de la paga de 2012, altres sindicats no. Doncs ara, amb la nòmina d'abril del 2017, finalment en retornen el que és nostre.

Des de CCOO sempre hem lluitat per recuperar allò que ens van arrabassar. Tant de bo haguéssim aconseguit que no ens ho prenguessin, ni tan sols les pagues de 2013 i 2014, retallada que només es va aplicar a la Generalitat Catalunya u no en altres administracions.

En l'actualitat CCOO ha aconseguit un beneficiós acord en l'àmbit estatal, però ja hi ha sindicats que el critiquen. Però que han aconseguit ells?

Cal recordar que el PIB està vinculat al dèficit, cosa que segons alguns faria impossible la pujada màxima de l'acord (sabeu que hi ha un FIX, que fa que sigui un 6.9% en 3 anys... I uns variables que fa que puguin pujar a un 8.79%). Doncs en l'actualitat la Generalitat ha tancat el 2017 amb un dèficit del 0'58% i per tant compleix l'objectiu marcat pel ministeri d'hisenda.

La lluita dona els seus fruits, i mentre altres parlen, CCOO ha aconseguit:

 • Recuperar la paga del 2012.
 • Recuperar el 100% de sou en múltiples situacions de baixa per IT (Persones amb grip, o les baixes de les dones en casos derivats de tractaments de reproducció assistida, o les baixes durant el període de lactància, o les  baixes per exploracions diagnòstiques invasives: endoscòpies, cateterismes... ) o les que en el seu moment TAMBÉ vam acordar (i altres no van voler signar): Intervenció quirúrgica, Hospitalització, Processos oncològics, Dones embarassades, Víctimes de violència gènere.
 • Oferta d'ocupació pública amb oposicions i estabilització de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017, per reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys.

http://publica.ccoo.cat/2018/03/mesa-tecnica-concretades-les-places.html

Ara continuarem lluitant per avançar:

 • Reducció de les 2 hores lectives per majors de 55 anys.
 • Cobrament del primer estadi als 6 anys.
 • Reducció de ràtios a les aules
 • I evidentment, més recursos per l'educació pública i l'atenció a la diversitat.
 • Retorn de les pagues de 2013 i 2014
 • Recuperació del Fons d'acció social.

#FetsNoParaules

Nòmina del mes d'abril 2017, amb el retorn del 34,42% de la paga extra del 2012

Ja pots consultar la nòmina d'abril amb el 34,42% del que vam deixar de percebre el 2012 en concepte de paga extraordinària del mes de desembre.

Si al novembre del 2016 vau rebre una altra part de la devolució, podeu calcular fàcilment quina és la quantitat que percebreu amb aquesta nòmina. Només cal que multipliqueu el que us van retornar aleshores per 1,657197881559942 i trobareu el que us pertoca en aquesta ocasió.
Recordeu que si no vau cobrar res al novembre del 2016 i, a més no esteu en actiu en aquest moment, heu de sol·licitar la devolució mitjançant aquest formulari.
Recordeu també que encara ens continuaran devent el corresponent a la paga que ens van retallar del 2013 i 2014 i CCOO Educació continuarà lluitant per recuperar-les.

Nòmina de novembre 2016 amb el 20% de la paga de 2012

Recordeu que aquest mes, en la vostra nòmina heu de trobar-hi també una part de la paga de 2012, concretament el 20,77%. Queden pendents, doncs, dos pagament més.
Aquest pagament és fruit de l'acord que CCOO i els altres sindicats presents a la Mesa General de la Funció Pública van aconseguir el passat dia 9 de juny, després que el Parlament  aprovés, el passat gener i de manera unànime, una resolució  que instava el Govern a que ho fes.

L'Acord signat amb l'Administració implica, a més a més d'aquest pagament:

 • El compromís del Govern per complir la resolució parlamentària i a la recuperació del marc de condicions laborals anteriors a 2012.
 • Deixar sense efecte la retallada del 5% del salari de l’any 2012.
 • El pagament de la resta de la paga del 2012 que ens deuen els mesos de març de 2017 i març de 2018.
La Federació d'Educació de CCOO creiem que l'efecte combinat de les mobilitzacions i les negociacions són el cami per recuperar tots els drets que ens han estat arrabassats. És per això que el nostre compromís és el de seguir lluitant per:
 • Signar un calendari per recuperar les pagues de 2013 i 2014.
 • Aconseguir oferta d’ocupació i reducció de la temporalitat.
 • Recuperar i millorar els fons d’Acció Social.
 • Signar nous supòsits per assolir el 100% per IT (Incapacitat temporal).
 • Millorar el cobrament dels estadis docents.
 • Millorar la regulació de les borses de treball per l’accés a la Funció Pública.
 • Impulsar que la Mesa de Personal Docent negociï el retorn dels drets al professorat més gran de 55 anys i al que ha fet substitucions durant més de 6 mesos.
 • Avaluar el resultat de la negociació d’aquests punts abans de l’1 de desembre de 2016.

Més informació a:

Ho hem aconseguit! Recuperm la paga de 2012.

Aconseguit l'acord per la recuperació de la paga de 2012

Publicat el decret de recuperació de la paga de 2012

 
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies