Quan tinguem un cas sospitós

Cas sospitós és aquell/a que presenta la simptomatologia que s’indica* (actualitzada) i que el serveis mèdics li demanin fer-se la prova PCR. En aquest cas ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l’espera del resultat de la prova. També han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin en un centre educatiu.

La resta de convivents que no treballin en cap centre escolar, no tenen indicat fer un aïllament preventiu i poden anar a treballar prenent les mesures adequades, de la mateixa manera si hi ha germans grans que no estudiïn en centres educatius.

* Taula de simptomatologia:

A la nova actualització s’unifiquen els símptomes per a totes les edats. Restant com a possibles símptomes relacionats amb la COVID-19:

 • febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC
 • tos,
 • dificultat per respirar,
 • mal de coll*,
 • refredat nasal*,
 • fatiga, dolors musculars i/o mal de cap,
 • mal de panxa amb vòmits o diarrea,
 • pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents).

(* Només en conjunció amb altres símptomes de la llista.)

Actuació en la detecció d’un cas sospitós:

 • Si hi ha un/a alumne/a que entra dins la definició d’un cas sospitós

Si es troba al centre escolar primerament se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat i posar-li una mascareta quirúrgica. Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós. Immediatament la direcció del centre haurà de trucar a la família perquè vingui a buscar l’infant o adolescent i recomanar a la família que contacti amb el seu centre d’atenció primària (CAP). Si el cas és greu caldrà trucar al 061.

Si la direcció té qualsevol dubte pot contactar amb el seu referent d’escola 1.

 • Si es tracta d’una persona treballadora, dins l’horari laboral, la que presenta un quadre clínic o simptomatologia compatible amb la definició de cas sospitós s’indicarà que se li ha de realitzar una PCR en les primeres 24 hores (si es considera adient), ja sigui pel propi SPRL (si en té la possibilitat) o a través del seu centre d’atenció primària amb el qual s’haurà de posar en contacte (i si no pot amb el 061).
 • Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius (en cas de l’alumnat), la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera dels resultat de la PCR .

Nota: No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable mentre s’estigui en espera del resultat de la prova, així com tampoc dels contactes estrets convivents que no pertanyin a l’àmbit escolar. Però els/les menors del seu grup de convivència escolar i el tutor(a) del grup mantindran l’activitat escolar ordinària sense barrejar-ser amb la resta d’unitats, a l’espera dels resultats del cas en estudi.

Resultat de la PCR

Si la PCR és negativa:

En el cas d’una alumne/a, els infants i tutors(s) del grup continuaran amb normalitat les seves activitats. L’infant amb símptomes es podrà incorporar quan aquests hagin cedit i sempre i quan romangui 24 hores sense febre

En el cas d’un/una professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagin passat almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes.

Si la PCR és positiva:

Si és positiu, el Servei de Vigilància Epidemiològica, SVE, indicarà quarantena durant 10 dies al seu domicili als alumnes de la unitat de convivència i al tutor del grup de primària (contactes estrets* del cas). Com a contactes estrets* d’un cas positiu, s’indicarà també fer-los una PCR al propi centre educatiu o en altres punts específics segons indiquin els equips d’atenció primària. Segons el criteri del SVE es podran realitzar també altres accions.

Contactes estrets* (actualització)

Es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles persones que formen part d’un grup de convivència estable 2. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte sense la protecció adequada (sense mascareta), durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de distància. Així, per exemple, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores del grup (i per tant, no pertanyen al GCE), no es consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les mesures de protecció recomanades. Des d’un punt de vista mèdic, els casos que han passat la malaltia en els darrers 3 mesos (amb documentació confirmada) no estarien obligats a dur a terme quarantenes. Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius pedagògics, aquell alumne o alumna ha de restar fent la quarantena amb la resta del grup o, si bé, és preferible que segueixi assistint al centre incorporant-se a un altre CGE.

Tots els contactes estrets d’un cas positiu tenen indicació de fer-se una prova PCR de cribratge i de fer la quarantena.

En els casals, Àmbit de casals, cases de colònies, campaments, camps de treball, rutes. El procediment quan es detecta un cas sospitós és similar a la del centre escolar. Si finalment es dona un cas positiu, el SVE/EAP indicarà quarantena durant 10 dies al seu domicili als infants de la unitat de convivència i a la persona monitora del grup (contactes estrets del cas). Com a contactes estrets d’un cas positiu, s’indicarà també fer-los una PCR i, segons el criteri del SVE poden incloure’s també altres accions.

Paper del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Els Servei de Prevenció de Riscos Laborals, SPRL, previa l’autorització del titular del centre de treball poden realitzar tests ràpids així com recollir mostres serològiques i de PCR sempre que es garanteixin les mesures de prevenció i protecció adequades. També s’han de coordinar amb el SVE. I l’empresa ha de

S’ha de recordar que:

La llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, diu: Art.14.2. “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.”

Art. 14.5. “El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.”

Art. 22.2. “Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.”

Art. 22.4. “Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.”

Informació pròpia i extreta de la pàgina de la SS i de Gencat educació

Notes

Torna ↑

1 El Referent COVID Escola, és un/a professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. S’encarrega d’atendre i informar dels dubtes que plantegen els centres educatius sobre la manera de procedir i circuits d’atenció. És la persona encarregada de la identificació dels contactes estrets escolars (tant de la classe com de les activitats extraescolars que tinguin lloc dins de l’escola), així com de la coordinació amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19. També té un paper important en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els seus centres de referència. Cal que treballi de forma molt coordinada amb l’escola, l’equip d’AP i el servei de vigilància epidemiològica territorial que és qui pren les decisions de com cal actuar en cada escola. Els dubtes sanitaris respecte a la COVID-19 que no pugui resoldre el referent escola es disposarà d’una infermera de referència del centre educatiu.

2 Es considera grup estable de convivència (alumnes + professor). Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies