Assemblea de sector residències

Barcelona dimarts, 17 de desembre de 2019.

Ordre del dia:

 1. Situació del sector.
 2. Que fer en cas que la patronal mantingui la seva postura respecte al 2019.
 3. Precs i preguntes
 4. Situació del sector.

Lamentablement, les últimes reformes laborals permeten, als empresaris, asseure's a les taules de negociació sense cap obligació d'arribar a acords de millora, arribant a l'extrem de poder permetre's forçar devaluacions, fins i tot extincions, de drets ja adquirits. Això, en definitiva, és el que ha permès, a la patronal del nostre sector, mantenir durant 10 llargs anys el mateix redactat de conveni.

I, sent honestos i realistes, hem d'admetre que, els drets de les persones treballadores, fins i tot estant recollits per normatives o per convenis, estan sent qüestionats i vulnerats sistemàticament baix, l'amenaça de l'acomiadament, o l'excusa de mantenir a flotació al sector.

Per tant, és necessari un canvi d'estratègia en la manera de com CCOO s'enfronta al repte que suposa les relacions laborals amb la patronal del sector. Màximament, quan aquesta sembla creure que la precarització de les condicions de treball és la via més simple d'obtenir bons resultats.

Aquest canvi ha de venir abalado i ha de ser construït, pel major nombre possible de persones de les quals puguem disposar, que no són unes altres que, almenys en principi, les que són delegades per CCOO, en els diversos comitès d'empresa, en col·laboració amb l'actiu sindical existent en la nostra formació.

Aconseguir aquest objectiu passa per crear i implementar un projecte l'objectiu del qual sigui acabar amb el nepotisme empresarial, les constants vulneracions de drets laborals i constitucionals. Per a tot això, farà falta la màxima implicació possible de tots mitjançant accions com les següents:

 • Utilització del crèdit sindical, és molta feina el que cal fer i es perden moltes hores de crèdit.
 • Negociar l'acumulació d'hores, allí on sigui possible, en post d'aconseguir alliberaments parcials o totals, més alliberats ha d'implicar arribar millor i a més empreses.
 • Afiliació. Cada vegada es retallen més les subvencions destinades a donar uns serveis bàsics com, per exemple, els tècnics de prevenció, que hauran de cobrir-se amb fons propis.
 • Formació de les persones delegades, permetrà una millor organització i utilització de recursos humans.
 • Pedagogia de cara als companys de treball, ens han de veure com a defensors dels seus drets enfront de les més que comunes males arts, d'alguns empresaris, que aconsegueixen que ens vegin més com un problema que com una solució.
 • Organització en petits grups de treball que permetin compartir esforços, major representativitat i garantir la continuïtat del projecte.
 • Fer ús, sempre que sigui possible, de les administracions competents, perdent la por a la denúncia, ja que la llei està feta per a tots.

En resum, ja n'hi ha prou de veure-les venir, hem de canviar la por de bàndol, hem d'apoderar als nostres companys fent-los veure que la nostra causa, és la seva.

5. Que fer en cas que la patronal mantingui la seva postura respecte al 2019.

S'acorda mantenir la postura de la plataforma creada per la part social quant a pujada per al 19, és a dir 37€ de pujada per a totes les categories, i negociar pujada per al 20 més les millores socials de la plataforma elaborada per la part social.

Giuliano proposa fomentar la representativitat i la participació dels delegats i delegades de CCOO a través de petits grups de treball.

6. Precs i preguntes. (Varis.)

Assistents. Antonio de la Fundació ATENDIS. Giuliano de Pere Midgants. Beatriz d'Associació Pere Pedralbes. Mati i Sergio del Grup Catalonia. José Manuel, Fundació Estela.

S'ACABA a les 12:40h

Asamblea de sector residencias

Barcelona martes, 17 de diciembre de 2019.

Orden del día:

 1. Situación del sector.
 2. Que hacer en caso de que la patronal mantenga su postura respecto al 20190.
 3. Ruegos y preguntas
 4. Situación del sector.

Lamentablemente, las últimas reformas laborales permiten, a los empresarios, sentarse a las mesas de negociación sin ninguna obligación de llegar a acuerdos de mejora, llegando al extremo de poder permitirse forzar devaluaciones, incluso extinciones, de derechos ya adquiridos. Esto, en definitiva, es lo que ha permitido, a la patronal de nuestro sector, mantener durante 10 largos años el mismo redactado de convenio.

Y, siendo honestos y realistas, hemos de admitir que, los derechos de las personas trabajadoras, aun estando recogidos por normativas o por convenios, están siendo cuestionados y vulnerados sistemáticamente bajo, la amenaza del despido, o la excusa de mantener a flote al sector.

Por tanto, es necesario un cambio de estrategia en la manera de cómo CCOO se enfrenta al reto que supone las relaciones laborales con la patronal del sector. Máxime, cuando ésta parece creer que la precarización de las condiciones de trabajo es la vía más simple de obtener buenos resultados.

Este cambio ha de venir abalado y ha de ser construido, por el mayor número posible de personas de las que podamos disponer, que no son otras que, al menos en principio, las que son delegadas por CCOO, en los diversos comités de empresa, en colaboración con el activo sindical existente en nuestra formación.

Conseguir este objetivo pasa por crear e implementar un proyecto cuyo objetivo sea terminar con el nepotismo empresarial, las constantes vulneraciones de derechos laborales y constitucionales. Para todo ello, hará falta la máxima implicación posible de todos mediante acciones como las siguientes:

 • Utilización del crédito sindical, es mucho trabajo el que hay que hacer y se pierden muchas horas de crédito.
 • Negociar la acumulación de horas, allí donde sea posible, en post de conseguir liberaciones parciales o totales, más liberados ha de implicar llegar mejor y a más empresas.
 • Afiliación. Cada vez se recortan más las subvenciones destinadas a dar unos servicios básicos como, por ejemplo, los técnicos de prevención, que habrán de cubrirse con fondos propios.
 • Formación de las personas delegadas, permitirá una mejor organización y utilización de recursos humanos.
 • Pedagogía de cara a los compañeros de trabajo, nos han de ver como defensores de sus derechos frente a las más que comunes malas artes, de algunos empresarios, que consiguen que nos vean más como un problema que como una solución.
 • Organización en pequeños grupos de trabajo que permitan compartir esfuerzos, mayor representatividad y garantizar la continuidad del proyecto.
 • Hacer uso, siempre que sea posible, de las administraciones competentes, perdiendo el miedo a la denuncia, ya que la ley está hecha para todos.

En resumen, ya basta de verlas venir, hemos de cambiar el miedo de bando, hemos de empoderar a nuestros compañeros haciéndoles ver que nuestra causa, es la suya.

5. Que hacer en caso de que la patronal mantenga su postura respecto al 2019.

Se acuerda mantener la postura de la plataforma creada por la parte social en cuanto a subida para el 19, es decir 37€ de subida para todas las categorías, y negociar subida para el 20 más las mejoras sociales de la plataforma elaborada por la parte social.

Giuliano propone fomentar la representatividad y la participación de los delegados y delegadas de CCOO a través de pequeños grupos de trabajo.

6. Ruegos y preguntas. (Varios.)

Asistentes. Antonio de la Fundación ATENDIS. Giuliano de Pere Midgants. Beatriz de Asociación Pere Pedralbes. Mati y Sergio del Grupo Catalonia. José Manuel, Fundación Estela.

SE ACABA a las 12:40h

Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies