Centre d’atenció diürna. Signa el manifest!

MANIFEST SECTOR DISCAPACITAT – Centre d’atenció diürna

El sector de la discapacitat i en concret els centres d’atenció diürna, han tornat a demostrar que estan formats per a persones treballadores, compromeses, solidàries i qualificades; sobretot en el transcurs de la pandèmia per la COVID 19.  

Els treballadors i treballadores dels centres d’atenció diürna (STO,SOI,CAE..) han vist com les empreses on treballen, els han enviat a fer suport a les llars- residència i residències, amb el vist-i –plau de l’Administració, sense formació ni experiència prèvia. A més, en els inicis aquests centres no disposaven d’EPI’s necessaris ni de les mesures de protecció oportunes.

S’han realitzat tasques diferents a les habituals en horaris i jornades molt diverses. Aquesta situació, en alguns casos, s’ha allargat més enllà de la «nova normalitat». També, en  molts casos, s’han fet caminades i atenció domiciliària. També hi ha hagut un gran nombre de persones ateses afectades i defuncions, perquè es tracta de població vulnerable i no s’ha treballat l’estat emocional de les persones treballadores.

Finalitzat l’estat d’alarma, a molts treballadors i treballadores determinades entitats els han reclamat retornar hores, tot i que les entitats ja han cobrat de l’administració totes les hores del servei que ofereixen i han tingut al personal a disposició. Cal afegir que amb la “nova normalitat” ens trobem unes ràtios més elevades i en uns espais que no compleixen, en molts casos, amb les mesures de distància i seguretat adequades. La dotació econòmica dels centres d’atenció diürna de persones amb discapacitat no deixa de ser una opció d’estalvi pressupostari per part de les administracions públiques. Un estalvi que continua recaient directament en el conjunt de persones  treballadores i les que són ateses.

Les patronals del sector segueixen mantenint unes condicions de conveni precàries, forçant les persones treballadores a renunciar a drets dels que ja gaudeixen i a possibilitats de noves millores.  

Davant aquesta realitat els i les sotasignats EXIGIM:

A la patronal:

  1. Voluntat negociadora  i trencar amb una situació de precarietat pels treballadors  i treballadores dels centres d’atenció diürna.
  2. Revertir un percentatge substancial dels increments dels mòduls rebuts per part de l’administració, en els salaris de les persones treballadores d’atenció directa.
  3. Una nova definició de grups professionals d’acord amb la normativa laboral actual i amb les necessitats del servei, que acabi amb l’actual sistema de categories, antiquat i ambigu. Una veritable font d’arbitrarietats i conflicte.
  4. Treballar amb la part social la construcció d’un únic conveni d’atenció a les persones amb discapacitat.

A l’administració:

  1. Passar de l’actual model de subvenció a les empreses privades que presten serveis a les persones amb discapacitat, a un model  de concert o contracte programa que reculli de manera clara i transparent a quines empreses es lliuren els diners públics destinats al sector i on, quan i com es distribueixen. 
  2. Cal que, dins del model de concert o contracte programa, els salaris de les treballadores i treballadors passin al format de pagament delegat, esdevenint l’administració la garant d’aquests salaris.

Per tot l’expressat, ara i aquí, convençuts i convençudes de l’interès per part de tothom en fer cada dia un servei d’atenció a les persones amb discapacitat que respongui als reptes de la societat del segle XXI, instem al govern de la Generalitat i a les patronals del sector a que acabin amb aquesta situació INSOSTENIBLE per a les persones ateses i les treballadores i treballadors del sector.