El Departament suspèn el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses  a la convocatòria de les oposicions de les TEI

 
RESOLUCIÓ EDU/2078/2020, de 24 d’agost, per la qual se suspèn el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

La Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020), es va publicar en data 3 de juliol de 2020 al DOGC núm. 8168. En el tram final del termini d’un mes per interposar recurs potestatiu de reposició, establert a l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’han presentat de forma massiva dos-cents recursos potestatius de reposició en contra. En tots els esmentats recursos també se sol·licita la suspensió de la convocatòria fins que no es resolguin els mateixos.

Atesos els mitjans personals, materials i electrònics disponibles i l’elevat nombre de recursos presentats, esdevé impossible dictar i notificar resolució expressa de tots els recursos presentats en el termini establert d’un mes des que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o en el registre de la Secretaria General del Departament d’Educació. Per evitar que l’execució de l’acte impugnat causi perjudicis d’impossible o difícil reparació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 117.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,

Resolc:

Suspendre el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020), fins que s’efectuï la notificació a totes les persones interessades, de les resolucions dels recursos potestatius de reposició interposats contra l’esmentada convocatòria amb sol·licitud de suspensió.

Barcelona, 24 d’agost de 2020

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies