FAS 2019 AJUNTAMENT DE BARCELONA

S’han publicat les bases del FAS 2019, es poden presentar les sol·licituds del 13 de febrer al 12 de març de 2020.

L’abonament de l’ajut es farà en la nòmina d’agost de 2020.

El personal de l’IMEB ha de presentar via  telemàtica una única sol·licitud de conformitat amb el model oficial que es troba disponible  a  la Intranet Municipal. En el moment de la presentació via telemàtica s’ha d’adjuntar escanejada la totalitat de la documentació original preceptiva per a cada tipus d’ajut.

El personal del CEB al no disposar de la Intranet Municipal, ha de descarregar el model oficial de  sol·licitud i en suport paper presentar la sol·licitud amb la documentació fotocopiada i compulsada en els respectius registres. 

ENLLAÇ CONSORCI D’EDUCACIÓ

Més informació:

GASETA MUNICIPAL

SOL·LICITUD FAS AJUNTAMENT 2019

INSTANCIA_FAS_2019_CEB

CALENDARI FAS 2019

Informació convocatòria any 2019

Els/les empleats/des sol·licitants han de tenir la condició de personal de l’Ajuntament de Barcelona o de l’àmbit personal d’aplicació de l’Acord de condicions de treball, han d’haver estat en servei actiu, durant l’any 2019, un mínim de sis mesos a l’Ajuntament o als seus organismes autònoms i altres ens instrumentals adherits a l’Acord.  Els que reuneixen els requisits anteriors i en aquests període hagin estat en servei actiu més de sis mesos i menys d’un any tindran dret a rebre el 50% de les percepcions.

En els casos en què es tingui dret a l’ajut/s sol·licitat/s de conformitat amb el que preveuen aquestes bases s’abonarà com a màxim el 100% de la factura i factures. En tot cas, s’estableix un import per percebre de 125€ per empleat/da pel conjunt de programes establerts a les bases, sempre tenint en compte que aquest import es pot incrementar de conformitat amb el que regula el punt 3.5 d’aquestes bases, així com disminuir de conformitat amb el que regula el punt 3.6.