El DOGC del 17 de desembre pública la RESOLUCIÓ EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

A continuació us fem un resum de la resolució:

1 Es fan públiques, les llistes úniques, per cossos i especialitats, dels aspirants que han estat seleccionats en el procés selectiu, convocat mitjançant la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

-2 A l’annex 1 es fan públiques les llistes dels aspirants seleccionats en els procediments d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, i d’accés a un cos de grup superior.

En aquestes llistes figuren, en primer lloc, els aspirants que han accedit des de cossos docents de grup diferent i a continuació la resta d’aspirants que han superat el procediment selectiu.

A l‘annex 2 es fan públiques les llistes dels funcionaris de carrera del cos de mestres, del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de professors d’ensenyament secundari que han adquirit una nova especialitat a l’haver estat seleccionats en el procediment d’adquisició de noves especialitats.

-3 Dins del termini que s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC i finalitza el 10 de gener de 2020, els aspirants seleccionats han de presentar els documents a què fa referència la base 8.1 de l’annex 1 de la Resolució 1/2019, adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Els aspirants seleccionats que en el termini fixat i llevat dels casos de força major no presentin la documentació requerida, o bé en els casos en els quals s’observi a partir de la revisió de la documentació que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 de la Resolució de convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial.

-4 Les persones seleccionades hauran de participar en el procediment d’adjudicacions de destinacions provisionals pel curs 2020-2021 per obtenir la seva destinació.

-5 La data de presa de possessió de la destinació adjudicada tindrà efectes administratius d’1 de setembre de 2020. Els qui no s’incorporin a les destinacions adjudicades s’entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat l’ajornament de la fase de pràctiques o de la incorporació a aquesta.

-6 D’acord amb el que estableix l’article 61 de la Llei 7/2007 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l’òrgan convocant requerirà, a la comissió de selecció afectada per renúncies, una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d’aspirants seleccionats, tal com preveu la base 7.3.8 de la Resolució EDU/1/2019.

Les renúncies dels aspirants s’han de presentar per escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.