Per l’aturada de les modificacions curriculars pel pròxim
curs i el rebuig a la pèrdua de plantilla
Celebrada l’assemblea de professorat d’FP, des de  la Federació d’Educació de CCOO, fem les
següents consideracions:
Manifestem el nostre rebuig a les modificacions
curriculars de cicles formatius imposades pel Departament d’Educació pel curs
vinent. Tal imposició s’ha de desvincular de les convocatòries d’ajut econòmic
als cicles formatius en alternança simple o dual, derivades de fons europeus,
així com de les partides econòmiques de formació de professorat també
finançades amb aquests mateixos fons.
Considerem no justificada la vinculació que fa el
Departament, lligant la fidelització de l’alumnat amb el permanèixer en
l’empresa més hores o que el treball per competències requereixi retallar hores
de mòduls. Més aviat la qualitat i garantia de l’aprenentage de l’alumnat,
s’hauria de basar en metodologies actives, amb una formació prèvia i adequada
al professorat, i en la realització de pràctiques no curriculars a l’empresa,
mitjançant plans de treball adequats, tutors de centre i d’empresa ben formats
i en que s’asseguri la formció prèvia en prevenció de riscos laborals, dret
laboral i gestió de persones.
Valorem l’afectació de la modificació curricular als
centres públics, de titularitat municipal o concertats, i en cadascun dels
supòsits s’haurà de treballar en l’àmbit de la 
negociació corresponent, per garantir-ne les plantilles i les condicions
de treball del professorat.
Rebem el Manifest que ens fa arribar l’Associació
d’ensenyants d’economia i empresa de Catalunya (eee). Tal manifest inclou el
rebuig a la implantació de la modificació dels currículums amb extracció
d’hores d’uns mòduls per aportar-les a uns altres i concreta en l’àrea de
Formació i orientació laboral ; exactament la UF1 d’Incorporació al treball del
mòdul de FOL perd el 50% de les hores, de 66 es queda en 33 hores, absolutament
insuficients per garantir el coneixement de l’alumnat  en 
dret laboral prèviament a l’accés al món del treball. 
Per tot plegat Educació CCOO:
      
Rebutja
la implantació de la modificació curricular pel curs vinent, davant la
publicació de les Orientacions d’organització dels nous cicles formatius al web
del Departament, sense haver iniciat els tràmits legals previs per fer-la.
i
Estima:
      
Urgent
la celebració d’una mesa sectorial d’FP amb la documentació corresponent.
      
Cadbal
el manteniment de les 33 hores del mòdul FOL a la UF1 que els correspon. Al ser
el mòdul FOL un mòdul de política educativa, és l’únic garant de la inserció de
l’alumnat d’FP a l’empresa, tenint la garantia de que coneix la normativa
laboral, d’altrament és abocar-lo a no saber ni reconéixer quines són bones
pràctiques o males pràctiques laborals.
      
Prioritari
assegurar-se que la modificació curricular no tindrá afectació en les
plantilles de professorat d’FP.
      
Indispensable
el conèixer la proposta de l’administració pel que fa a les noves funcions del
professorat i la correspondència amb les condicions de treball (tutoria de
pràctiques a l’empresa, tutoria de projectes, etc.).
      
Que
s’ha de garantir l’aprenentatge de l’alumnat a l’empresa amb qualitat,  amb els seguiments adequats i amb alta a la
Seguretat Social, per evitar que les pràctiques no laborals es converteixin en
feines precàries, no retribuïdes.
      
Que
cal convocar per part de l’administració una mesa de negociació per encetar la
renovació de l’Acord d’FP de 1999.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.