CCOO
INFORMA. UNIVERSITATS.
Reial Decret Llei 3/2019 de mesures
urgents en l’àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i Universitats
El ministre de Ciència, Innovació i Universitats legisla en funció
dels interlocutors amb els que es reuneix; fent-se ressò d’alguns problemes que
afecten al sistema, tot i que les respostes i solucions que està emprenent són
parcials i insuficients.
En el Reial Decret Llei 3/2019
de mesures urgents en l’àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i
Universitats, publicat el dissabte dia 9 de febrer de 2018
, es contemplen
aspectes tan diversos i divergents com:
·        
El règim de control intern de la gestió econòmica-financera dels organismes
públics d’investigació
(OPIS) de l’Administració General de l’Estat.
·        
La possibilitat de concertar operacions de crèdit com a conseqüència de
les bestretes reemborsables que es financin amb càrrec al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional o al Fons Social Europeu,
en els organismes
públics d’investigació de l’Administració General de l’Estat i les universitats
públiques no transferides, així com els consorcis, fundacions i altres entitats
de dret públic que siguin agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència,
Tecnologia i Innovació i es trobin adscrits a l’Estat.
·        
La col·laboració
d’empreses privades amb l’Agència Estatal d’Investigació
per a la
comprovació de subvencions i ajudes concedides en el marc del Pla Estatal
d’Investigació Científica i Tècnica i del Pla Estatal d’Innovació.
·        
El suport
financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics
, si no poden
complir amb les corresponents obligacions de pagament, mitjançant la
sol·licitud de l’ajornament de quotes d’amortització amb venciment el 2019
derivades de préstecs o bestretes concedits.
·        
L’ampliació,
fins a un màxim de quinze anys, del
termini d’amortització dels préstecs universitaris.
Si el destinatari no
sobrepassa el llindar de base imposable general i de l’estalvi de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques de 22.000 euros els préstecs concedits
quedaran paralitzats almenys fins a desembre de 2019 prèvia sol·licitud de
novació.
·        
La possibilitat de subscriure convenis subjectes al dret administratiu d’agents públics de
finançament o execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació
entre si, o amb agents privats
que realitzin activitats d’investigació
científica i tècnica, nacionals, supranacionals o estrangers, per a la
realització conjunta de diferents activitats. Amb una durada entre cinc i deu
anys prorrogables per cinc o set anys addicionals depenent de la naturalesa del
conveni subscrit.
·        
La
implementació de mesures d’igualtat en els procediments de selecció i avaluació

del personal docent i investigador al servei de les universitats públiques, i
del personal investigador i d’investigació al servei dels Organismes Públics
d’Investigació de l’Administració General de l’Estat. Les mesures explicitades ni tan sols reflecteixen els supòsits
previstos en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic ni en la Llei d’Igualtat
,
i a més serà el Govern el que reguli com han de ser tingudes en compte.
·        
La possibilitat que les administracions
públiques, organismes públics, universitats públiques i altres entitats del
sector públic i que no tinguin ànim de lucre, puguin realitzar contractes indefinits, d’acord amb els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència, per l’execució de
plans i programes públics d’investigació científica i tècnica o d’innovació i
finançats mitjançant consignacions pressupostàries anuals conseqüència d’ingressos externs de caràcter finalista. Encara que
entenem que aquest apartat intenta pal·liar els nombrosos contractes que hi ha
en frau de llei en entitats públiques, la
seva redacció pot ser interpretable i la seva execució pot suposar un problema
,
tant a causa del text com la seva vinculació amb la taxa de reposició actual de
les entitats públiques.
·        
La consideració com a contractes menors dels
contractes de subministrament o de serveis de valor estimat inferior o igual a
50.000 euros que es celebrin pels agents públics del Sistema Espanyol de
Ciència, Tecnologia i Innovació, sempre que no vagin destinats a serveis
generals i d’infraestructura de l’òrgan de contractació. Aquesta mesura és
positiva en el fet que agilitarà determinades compres menors dels agents
públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
CCOO hem indicat al Ministeri que hi ha molts temes importants que no
s’aborden en aquest Reial Decret com són la temporalitat i precarietat en la
contractació de personal o el manteniment de la taxa de reposició en les
universitats i l’escàs finançament per a la Ciència, entre molts altres.
El Ministeri, després de la reunió que hem mantingut avui amb el Secretari
General d’Universitats, encara no té resposta a les demandes plantejades per
CCOO de derogació del Reial Decret Llei 14/2012 i de constitució de la Mesa de
Negociació d’Universitat.
CCOO considerem, com demostren les mesures del mateix Reial
Decret, que hi ha descoordinació i falta d’ambició del Ministeri pel que fa al
disseny de la política i harmonització del Sistema Espanyol de Ciència,
Tecnologia i Innovació.
Secretaria d’Universitat i Investigació
13 de febrer de 2019

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies