PAGA COMPENSATÒRIA AL PREMI DE FIDELITAT

Ens estem apropant a la recta final de l’any 2019 i hi ha companys i companyes que han manifestat l’incompliment del conveni en referència als tràmits a seguir per part de les direccions dels centres respecte a la paga compensatòria.

Us recordem i, així es va tornar a ratificar per unanimitat en reunió de la comissió de control i seguiment de la paga compensatòria del 13 de desembre de 2019*, que les direccions dels centres tenen l’obligació de retornar el justificant de rebut de la sol·licitud de la paga compensatòria així com de comunicar per escrit, abans de finalitzar l’any, a cada un/a dels o de les treballadores que ja han fet aquesta sol·licitud el calendari de pagament de la paga, informant, també, de la mateixa als i a les representants dels i de les treballadores del centre en qüestió.

En cas d’incompliment per part de les direccions dels centres es podran iniciar les mesures legals oportunes.

Aprofitem per recordar-vos els següents aspectes de la paga compensatòria:

 • Que tenen dret al seu pagament els i les docents sempre que es trobin en serveis actius a l’empresa a 31/12/2018 o que hagin extingit el seu contracte per jubilació total, declaració d’incapacitat o defunció entre el 14/04/2012 i el 31/12/2018.
 • Que el seu import, que es fixa a data 31/12/2018, és una quantitat única, i s’entén referit a la jornada completa, de manera que el personal a temps parcial en rebrà la part proporcional corresponent a les hores de jornada que estigui realitzant, excepte en el cas de trobar-se en els supòsits de jubilació parcial o de reducció de jornada per cura de fill o familiar fins a segon grau, en què es tindrà com a referència la jornada realitzada en el moment immediatament anterior al pas a aquestes circumstàncies aplicant els criteris de proporcionalitat segons la dedicació en els diferents nivells educatius, si s’escau durant l’any immediatament anterior a la reducció.
 • Que en el cas de què un treballador amb dret a la paga hagi prestat serveis a temps parcial amb diferents percentatges o hagi prestat serveis en més d’un nivell educatiu durant l’any 2018 (únic any que es prendrà com a referència per al càlcul de la proporcionalitat a efectes del càlcul de la paga) l’import de la paga compensatòria es calcularà de forma proporcional a la jornada i a la dedicació en cadascun dels nivells educatius durant l’esmentat any 2018.
 • Que el personal recol·locat, en el mateix centre, abans de 1996 es considerarà l’antiguitat que va iniciar la relació laboral al centre, independentment de quan va iniciar el seu contracte indefinit (pel que no s’agafarà l’antiguitat en nòmina sinó l’inici de la seva vida laboral al centre en qüestió).
 • Que s’ha de sol·licitar la liquidació dels imports dins d’un termini màxim de 12 mesos comptabilitzats a partir de la publicació d’aquest Acord al DOGC. Transcorregut aquest termini sense haver-ne demanat l’import, s’entendrà que es renuncia a aquesta liquidació.
 • Que el seu abonament es podrà fer:
 • En períodes que s’iniciaran a partir de l’1 de gener de 2019 de la manera següent:
 • Personal amb 5 quinquennis o més: dins d’un període màxim de 5 anys, a raó d’un mínim del 20% de l’import total cada any. La quantitat resultant a liquidar pot ser distribuïda dins de cada període anual de la manera que l’empresa consideri adient.
 • Personal amb 2, 3, i 4 quinquennis: dins d’un període màxim de 10 anys. La data d’inici de la liquidació de l’import i la seva periodificació i quantia seran les que l’empresa consideri més adient, amb les següents especificitats:
 • Si la quantitat comença a abonar-se a partir del cinquè any (2023), els imports s’hauran de liquidar a raó d’un mínim del 16% anual de la quantitat total, distribuïts dins de cada període anual com l’empresa consideri oportú.
 • A l’import que resti pendent de liquidar a l’inici del 9è any (2027) i a l’inici del 10è (2028) se li aplicarà un increment d’un 10% cada any, que s’afegirà a la quantitat a liquidar al treballador/ora en aquells períodes anuals.
 • En un sol acte.
 • A criteri de la titularitat del centre, i prèvia comunicació a la representació legal dels treballadors, la paga compensatòria podrà ser abonada en un sol acte i per la totalitat del seu import.

Aquest abonament es farà de conformitat als criteris següents:

 • El període total de liquidació serà d’un màxim de 10 anys, iniciant-se el seu còmput l’any 2019.
 • L’any 2019, el titular del centre elaborarà una relació nominal on figuri la previsió del personal que cada any percebrà l’esmentada paga. Aquesta relació comprendrà tot el període d’abonament i la totalitat de personal beneficiari, distribuït pels períodes anuals que la titularitat determini. D’aquesta relació es lliurarà còpia a la representació legal dels treballadors.
 • L’ordenació del personal beneficiari es realitzarà d’acord amb el criteri d’antiguitat, començant pel personal que disposi del nombre més gran de quinquennis.
 • Personal amb 5 quinquennis o més, com a mínim, el període d’abonament serà entre els anys 2019 i 2023, ambdós inclosos. Els imports liquidats cada any respectaran, en relació a tot el període de pagament (2019-2023), la mitjana del 20% anual de l’import total corresponent a aquest personal.
 • Personal amb 2, 3, i 4 quinquennis, com a màxim, el període d’abonament serà a partir de l’any 2024, tot aquest personal haurà de començar a percebre la paga compensatòria. Això no obstant, aquest personal pot percebre aquesta paga dins un període màxim de 10 anys, comptador a partir de l’any 2019. A partir de l’any 2024, inclòs, els imports liquidats cada any respectaran, en relació a tot el període de pagament (2024-2028), la mitjana del 20% anual de l’import total corresponent a aquest personal. Al personal que percebi la paga compensatòria els anys 2027 i 2028 se li aplicarà el recàrrec previst del 10%.
 • Dins de cada any, l’abonament de la paga compensatòria i la seva distribució es podrà fer en el moment que la titularitat del centre ho determini, en funció de les seves previsions i disponibilitats. Aquesta decisió es comunicarà a la representació legal dels treballadors.

També us recordem que:

 • Seran cotitzables les prestacions que percebi el o la treballador/a en concepte de paga compensatòria, i el seu import s’ha de prorratejar en els corresponents mesos de l’any en què es percebi. En el cas que el seu abonament es faci en un sol cop és probable que la base de cotització mensual un cop prorratejada la paga percebuda aquesta superi els 4070,10 € (base de cotització màxima). Si es dona el cas, la part de l’import que superi aquesta quantitat estarà absent de cotització.
 • Encara no tenim resposta del Ministeri d’Hisenda a la consulta vinculant referent al tractament fiscal i per tant no us podem assegurar, quan la l’abonament de la paga es fa en un sol cop, si seria aplicable una reducció del 30% de l’IRPF.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies