Avui, 4 de novembre, té lloc la segona reunió de la comissió de seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar impulsat pel Síndic de Greuges.

La federació d’Educació de CCOO hem manifestat sempre el nostre compromís en la lluita contra la segregació escolar i ja al mes de març vam explicar el nostre posicionament i les nostres propostes en relació amb aquest pacte.

Ara cal assegurar el desenvolupament concret del pacte en un sentit positiu pel conjunt de la comunitat educativa. És per això que, hem presentat en aquesta reunió  tot un seguit de propostes i reflexions a cadascun dels apartats del document presentat pel Síndic.

 1. PRINCIPIS GENERALS.
 • El dret a l’elecció de centre no pot estar per sobre del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.
 • La periodicitat de l’avaluació dels nivells de segregació hauria de ser anual, com a mínim. Aquesta avaluació s’hauria de portar a la comissió de seguiment del Pacte i als Consells Escolars Territorials.
 1. ELS CRITERIS DE PRIORITAT.
 • Valorem positivament la creació d’oferta singular per a la desagregació de centres d’alta complexitat, perquè és excepcional, limitat en el temps i amb resolució de la direcció dels SSTT, fonamentada en circumstàncies objectives.
 • Creiem que la possibilitat d’ampliar el nombre de centres en primera opció pot ser positiu, ja que evita jugar-s’ho tot a una carta.
 1. LES ZONES EDUCATIVES I LES ÀREES DE PROXIMITAT.

Ens preocupa, que no es garanteixi que en cada zona hi hagi centres públics, deslliurant així a l’administració educativa de la seva responsabilitat de crear centres. Tanmateix considerem positives les mesures de configuració de zones educatives amb heterogeneïtat social, (encara que no es respectin àrees administratives o territorials preestablertes), la necessitat de l’informe dels SSTT en municipis amb desequilibris en l’escolarització i la possibilitat que una part o el conjunt dels centres públics d’una zona, siguin considerats centre únic per a l’admissió, comptant amb un projecte educatiu de zona.

 1. LES ADSCRIPCIONS.

Cal garantir que les organitzacions que formem part de la Comissió de Seguiment, tinguem accés a les decisions dels SSTT al respecte, prèviament a la seva anàlisi als Consells Escolars Territorials.

Considerem positiu que l’escolarització equilibrada entri a formar part dels criteris per a les adscripcions, que haurà d’analitzar cada SSTT mitjançant un informe i la mesura dels dos nivells d’adscripció entre centres per resolució dels SSTT, garantint plaça escolar a l’alumnat que sol·licita plaça en el centre amb el nivell de prioritat màxima.

 1. LA PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA DE LLOCS ESCOLARS.

Valorem que les propostes realitzades, van en la línia de programar l’oferta educativa, en lloc de deixar-ho en mans del mercat educatiu. Per exemple, evitar la sobreoferta en zones que facin efecte crida o a la inversa, permetre-la per aconseguir un efecte crida en zones desafavorides.

Així mateix, és molt important que l’impacte sobre la segregació escolar sigui un dels criteris per a la programació de l’oferta, tant per a la creació com per a la supressió d’oferta.

És imprescindible, però garantir que aquesta Comissió disposi dels informes realitzats pels SSTT en l’elaboració de l’oferta, i que aquesta es faci pública en els Consells Escolars Territorials, de forma prèvia a la publicació de l’oferta educativa.

Per primer cop s’inclou la demanda, que CCOO hem reclamat fa anys, que s’hagi de programar l’oferta inicial per al conjunt de centres que formen el Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb els mateixos criteris de programació, abans del procés ordinari de preinscripció.

També és positiu que l’Administració hagi d’analitzar els motius de la baixa demanda de determinats centres i els impactes que generen determinats models de secundària obligatòria i postobligatòria. S’ha de garantir que aquests informes arribin a les organitzacions d’aquest Pacte i que s’acabin presentant als Consells Escolars Territorials.

 1. LA INFORMACIÓ I L’ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES.

Proposem implementar un sistema anar a portes obertes territorialitzades, amb la presència de tots els centres de la mateixa zona, eliminant així les portes obertes individuals de cada centre, per tal de garantir el compromís amb els principis d’equitat i d’inclusió de la diversitat social

Pel que fa al suport als centres amb demanda més feble, faltaria un compromís amb l’increment de recursos destinats a aquests.

En general creiem que les mesures en relació amb el suport als centres, s’haurien d’incloure a l’apartat sobre recursos per a la gestió de la diversitat.

Cal explicitar que l’estabilitat i la provisió del personal s’haurà de discutir en l’àmbit sindical corresponent, per tal de complir la normativa laboral alhora que es respecten els principis d’aquest Pacte, tant pel que fa als centres públics com als concertats.

 1. L’OFICINA ELECTRÒNICA I LA FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Creiem que la tramitació de les preinscripcions no s’hauria de poder fer als centres educatius, per garantir que no es produeixen determinades males pràctiques.

 1. EL CONTROL DELS FRAUS.

Ens preocupa que els centres, amb la manca de recursos que pateixen,  hagin de garantir la revisió de la documentació per al·legar els criteris de prioritat,

Entenem que la sanció de pèrdua de la plaça per al curs següent, si es comprova frau amb posterioritat a l’inici del curs, s’hauria d’aplicar únicament a l’alumnat de postobligatòria. En el cas d’alumnat d’educació obligatòria, s’haurien d’aplicar les mesures oportunes per part de l’autoritat competent.

 1. LA RESERVA DE PLACES PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES.

Celebrem que es recullin algunes de les propostes que CCOO hem defensat reiteradament:

 • Zones escolars com unitats territorials de gestió de les reserves de places amb una comissió de garanties de referència.
 • Provisió suficient de recursos per la detecció, la creació de la unitat de detecció i prospectiva.
 • El dimensionat de la reserva de places per cada zona.
 • Assignació de l’alumnat amb NEE i acompanyament a la família.

Però denunciem que els recursos per a la detecció de les necessitats són absolutament insuficients.

 1. LA PROPORCIÓ MÀXIMA D’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES.

De nou es recullen, encara que parcialment, les demandes de CCOO, situant per primer cop després de l’aprovació de la LEC (art. 48.1), que el 10% de les places d’un grup és la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques. Caldria afegir que, tant aquesta Comissió de seguiment del pacte com els Consells Escolars Territorials haurien de disposar de totes les decisions que al respecte prenguessin les taules mixtes d’escolarització i les direccions dels serveis territorials.

 1. ELS INCREMENTS I LES REDUCCIONS DE RÀTIO.

Valorem especialment d’acord amb la prohibició de matricular alumnat amb necessitats educatives específiques a mig curs en centres de màxima complexitat. Falta la comunicació de les decisions a aquesta Comissió i al Consell Escolar Territorial corresponent.

 1. LA MOBILITAT ENTRE CENTRES DE L’ALUMNAT MATRICULAT.

Pel que fa al trasllat d’alumnat amb necessitats educatives específiques, que ha de ser a centres amb una proporció d’aquest alumnat inferior, s’hauria d’ampliar també al cas d’alumnat amb dèficits d’assoliments d’aprenentatges.

Novament cal garantir que s’informi aquesta Comissió i als Consells Escolars Territorials, lliurant el llistat de centres amb el nombre de baixes d’alumnat matriculat i el nombre d’altes d’alumnat matriculat en altres centres.

 1. LES GARANTIES DE GRATUÏTAT.

Denunciem que, en un context d’infrafinançament del sistema educatiu, aquestes “garanties” son poc més que bones paraules.

Respecte a la publicitat de les quotes i el règim legal de pagament, indicant si tenen caràcter voluntari, cal evitar que no s’acabi realitzant un doble projecte educatiu (com està passant en alguns casos), amb una part d’alumnat que fa determinades activitats i altres que no.

Cal deixar clar que no es poden cobrar quotes per personal docent en l’horari lectiu, però tampoc per personal de suport i que  s’han de finançar les necessitats  addicionals de l’alumnat amb NEE pel que fa al servei de menjador.

 1. ELS RECURSOS PER A LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.

Pel que fa a la dotació de personal als EAPs, s’hauria de realitzar una comissió sindical dins d’aquest Pacte, per analitzar la situació actual dels mateixos i realitzar propostes de millora.

Trobem a faltar programes de foment en l’àmbit de la salut i l’activitat física. Sabem que les zones socialment desfavorides, són on s’acumulen més casos d’obesitat infantil. A més està comprovat com la pràctica esportiva contribueix de manera significativa a la integració dels practicants en una nova comunitat.

 1. ACTORS EN LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA I EN LA GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT.

Creiem que el Consell Escolar Territorial ha de tenir un paper previ a l’aprovació de l’oferta inicial per part de les taules mixtes.

 1. L’AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT, RENDICIÓ DE COMPTES I DIFUSIÓ DE LES DADES.

Sense deixar de persistir en la no difusió dels resultats per centres, el veritablement important és implementar totes les mesures necessàries, incloent-hi l’increment de recursos, per anar eliminant les enormes diferències entre centres, que tenen molt més a veure amb la composició sociocultural de les famílies que amb la feina desenvolupada per les treballadores de l’educació en cada centre.

Valorem positivament que s’avaluï també l’equilibri en el nivell de demanda dels centres i en l’equitat en la seva composició social, a l’hora d’avaluar el desenvolupament del procés d’admissió d’alumnat, i no únicament el percentatge de sol·licituds que accedeixen als centres escollits.

Igualment, és positiu que l’Administració hagi d’elaborar i publicar un sistema d’indicadors sobre equitat en el sistema educatiu que s’actualitzi periòdicament. Aquests indicadors s’haurien d’analitzar en el si d’aquesta comissió de seguiment i en els diferents Consells Escolars Territorials.

 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies