Riscos laborals: Resum reunió paritària 20 de setembre

TEMES A DESTACAR DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE 20 DE SETEMBRE DE 2019

Ordre del dia:

1. Presentació de nous membres de la part social fruit de les eleccions sindicals d’enguany.

2. Lectura i aprovació Acta 02/2019 del dia 31.05.2019 (reunió ordinària).

3. Provisió dels llocs de treball de l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals.

  • La Sra. Anna Badia, a partir del 23 de setembre serà la nova responsable en gestió amb matèria de seguretat.
  • Hi ha vacants en medicina del treball: a la Catalunya Central (CC), al Maresme i fins al desembre està coberta la plaça del Vallès Occidental. De moment a la CC hi va un metge 5 h cada 15 dies.
  • Hi ha una vacant en responsable en seguretat en el treball.
    Hi ha un possible candidat com a cap de secció del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPPRL) a Tarragona.

4. Informe d’accidentalitat 2018.

Les notificacions d’accidents rebudes per part del col·lectiu docent és d’un total de 2.306, dels quals 1.203 són sense baixa i 1.103 amb baixa. Entre el personal docent el % d’accidents amb baixa (47,83%) s’ha incrementat lleugerament respecte a l’any 2017 amb un 47,39%.

Els accidents sense baixa més habituals corresponen a “ferides i lesions superficials” amb un total de 549. En el cas d’accidents amb baixa es concentren dins del camp “dislocacions, esquinços i torçades” amb 606 casos.

Respecte a la gravetat dels accidents, 2.287 són lleus i 19 greus. No s’ha enregistrat cap accident mortal.

Respecte a la tipologia dels 2.306 accidents, 730 corresponen a accidents in itinere, 222 a accidents in mission, 1.325 han estat en el lloc de treball, 2 en pausa de treball i 340 han estat accidents de trànsit.

Per tipologia de centre, el personal docent que més s’accidenta és el que presta servei als Centres d’Educació Especial (amb un 20,83%), 130 del total de 151 notificacions d’accident han estat sense baixa.

L’índex d’accidentalitat continua incrementant en els darrers anys.

Hi ha 90 centres amb 2.800 accidents que aglutinen el 24,03% de la totalitat.

CCOO demanem tal com s’havia acordat a l’anterior CPPRL, el quadre de comandament d’indicadors per tractar l’accidentalitat i quines són les mesures preventives i correctores que s’han portat a terme. El Departament comenta que les propostes es presentaran abans de l’informe d’accidentalitat de 2019.

5. Informació del Servei de PRL (SPRL)

CCOO demanem que amb independència de la informació facilitada pel SPRL en matèria de fibrociment i de temperatures, facin constar en l’acta que aquests punts són a petició del nostre sindicat tal com constava en els punts que prèviament vam enviar per tractar en aquesta reunió.

Fibrociment:

CCOO insistim que el Departament tingui un pla i un pressupost específic per la retirada de fibrociment d’acord amb la resolució 522/XI del Parlament de Catalunya. El Departament ens comenta que manca pressupost per portar-ho a terme.

L’ajuntament de Rubí ha intervingut en matèria de fibrociment a l’escola Ramon Llull.

A l’escola Pau Vila de Terrassa està aprovat el projecte de retirada de fibrociment però no es farà fins a l’any 2020. Aquest any li han donat prioritat a posar una barrera arquitectònica.
S’ha retirat el fibrociment a l’escola Canigó de Vilanova i la Geltrú.

CCOO denunciem que fa anys que demanem al Consorci d’Educació de Barcelona, quines són les actuacions que han portat a terme en matèria de fibrociment, i mai ens l’han donat.

Relació de pissarres d’amiant que s’han de retirar per l’any 2019:

Temperatures:

Aquest 2019 s’ha dotat a alguns centres de Catalunya de 576 ventiladors i l’any 2018 de 500 ventiladors.

Hi ha un nou Acord Marc dels Serveis de Prevenció de Riscos aliens els quals fan els exàmens periòdics i inicials als treballadors i treballadores del departament.

6. Actualització membres de la comissió de seguiment del protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.

Per part de la FECCOO hi continuarà anant la Carme Rodríguez.

A proposta de CCOO:

1. Informació sobre l’acord marc de col·laboració Departament d’Educació i Departament de Salut.

El Departament exposa que està treballant amb el departament de Sanitat per tal d’establir un Acord Marc el qual contempla la figura d’un infermer/a de referència a cada centre que farà valoracions dels informes pediàtrics i de les necessitats d’actuació.

2. Article 25 de la LLei de PRL: implementació de mesures i descripció d’ítems proposats.

L’informe derivat de l’art. 25 per part de la metgessa del treball de cada SPRL, només són recomanacions, en cap cas té caràcter d’obligatorietat. Per part d’algunes direccions no s’està complint.

image_print