Recuperem 10% paga 2013 amb la nòmina de març gràcies a CCOO

El Govern informa que en la nòmina del mes de març ens retornen d’ofici el 10% de la paga de 2013, tal com estava acordat. L’acord contempla també que durant el 2019 ens retornaran el 40%.

Només en els casos de canvi de dades bancàries caldrà comunicar-ho al Departament corresponent amb el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària.

CCOO vam signat l’acord que contempla la recuperació, amb caràcter prioritari, de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de 4 anys. Cal recordar que la proposta inicial del Govern era la recuperació de les dues pagues en 8 anys, i sempre segons disponibilitat pressupostària. El nou acord blinda el cobrament de les pagues de 2013 i 2014 amb independència de l’aprovació dels pressupostos respectius, i també resta oberta la possibilitat de reduir de 4 a 3 anys el calendari de retorn pactat.

CALENDARI DE RETORN DE LES PAGUES EXTRES I PRODUCTIVITAT

  • 2019: 40% paga de 2013 (10% el març de 2019)
  • 2020: 60% paga de 2013
  • 2021: 55% paga de 2014 + 50% productivitat
  • 2022: 45% paga de 2014 + 50% productivitat

Nota informativa sobre l’aplicació de la mesura de recuperació parcial del 10 % de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 (07.03.19)

Nota informativa del Govern:
Atès el que disposa l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’emet la següent nota informativa referent a l’aplicació de la mesura de recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013:

1.- La quantia a abonar es correspon amb el 10 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent.

L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària/ complement addicional específic/ complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2019.
En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, les quanties resultants seran objecte d’adequació.

2.- L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels Departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d’ofici en la nòmina del mes de març de 2019, tant per al personal en servei actiu o en situació assimilada com per al personal que ha deixat de prestar serveis abans d’aquella data per extinció de la relació de serveis, d’altres situacions administratives o canvi de destinació al sector públic o a altres administracions.

En el supòsit de canvi de dades bancàries caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar de l’adreça web www.gencat.cat.

En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre devolucions corresponents a la paga extra de 2012. En aquest darrer cas i en funció de les dades que es disposin, els serveis de gestió de personal comunicaran aquesta circumstància a les persones interessades.

A efectes de la seva presentació, el model de sol·licitud està disponible en el web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

En l’àmbit dels departaments i els organismes autònoms de la Generalitat l’abonament correspondrà al departament o organisme on es prestessin serveis o es tingui la darrera destinació el mes de març de 2019.

3.- L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels ens, organismes o entitats del sector públic de la Generalitat es concreten en els termes i condicions que estableixin les mateixes entitats.

L’abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l’organisme, ens o entitat al que li hagués correspost abonar la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents en l’exercici 2013.

4.- En el cas d’entitats o organismes extingits, l’abonament del 10 % de la paga extraordinària s’assumirà pel departament, entitat o organisme que l’hagi succeït o assumit les seves funcions.