ESTADIS: CCOO EXIGIM UN NOU REDACTAT DE L’ACTUAL PACTE D’ESTADIS

L’actual pacte d’estadis discrimina a les dones que demanen reducció de jornada per cura de fills i el TSJC, ens avala.

CCOO va presentar una demanda d’una treballadora d'una escola concertada contra el seu centre i el Departament d'Educació.

Enteníem que l'aplicació del pacte d'estadis la discriminava com a  dona perquè se li va denegar el pagament. La raó era que no arribava al percentatge de jornada mínim en pagament delegat. Per aquesta treballadora era impossible arribar-hi, ja que estava en reducció de jornada per cura d'infant.

El TSJC va entendre que el pacte d'estadis, efectivament, atemptava contra els drets d'aquesta treballadora pel fet de ser dona. Som les dones en un 95% les que fem ús d'aquest dret i, per tant, les perjudicades.

Igualment, aquest fet entraria en conflicte amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

En aquell moment, el Departament d'Educació, lluny d'aplicar la sentència la va recórrer  al TS. Però aquest tribunal no va admetre el recurs i declara en ferm la sentència del TSJC, això vol dir, que no hi pot haver cap recurs. 

En conclusió, aquesta sentència confirma allò que la Federació d'Educació de CCOO ja va denunciar en el seu moment i referma la postura que defensem: la necessitat de fer un nou redactat del Pacte d'Estadis.

En aquest nou redactat també s’ha d’incloure el retorn de l’antiguitat per assolir que el primer estadi sigui de sis anys, no de nou, i recalcular tots els estadis per normalitzar la situació.

Què cal saber sobre els estadis

QÜESTIONS GENERALS AL VOLTANT DELS ESTADIS 

Què és un estadi?

Un estadi és un complement específic que retribueix l'experiència en l'exercici de la funció docent condicionat a la formació, la promoció i l'especialització de la trajectòria professional en el centre.

Com s’assoleixen i es meriten?

 • Es meriten nous estadis cada 6 anys, a excepció del 1r estadi que ho fa cada 9 anys per decisió unilateral el 2012 del Departament d'Educació. 
 • Cada treballador/a és qui ha de vetllar per la consecució i sol·licitud. 
 • Si el treballador/a no fa la sol·licitud en el termini corresponent, no es contempla la possibilitat de reclamació amb caràcter retroactiu. Ara bé si la sol·licitud es duu a terme en el termini i dates adequades, en cas d'endarreriment en la notificació a Pagament Delegat, serà el titular del centre qui hagi de fer-se càrrec de les quantitats que se'n derivin.
 • Cal acreditar un mínim de jornada a pagament delegat.
 • Quan el docent considera que reuneix les condicions per assolir un nou estadi, ho ha de sol·licitar per escrit a la titularitat del centre, tot aportant els justificants que acreditin els mèrits al·legats. La titularitat és qui resol i comunica al Servei de Pagament Delegat la relació del professorat a qui hagi reconegut un nou estadi, juntament amb la concreció de les activitats valorades per al reconeixement de l’estadi. Els efectes econòmics, seran a partir de la nòmina del mes següent al de la comunicació.

Quins són els requisits previs a la sol·licitud?

Haver exercit docència en un centre concertat, almenys durant 6 cursos acadèmics complets, i durant aquest període acreditar un total de 110 punts, 60 dels quals corresponen als serveis prestats i 50 als àmbits de formació i/o el desenvolupament de funcions específiques.

Què cal tenir en compte respecte als serveis prestats (jornada)?

No només és necessari impartir docència en un centre concertat, sinó que cal acreditar un mínim de jornada en pagament delegat. És per això que per tal d’obtenir els 60 punts associats (a raó de 10 punts per any), cal que la dedicació a pagament delegat al llarg dels 6 anys, sigui de:

 • Nivells d’Educació Infantil i Primària, com a mínim, d’una mitjana del 80% o del 100% en els darrers 4 anys. Això significa que al llarg dels 6 anys seran necessaris, com a mínim, una mitjana de 24 h (20 h lectives i 4 h no lectives) a pagament delegat.
 • Nivell d’Educació Secundària (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius), com a mínim, d’una mitjana del 60% o del 100% en els darrers 4 anys, que comporta que al llarg dels 6 anys seran necessaris, com a mínim, una mitjana de 18 h (14,5 h lectives i 3,5 h no lectives) a pagament delegat.

Què passa amb jornades inferiors a les referides?

Quan la jornada com a docent en ensenyaments concertats, amb dedicació horària a pagament delegat, sigui inferior als percentatges anteriors, però superior al 25%, cada curs escolar meritarà  5 punts per any. Per tant, per tal de tenir el total de 60 punts es necessitaran més de 6 cursos escolars.

Com es comptabilitza quan hi ha entrades i sortides de pagament delegat?

En cas de NO tenir la jornada laboral continuada a pagament delegat, es comptabilitzen a efectes d'estadis, només els períodes dins de pagament delegat. Per tant, els períodes anteriors o posteriors al fet d'estar a pagament delegat, no es tindran en compte.

Què passa si no es sol·licita un estadi?

Si no se sol·licita, no es retribueix. 

Un cop s’ha sol·licitat un estadi. Quan es comença a meritar el següent estadi?

Sis anys posteriors comptabilitzats a partir de la data de sol·licitud de l’estadi anterior. Un cop s’ha sol·licitat un estadi el comptador per a la  meritació del següent es posa a zero

Hi ha un límit de meritació d’estadis?

Sí com a màxim es poden meritar 5 estadis.

Fins quan duren els efectes econòmics?

Els efectes econòmics es mantenen mentre hi hagi relació laboral amb el centre on es meriten. A partir del moment en què es produeixi un canvi de centre, no es genera cap dret de "subrogació" respecte dels estadis.

BAREM PER ASSOLIR UN ESTADI

El reconeixement d’estadis de promoció docent es realitzarà d’acord amb el següent barem: 

 1. Serveis prestats.  D’acord amb el que s’ha indicat en els punts 4 i 5. 
  • Nivells d’Educació Infantil i Primària, com a mínim, d’una mitjana del 80% o del 100% en els darrers 4 anys. 10 punts per cada curs escolar.
  • Nivell d’Educació Secundària (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius), com a mínim, d’una mitjana del 60% o del 100% en els darrers 4 anys. 10 punts per cada curs escolar.
  • Quan la jornada com a docent en ensenyaments concertats, amb dedicació horària a pagament delegat, sigui inferior als percentatges anteriors, però superior al 25%, cada curs escolar meritarà  5 punts.
 2. Activitats de formació. 
  • Activitats que es valoren en funció de la durada: 5 punts per cada 15 hores (durada mínima). 
  • Activitats que es valoren per la titulació obtinguda: 
   1. Postgraus i màsters (només es valoraran quan s’hagin finalitzat): 50 punts.
   2. Titulacions universitàries de 1r o 2n cicle (només es valoraran les que són diferents de l’al·legada per a impartir classes): 50 punts per cadascuna. 
   3. Titulacions universitàries de 3r cicle: 50 punts per superar el programa de doctorat i 50 punts per l’obtenció del títol de doctor. 
   4. Llengües estrangeres (certificació elemental d’Escola Oficial d’Idiomes i certificat d’aptitud d’Escola Oficial d’Idiomes): 20 punts per cadascun dels títols.
 3. Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat. 

Pel desenvolupament de la funció docent en l’exercici d’òrgans unipersonals de govern del centre o en tasques de representativitat sindical a temps total i en òrgans de coordinació d’activitats o de representativitat en el si del centre. Per cada curs complet, i per a cadascuna de les activitats següents, s’obtindran 5 punts. 

 • Les tasques de representativitat sindical a temps total (permanents sindicals). 
 • Els delegats de personal i membres del comitè d’empresa que ostentin la representació. 
 • Els membres del Consell escolar del centre, del municipi o districte, de Catalunya o de l’Estat. 
 • Tasques de coordinació en el centre: direcció, subdirecció, cap d’estudis, coordinador pedagògic, cap de departament, coordinació de cicle o etapa, coordinació de pastoral, coordinació d’aula informàtica, tutoria i tutoria de pràctiques.
 • Coordinació d’intercanvis d’alumnes, viatges, colònies i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d’un curs complet. 
 • Participació en l’elaboració de plans estratègics, projectes i materials de desenvolupament curricular que impliquin la dedicació al llarg d’un curs escolar en els quals s’assoleixin els objectius proposats en el moment de la seva planificació.

SOL·LICITUD ESTADIS:

Podeu accedir al full de sol·licitud dels estadis a l’enllaç: bit.ly/Estadis19

Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies