Aquí teniu el calendari laboral del curs 2019-2020 tan del personal d’administració i serveis com del personal docent de les escoles concertades. 

Personal d’administració i serveis

SOBRE LA JORNADA:
 • Còmput anual: 1.540 hores
 • Jornada setmanal:  37.5 hores
 • Jornada en díes lectius: no ha d’excedir de 8 hores i de 4 hores la dels dissabtes, que en cas de treballar-los, correspon cada 2 setmanes 1 dissabte lliure.
 • Jornada en dies no lectius: són els corresponents al període de vacances escolars i ha de ser de 6 hores i continuada.
 • Els mesos de juliol i agost es faran 48 hores ininterrompudes de descans setmanal.

SOBRE  VACANCES:
Per cada any complert de servei actiu 1 mes retribuït, preferentment al juliol o agost.
 • Entre Nadal, Setmana Santa i Ponts es disposa de 12 dies laborables.
 • 7 dies laborables de descans retribuït, 4 dels quals seran determinats per l’empresa i 3 pels treballadors a l’inici del curs escolar.

CÀLCUL ANUAL, cal sumar:
1. Total de dies lectius x hores jornada diària
2. Dies no lectius x 6 hores jornada màxima
3. Dissabtes (si es treballa) x 4 hores jornada màxima


SOBRE ELS PERMISOS RETRIBUÏTS:
Poden absentar-se del treball, amb dret a remuneració i amb avís i justificació prèvia, per qualsevol dels motius següents:
 • Quinze dies en cas de matrimoni o de constitució legal de parella de fet. S’inicia el primer dia laborable posterior al fet causant. Per acord es podrà gaudir en altre període que no sigui immediatament posterior al casament o constitució de la parella.
 • Tres dies en cas de naixement d’un fill, defunció, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, de parents de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En el supòsit d’hospitalització, el dia d’inici del permís podrà ser qualsevol, mentre duri aquella. Quan per aquest motiu el treballador/a necessiti fer un desplaçament fora de la província, el termini serà de cinc dies.
 • Un dia per trasllat de domicili habitual si el nou domicili s’ubica en una distància de fins a 10Km i 2 dies si la distància és superior a 10Km.
 • Un dia per casament d’un fill, germà o familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat.
 • Pel temps indispensable per al compliment d’un deure de caràcter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, caldrà atenir-se al que aquesta disposi en quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.
 • Tot el personal tindrà dret al permís retribuït per a l’assistència a un consultori mèdic, i pel temps que aquesta assistència requereixi. També es donarà aquest permís per acompanyar a un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb justificació posterior.
 • Pel temps necessari per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.
 • Els treballadors/es pares, mares o tutors/es legals, disposaran de 2 permisos de fins a 3 hores cadascun, cada curs escolar, per assistir a entrevistes amb el personal docent i/o tècnic del centre on estudia el fill o filla sempre i quan aquests cursin les etapes d’infantil o primària o secundària, amb la justificació posterior d’aquesta entrevista


SOBRE ELS PERMISOS NO RETRIBUÏTS:
Tot el personal podrà sol·licitar fins a 15 dies de permís sense sou, per any, que hauran de ser-li concedits si es fa amb un preavís de 5 dies.

SOBRE LA LACTÀNCIA:
Per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a 1 hora d’absència del treball, retribuïda, que podran dividir en 2 fraccions. Per la seva voluntat, podran substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en un hora amb la mateixa finalitat o acumular en jornades complertes aquesta hora de reducció de la jornada de treball.
En cas que el treballador o treballadora optés per l’acumulació, aquesta serà de 20 dies laborables a gaudir, llevat del pacte entre les parts, immediatament després de la finalització del permís de maternitat,  una vegada hagués gaudit de les vacances a les que pogués tenir dret, si s’escau. En cas de part múltiple es multiplica per nombre de fills que es tingui. L’esmentat permís no podran gaudir-lo simultàniament els dos cònjuges.


Personal docentimage_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies