Oposicions docents:

Correccions a la convocatòria

S’ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

La Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener va fer pública la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

L’annex 1 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, estableix les bases de la convocatòria. A la base 6.4.1.2, relativa a la segona prova, s’ha observat que cal especificar alguna dada més relativa a l’anonimat en aquesta fase del concurs oposició.

També cal modificar la base 8.1 del mateix annex 1 que fa referència a la documentació que han de presentar els aspirants seleccionats, en el sentit d’incloure informació relativa als col·lectius que han de presentar aquesta documentació.

Així mateix, a l’annex 5 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, relatiu als criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica, s’ha observat que cal modificar el redactat d’un paràgraf referent a la unitat didàctica del cos de mestres, per tal de fer-lo més aclaridor.

Finalment, s’han detectat algunes errades en dades de l’annex 1 i de l’annex 10 que, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’han d’esmenar.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,


Resolc:


-1 Modificar la base 1.1, de l’annex 1, relativa a les places convocades, en els termes següents:

On diu:

“Codi 592

Cos: Professors tècnics de formació professional”

Ha de dir:

“Codi 591

Cos: Professors tècnics de formació professional”


-2 Modificar la mateixa base 1.1, de l’annex 1, relativa a les places convocades, a la taula del cos de professors d’ensenyament secundari,

On diu:
525 Sistemes electrònics i automàtics   7   20   1   28

Ha de dir:
525 Sistemes electrotècnics i automàtics   7   20   1   28

-3 Modificar la base 6.4.1.2, de l’annex 1, relativa a la segona prova, en el sentit següent:

On diu:

“La part B) de la segona prova en totes les especialitats és anònima i, per tant, els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s’ha de garantir l’anonimat dels aspirants.”

Ha de dir:

“La part B) de la segona prova en totes les especialitats, excepte en les que es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, és anònima i, per tant, els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s’ha de garantir l’anonimat dels aspirants.”


-4 Modificar la base 8.1 de l’annex 1, relativa al termini i documents a presentar:

On diu:

“En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6,…”

Ha de dir:

“En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.3.6,…”


-5 Modificar la base 8.1, de l’annex 1, relativa al termini i documents a presentar, en el sentit següent:

On diu:

“b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d’ensenyament secundari pel procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat:…”

Ha de dir:

“b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d’ensenyament secundari i per als del cos de professors tècnics de formació professional pel procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat:..”


-6 Modificar l’annex 5, relatiu als criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica, a l’apartat 1 dels criteris per al cos de mestres, al tercer paràgraf de l’apartat B) Unitat didàctica, en el sentit següent:

On diu:

“Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge, la selecció i l’ús dels recursos didàctics, la gestió de l’aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris i instruments d’avaluació i la relació amb altres àmbits, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.”

Ha de dir:

“Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris d’avaluació que poden anar acompanyats d’indicadors d’avaluació que reflecteixin els nivells de qualitat d’adquisició dels aprenentatges, els continguts que es prioritzen en la unitat didàctica, la descripció de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge, els instruments d’avaluació, la selecció i l’ús dels recursos didàctics, la gestió de l’aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, la relació amb altres àmbits, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.”


-7 Modificar l’annex 10, a la taula relativa a les titulacions equivalents a efectes de docència del cos de professors d’ensenyament secundari:

On diu:


625  Sistemes electrotècnics i automàtics

Diplomat en Radioelectrònica Naval

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les especialitats


Ha de dir:


525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Diplomat en Radioelectrònica Naval

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les especialitatsContra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de gener de 2019

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies