Instrucció per l’aplicació de l’Annex IMEB 2017-2020

Des de CCOO
volem informar que el passat 11 de març, des de l’IMEB,
es va explicar a les direccions de les escoles bressol l’aplicació de l’Annex
de Condicions específiques de treball de l’IMEB i
l’Acord de condicions generals per al període 2017-2020, al personal educador
de les escoles bressol.


La Gerència
de l’IMEB considera necessari informar
sobre el criteri general a seguir en l’aplicació de l’annex.

Atès
l’horari especial que tenen les escoles bressol i que les característiques del
servei no permeten aplicar els criteris de flexibilitat horària ni el període
de reducció d’horari d’estiu els mesos de maig i juny a l’Acord de Condicions
de treball de l’Ajuntament, en l’Annex de condicions específiques de l’IMEB (art 2.3) s’ha acordat compensar amb 36
hores de reducció horària anual al personal educador de les escoles bressol.
Aquestes 36 hores s’aplicaran de la manera següent:


1 dia addicional festiu:

Es fixa per
a tots els centres el primer dia hàbil no lectiu de setembre.

Reducció d’1 hora diària de treball
durant la primera quinzena de setembre (fins al dia abans a l’inici del
curs amb infants).

Aquesta reducció no és aplicable al personal amb jornada
inferior a 35 h/setmanals. Al personal que gaudeix de reducció de jornada
per conciliació familiar, s’aplicarà la reducció proporcional que correspongui.

·   La jornada laboral del personal educador serà de 6 hores
diàries continuades, en horari flexible d’acord amb les necessitats del
servei.

·  Els dies lectius de setembre (amb infants al centre) la
jornada serà de 8 a 15 h en jornada partida (1 hora per dinar que, en cap cas computarà com
a horari efectiu.
Reducció d’1 hora diària de treball des de
l’1 al 15 de juliol. 

· Aquesta reducció no és aplicable al personal amb jornada
inferior a 35 h/setmanals. Al personal que gaudeix de reducció de jornada
per conciliació familiar, s’aplicarà la reducció proporcional que correspongui.

·  La jornada laboral serà
de 9 h a 15 h i pel personal educador complementari
de 8 h a 14 h amb una interrupció d’1 hora per dinar.
  
Disposar d’una borsa d’hores d’assumptes
personals no recuperables.

·  El personal educador de bressol amb nomenament de jornada
completa de funcionari, funcionari interí de vacant o de programa per tot el curs
escolar disposarà d’una borsa d’hores d’assumptes personals no recuperables
anuals:

Any 2019 à 13 hores.
Any 2020 à 12 hores.

·    El gaudiment d’aquestes hores estarà sotmès a les
necessitats del servei.

Es poden agafar en fraccions mínimes d’1 hora i es podran compactar en un dia
de treball (7 hores).

·   El personal amb reducció de jornada se li aplicarà
proporcionalment les hores d’aquesta borsa d’acord amb la seva jornada.

·    Aquestes
hores s’han de gaudir durant l’any natural (de gener a desembre) i no es poden
acumular a l’any següent.