1

Concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores de centres educatius públics. (Pendent de publicació definitiva).

Concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores de centres educatius públics. (Pendent de publicació definitiva). 

Aquest sistema de selecció està recollit en el Decret de Direccions 55/2010 al qual CCOO ens vam oposar en el seu moment. Un motiu important pel qual ens vam oposar és perquè el nombre de membres de la comissió de selecció no és equitatiu, entre la comunitat educativa i l’administració, per tant, permet que sigui aquesta qui tingui la decisió final en la tria. Educació aplica directament el contingut de la LOMCE.
CCOO volem que l’elecció dels directors i directores dels nostres centres educatius respongui a una veritable participació democràtica i compartida, on la comunitat educativa pugui tenir un paper decisori tant en la selecció inicial com en la renovació per a la direcció del centre. 

El Departament d’Ensenyament convoca periòdicament un concurs de mèrits per a la selecció de directors dels centres educatius en què hagi de quedar vacant aquest càrrec. 

Aspectes importants del procés de selecció: 
1.- Hi pot participar el personal funcionari de carrera docent que imparteixi algun dels ensenyaments implantats en el centre al qual s’opta i que compleixi els requisits que estableix la resolució del concurs. 
2.- Acreditar haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, com a condició prèvia per presentar-se al concurs de mèrits. S’estableix un nomenament extraordinari d’ 1 any per a candidats i candidates que no compleixin els requisits, en centres on no hi hagi altres candidats o candidates. El requisit de la formació l’ hauran de tenir quan acabi l’any 2019.
3.- La sol·licitud i el projecte educatiu de centre es lliura telemàticament. 
La comissió de selecció valora el procés de selecció, que consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria. Es valoren els mèrits de la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i la docència, el projecte de direcció i la capacitat de lideratge. 

Terminis ( DATES PROVISIONALS):

1.- El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 de febrer de 2019 fins al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos. 
2.- En cas que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició. 
3.- El dia 14 de març de 2019 es farà pública al Portal de centres del Departament d’Educació la relació de centres on no hagin candidats admesos al concurs de mèrits. 
4.- El dia 19 de març de 2019 el Departament d’Educació farà públiques les candidatures admeses i excloses a l’adreça d’Internet següent: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre 
5.- La resolució de candidatures admeses i excloses s’ha de notificar a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 21 de març de 2019
6.- Les comissions de selecció s’han de constituir a partir del 5 d’abril de 2019 a la seu del centre educatiu o ZER corresponent
7.- El director o directora dels serveis territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2023.