CCOO reclamarà la correcta aplicació de l’increment del Salari Mínim Interprofessional als treballadors i les treballadores i denunciarà els incompliments a la Inspecció de Treball

L’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 900 euros mensuals en 14 pagues -el que suposa un total anual de 12.600 euros- i la seva entrada en vigor, al gener del 2019, pot produir alguns incompliments i frau en la seva aplicació per part de les empreses, segons considera CCOO de Catalunya.


Les noves quanties suposen un increment del 22,3%, tot i que l’SMI encara està molt lluny del fixat als països del nostre entorn i que cal acostar-ho al 60 % del salari mitjà, com indica la Carta Social Europea.


Tot i l’aplicació d’aquest increment del salari mínim, les persones treballadores tindran dret a percebre els complements salarials que estiguin vinculats a circumstàncies personals, o del lloc de treball, a més dels complements extrasalarials, que no formen part del salari garantit i que no podran ser absorbits ni compensats.

CCOO reclamarà la correcta aplicació de l’increment del Salari Mínim Interprofessional als treballadors i les treballadores i denunciarà els incompliments a la Inspecció de Treball

CCOO reclamará la correcta aplicación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores y las trabajadoras y denunciará los incumplimientos a la Inspección de Trabajo