Estatut del Personal
Investigador en Formació: CCOO exigim l’obertura immediata d’un procès de
negociació efectiva del decret de condicions laborals del personal predoctoral

El Govern de
l’Estat, aclaparat per les exigències del Congreso i amb un retard

de diversos
anys respecte del mandat previst en la Llei de la Ciència i Tecnologia ha
realitzat una primera ronda de contacte amb diferents agents de l’àmbit
universitari i investigador, inclosos els sindicats, i ha presentat una proposta
de Reial Decret per regular les relacions laborals dels contractats
predoctorals, el contingut del qual no pot ser més decebedor.

En el context
actual de greus retallades econòmiques i personals en l’àmbit de la
Investigació i el Desenvolupament (I+D), de deteriorament de les condicions de
treball en els centres de recerca, les universitats i les fundacions, d’exili
obligat de milers d’investigadors joves i no tan joves, el Govern ha decidit
presentar una proposta de regulació que condemna a la precarietat a milers
d’investigadors que desenvolupen les seves activitats en aquests organismes
d’investigació.
Els tres
aspectes més destacables de la regulació proposada pel Govern de l’Estat són
:
– L’establiment
d’una activitat laboral, addicional a la investigadora, de 240 hores lectives,
per a aquells que desenvolupin la seva activitat a les universitats. Es
dupliquen així, les hores previstes fins ara en alguns programes específics de
contractació predoctoral. Amb aquesta decisió es pretén dotar a les Universitats
de personal addicional per cobrir necessitats docents, intentant ocultar els
greus problemes que afronten les universitats per les retallades de plantilles
i la taxa de reposició de l’obstinat Senyor Montoro, però afegint nous
problemes de precarietat als ja existents (professors associats i altres
figures utilitzades massivament de forma irregular, quan no fraudulenta).
– Un règim salarial
inacceptable, ja que s’apliquen els percentatges de reducció salarial que
preveu la Llei de la Ciència però es prenen com a referència els salaris de
figures idènticament formatives que tenen, d’entrada, un salari reduït.
– Un règim
d’extinció del contracte completament obert i insegur que no lliga amb els
límits i garanties que estableix l’Estatut dels Treballadors, que és la norma
de referència per a aquests contractats. I la inexistència de cap mena d’indemnització
a la finalització del contracte.
CCOO exigim ​​la
convocatòria immediata d’una mesa de negociació efectiva en els termes
previstos legalment en la que, un cop recollides les reivindicacions del
col·lectiu, s’abordi una regulació que es basi en:
El reconeixement de l’activitat
investigadora com a únic i principal objecte del contracte predoctoral
, com
preveu la Llei de la Ciència, de manera que qualsevol activitat docent
addicional només es pugui desenvolupar en el marc del seu objectiu investigador
i per a la seva millora, en la col·laboració en la docència de caràcter
pràctic, sempre que es garanteixi el caràcter voluntari i la quantia de les
hores màximes que es puguin realitzar no afecti a l’objectiu primordial del
contracte, que és realitzar la tesi doctoral.
L’establiment d’un salari digne d’acord
amb l’activitat investigadora (amb resultats investigadors efectius), establint
com a referència per als percentatges de salaris que preveu la Llei de la
Ciència, activitats i salaris adequats, així com la regulació de condicions
econòmiques mínimes dignes per les convocatòries públiques.
El règim de l’acomiadament ha de ser el
previst amb caràcter general en l’Estatut dels Treballadors
. Si es volen
establir especificitats en l’extinció per l’obtenció d’un informe negatiu de
l’activitat anual de l’investigador s’ha de limitar, com exigeix ​​l’Estatut
dels Treballadors, a supòsits d’incompliments greus i culpables o
impossibilitats objectives de continuar l’activitat investigadora .
– D’altra banda, en
línia amb les directrius europees i les recents sentències del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, s’ha
d’incorporar el dret a la indemnització per finalització de contracte en els
termes previstos per als contractes d’obra i servei i eventuals
.
Tot això s’ha
d’emmarcar en un imprescindible pla d’estabilització i ampliació de les
plantilles als organismes de Recerca i a les Universitats que tingui en compte
els mecanismes adequats per a la incorporació i promoció de les joves
investigadores i investigadors.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.