El Departament d’Ensenyament en breu publicarà la resolució per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019. En aquesta resolució s’informa de diferents aspectes relacionats amb la borsa docent. Et fem un resum d’aquesta i d’altres informacions relacionades:

L’ordenació de la llista per la borsa docent, que s’ordenarà de la següent manera:
a) Personal docent interí/substitut amb serveis prestats.

b) Persones que hagin superat la fase d’oposició. Que s’ordena en funció de la puntuació obtinguda i a continuació de les persones que han superat la fase d’oposició en anys anteriors.
c) Personal docent interí/substitut sense serveis prestats.
El personal sense serveis prestats, excepte les que han accedit a la borsa en l’última convocatòria (Resolució ENS/763/2018, de 12 d’abril), han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el curs 2018-2019. Termini: entre el 24 de maig i el 7 de juny de 2018, ambdós inclosos. Per manifestar aquesta opció cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent.
Les persones que no manifestin la seva opció de continuar, formaran formant part de la borsa de treball docent pel curs 2018-2019, però no podran ser nomenades fins que no donin aquesta conformitat.
Les persones que durant el curs 2017-2018 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 8 de juny de 2018 deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2018-2019.
Les persones que no ho hagin fet amb anterioritat, han d’acreditar no haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans amb una declaració responsable mitjançant l’autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració. Per acreditar aquest requisit, cal entrar a la consulta i modificació de les dades. Les persones que no presentin aquesta declaració han de presentar, abans del 30 de juny de 2018, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Publicació de la llista.
El 24 de maig de 2018 estarà a disposició dels interessats la llista provisional de la borsa de treball docent per al curs 2018-2019 a l’aplicatiu de Consulta i modificació de dades.
A la llista hi figuraran el temps de serveis prestats i el número d’ordre. El càlcul del temps de serveis prestats es farà d’acord amb la informació que hi consti al registre informàtic el dia 21 de maig de 2018.
El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà des del 24 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació.
Durant la primera quinzena del mes de juliol estarà a disposició la llista única  a l’aplicatiu de Consulta i modificació de dades. El càlcul del temps de serveis prestats es farà d’acord amb la informació que hi consti al registre informàtic el 22 de juny de 2018.
Consulta i modificació de les dades de la borsa docent
Del 24 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos, mitjançant l’aplicació Consulta i modificació de dades, es podrà consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes. També pot consultar i demanar prestar serveis en llocs de treball específics i actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb característiques especials.
En acabar aquest termini no es podrà modificar les dades, a excepció de les personals, fins que s’obri un nou termini de modificació. Al llarg del curs 2018-2019 s’obriran nous terminis per modificar les dades: el 13 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.
Quant a les peticions dels àmbits territorials,cal tenir en compte que s’han de sol·licitar almenys dues àrees territorials, en el cas d’optar a fer substitucions a les comarques de Barcelona, els dos serveis territorials a Tarragona i a les Terres de l’Ebre, en el cas d’optar a les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d’escollir les comarques de Girona o Lleida.
Una vegada escollida l’àrea territorial preferent, es poden demanar per ordre de preferència municipis (en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona districtes), comarques o l’àrea territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori.
Finalment, s’ha de sol·licitar el segon servei territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona, si escau, i es pot manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de l’àrea territorial demanada com a preferent.
També en la modificació de dades es poden actualitzar les peticions dels llocs de treball específics i dels llocs o centres amb característiques especials es poden actualitzar sempre que reuneixin els requisits establerts.
Les persones que sol·licitin ser destinades a centres i aules de formació de persones adultes han de tenir els següents requisits i condicions indicades al punt 4.3 de la resolució.
Cos de mestres: Titulació de mestre i acreditar algun dels següent requisits: Experiència docent mínima d’un curs en un centre o aula d’educació de persones adultes, haver realitzat el pràcticum en un centre o aula d’educació de persones adultes dependent del Departament, tenir el postgrau de formació d’adults o el postgrau en formació de professors de català per a adults. Diplomatura d’educació social.
Cos de professors secundària: Titulació específica per a cada àmbit i d’acreditar algun dels requisits següents: Experiència docent mínima d’un curs en un centre o aula d’educació de persones adultes, haver realitzat les pràctiques del CAP/CQP en un centre o aula d’educació de persones adultes dependent del Departament, tenir el postgrau de formació d’adults o Postgrau en formació de professors de català per a adults. Diplomatura d’educació social, tenir Experiència, almenys, d’un curs en una escola oficial d’idiomes.
En tots dos casos, esgotada la llista de docents  que compleixin algun d’aquests requisits,  es nomenaran altres que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments per cada cos.
Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat (per majors de 55 anys al 2012)
El personal que a data 31 d’agost de 2008 havia prestat 4 anys o més de serveis, i a data 31 d’agost de 2012 tenia complerts 55 anys, en el cas que a 31 d’agost de 2018 no tingui nomenament per al curs 2018-2019, pot demanar durant el mes de setembre, com a màxim el dia abans de cada acte de nomenament, els canvis d’àmbit territorial, amb la finalitat d’obtenir un nomenament.
Per poder acollir-se a aquesta mesura, el personal ha d’haver participat a l’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d’interinitat que es resol el mes de juliol de 2018, sol·licitant destinació en un mínim de 20 comarques.

NOVETAT! Sol·licituds de no nomenament per al curs 2018-2019 per causes justificades.
Cada curs les persones sense nomenament vigent poden demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades. Es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats. Amb caràcter excepcional, que han de valorar els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent.

Gràcies a les peticions de CCOO Educació el Departament d’Ensenyament ha modificat la normativa referent a la congelació del número a la borsa docent.

Per les adjudicacions d’estiu
Les persones que vulguin no ser nomenades per a tot el curs 2018-2019 ho han de sol·licitar abans del 13 de juny de 2018 al servei territorial demanat com a preferent o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona. Clica el següent enllaç per baixar-te la sol·licitud:

Sol·licitud de baixa temporal de la borsa de personal docent 

Aquesta petició suposarà no participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

Pels nomenaments del curs 2018-19
Durant del curs 2018-2019, les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent podran demanar no participar en els nomenaments telemàtics mitjançant una aplicació que permetrà autogestionar la disponibilitat. Sense al·legar cap motiu!

La no-disponibilitat i la nova disponibilitat tindrà efectes el dia següent de fer la sol·licitud. Fins que s’informi una data de finalització de la no-disponibilitat aquesta estarà vigent.
Altres informacions relacionades:
Cobrament del Juliol
Si has treballat més de 6 mesos com substitut i algun dia ha estat al tercer trimestre, tens dret a cobrar el més de juliol. Cal però realitzar un curs de formació de 30 h al juliol o haver participat en l’últim procés d’oposicions. Aviat és realitzarà una reunió amb el Departament d’Ensenyament on s’explicarà com demanar aquest cobrament. Us mantindrem informats. 
.
Adjudicacions provisionals d’Estiu
Has treballat ja algun cop com substitut o interí? Llavors tens l’obligació de participar en les adjudicacions d’estiu. El termini serà del 24 de maig al 7 de juny. T’informe’m de tot el procés en el següent enllaç:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBhG2sWvVpaXgxRU0naWV6r8uXZ7WrrwUcjF3JaFi8g5CAg/viewform?usp=sf_link.
Vols rebre informació actualitzada com personal docent interí/substitut?
Des de CCOO Educació hem organitzat un grup correu perquè rebis totes les novetats referents al personal docent interí/substitut: avisos de períodes de modificació de dades, convocatòria d’oposicions, modificacions en les normes laborals, etc… A més podràs fer consultes directes als company(e)s de CCOO Educació del teu territori. Només cal que omplis el següent formulari:
.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies