Pública

Publicació dels llocs de treball susceptibles de provisió per entrevista

Relació de vacants de llocs de treball específics amb perfil professional i de llocs de treball ordinaris de determinats centres per proveir la proposta de direcció mitjançant el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia. Curs 2018-2019

Consulteu els llocs de treball vacants per àrees territorials:


Sol·licitud
Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model que s’indica; el document i el currículum s’han de lliurar del 5 al 8 de juny de 2018 a l’adreça electrònica del centre al qual opta.


Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)
El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució ENS/862/2018. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.
Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s’ha de tenir en compte la seva experiència acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència.
Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d’educació especial s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2017-2018 han exercit en el mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).
En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d’aplicar el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia. La descripció de les actuacions i el calendari del procediment es troba a Propostes de les direccions d’adjudicacions provisionals.
També hauran de seguir aquest procediment específic les direccions dels instituts que hagin de formular proposta de funcionaris del cos de mestres no destinats al centre el curs 2017-2018, per ocupar llocs ordinaris de Matemàtiques, Llengua Catalana i Llengua Castellana.


Procediment específic amb requisit d’entrevista previ a la proposta.

Procediment específic on les direccions faran proposta per a llocs ordinaris de:
  • Centres de màxima complexitat.
  • Centres d’educació especial.
  • Llocs amb perfil professional, de professorat que no ha exercit al centre el curs 2017-2018 un mínim de 4 mesos.

També hauran de seguir aquest procediment específic les direccions dels instituts que hagin de formular proposta de funcionaris del cos de mestres per ocupar llocs ordinaris de Matemàtiques (MA) Llengua catalana (LC) i Llengua castellana (LE) en els dos primers cursos de l’ESO, per tal que siguin destinats amb caràcter previ al procediment general.
El calendari i els models normalitzats d’aquest procediment es publiquen en el Portal de centre.
Les direccions lliuraran, no més tard del 29 de maig de 2018, als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, per a la seva publicació al web, la relació de llocs de treball vacants (en cas de centres de màxima complexitat i centres d’educació especial, també les possibles vacants resultes).
Cada servei territorial i el Consorci d’Educació de Barcelona farà pública el dia 5 de juny de 2018 al seu web, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2018-2019, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l’adreça electrònica i telèfon del centre.
El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic, entre els dies 5 i 8 de juny de 2018, ambdós inclosos, un escrit (segons model normalitzat: Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Podrà adjuntar-hi el seu currículum.
Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres. En cas d’optar a llocs de treball específics haurà de disposar del perfil professional en el moment de l’entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre.
Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d’elecció.
En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.
El dia 11 de juny de 2018, les direccions dels centres afectats convocaran els docents que han decidit entrevistar.
La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista.
En tot cas, per poder formalitzar proposta de destinació, la direcció ha de realitzar necessàriament com a mínim una entrevista, si el nombre de candidats ha estat d’un o dos. Si el nombre de candidats és superior, el mínim d’entrevistes serà de dos. La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones entrevistades.
La direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l’equip directiu, realitzarà les entrevistes per tal valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat, entre els dies 11 i 18 de juny de 2018, ambdós inclosos.
En el supòsit que no s’hagi presentat cap candidat o que la direcció no en seleccioni cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït en la fase d’elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d’un docent ja destinat al centre el curs 2017-2018.
La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s entrevistats i que no hagi estat proposats, entre el 21 i el 29 de juny de 2018, ambdós inclosos.
Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d’una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d’una proposta de direcció. Per tant, ha d’informar la seva decisió a les direccions dels centres afectats.
La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat per a llocs en centres de màxima complexitat, en centres d’educació especial, i per a llocs amb perfil professional, a l’aplicació PDA, d’acord amb el amb el que s’estableix a la base 6.3. de la resolució i n’informarà a l’equip directiu i de coordinació.
Les propostes per a llocs de treball de Matemàtiques, Llengua catalana i Llengua castellana d’instituts, a proveir amb funcionaris de carrera del cos de mestres previstes a l’apartat 5.f) d’aquesta Resolució, es formalitzaran mitjançant l’emplenament del model disponible al Portal de centre i es lliuraran al corresponent servei territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona, no més tard del 20 de juny de 2018.
Abans del dia 6 de juliol de 2018, les direccions dels centres lliuraran als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els resultats dels docents participants entrevistats i proposats en l’aplicació d’aquest procediment específic.
Les direccions dels centres afectats i el professorat participant en aquest procediment específic hauran de complimentar els models que a tal efecte es publiquen al Portal de centre.
Les direccions dels centres han de custodiar una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies