Pública

INFORMACIÓ PELS OPOSITORS I OPOSITORES QUE HAN APROVAT PASSADES OPOSICIONS:

Per les persones que han superat la fase d’oposició però no han estat seleccionats

Recordem que les persones que han superat la fase d’oposicions però no han estat seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí o substitut docent, ara se t’assignarà un número d’ordre superior a 40.000 i inferior a 45.000 en la borsa docent. Si ja formes part de la borsa de treball de personal interí docent, amb la renumeració d’estiu, obtindràs un número d’ordre inferior a 40.000. La publicació de la llista definitiva es realitzarà durant la primera quinzena del mes de juliol.

La incorporació a la borsa és automàtica, i no cal fer sol·licitud.

La consulta estarà disponible a partir del 28 de juny de 2018.

Del 28 de juny al 21 de juliol ambdós inclosos els aspirants aprovats no seleccionats que no formen part de la borsa de treball de personal docent han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona els documents que s’indiquen en aquesta pàgina web.

Pels qui han han superat la fase d’oposició i han estat seleccionats:

Podeu consultar la RESOLUCIÓ (Anterior!) ENS/2395/2017, de 10 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.


Punts 8 al 11 de la RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.Adjudicacions d’estiu
Hauràs de realitzar la sol·licitud telemàtica d’adjudicacions d’estiu per obtenir una plaça com a funcionari en pràctiques pel curs 2018-2019.
El termini per fer aquesta sol·licitud d’adjudicacions d’estiu és:
Del 12 al 19 de juny.

Clica aquí per accedir a l’aplicatiu per fer la sol·licitud d’adjudicacions d’estiu pel professorat que ha superat el procés selectiu de les oposicions:


Tens tota la informació d’adjudicacions en el següent enllaç, i en la RESOLUCIÓ ENS/862/2018, de 25 d’abril. El punt més important seria aquest:
9.6.2. Criteris per a l’emplenament de les sol·licituds de destinació per a ser destinat com a funcionari en pràctiques.
La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció (fase 5.2), sens perjudici que el professorat d’aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d’un centre.
a) Manteniment de les propostes
En la mateixa sol·licitud com a seleccionat, els participants que han superat el procés selectiu i que durant el curs actual són professors interins hauran de manifestar si mantenen o no l’acceptació de les propostes de les direccions de centre, sempre que compleixin els requisits per ocupar els llocs de proposta com a funcionari en pràctiques indicats a la base 6.3.

b) Especialitats i llocs específics de les fases d’elecció i, si correspon, ofici
L’especialitat a consignar ha de ser l’adquirida en el procés selectiu, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o, si en té l’acreditació, a llocs de treball específics amb perfil professional.
Addicionalment pot demanar, si en reuneix els requisits i són del seu cos, llocs de treball docents d’aula d’acollida (AAP i ADC) i/o llocs de suport a l’escola inclusiva (UEE i UES). Aquests llocs poden constar en l’ordre desitjat, prèviament o posterior a l’especialitat d’oposició.
En cas de no demanar l’especialitat d’oposició, l’Administració la inclourà d’ofici. En cap cas s’afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats en la sol·licitud.
En cas que un aspirant fos seleccionat per més d’una especialitat, haurà d’optar, prèviament a la seva sol·licitud, per quina de les especialitats vol participar i obtenir destinació com a funcionari en pràctiques, sense perjudici que el seu nomenament com a funcionari de carrera, si supera la realització de les pràctiques o n’està exempt, ho serà per totes les especialitats superades.

c) Peticions
El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.
El procediment d’adjudicació té en compte per a cada petició demanada tots els llocs inclosos en la sol·licitud (especialitat d’oposició ordinària, llocs específics amb perfil professional i llocs específics temporals) abans de passar a la petició següent.
d) Obligació d’ordenar comarques
A l’efecte d’obtenir destinació, els participants seleccionats han d’indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici.
S’exceptuen d’aquesta obligació, d’acord amb el que s’indica anteriorment en aquesta mateixa base, els participants seleccionats que ja són funcionaris de carrera d’un altre cos docent i han expressat en la seva sol·licitud com a seleccionat l’opció corresponent de participar sense ofici.
Recorda també que al punt 9 de la resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició, també trobaràs informació al respecte.
En la mateixa resolució esmentada trobaràs també la informació de:
Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.
En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats , aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

S’aconsella portar original i fotocòpia per compulsar als Serveis Territorials o al Consorci de Barcelona.

a) Original i fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, original i fotocòpia acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’ha d’adjuntar també l’original i la fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.
Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.
Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Ensenyament i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.
b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes pel procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: original i fotocòpia que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes. A falta d’aquest títol oficial de màster, els aspirants han d’acreditar documentalment que estan en possessió d’alguns dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.1.b).
Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Ensenyament i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.
c) Fotocopia compulsada del document nacional d’identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.
En el cas de ser nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o d’algun dels Estats als quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocòpia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.
En el cas d’aspirants de l’Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Ensenyament perquè pugui consultar telemàticament les seves dades d’identitat.
d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d’atenció primària.
  • Aquest certificat el pot expedir qualsevol metge o metgessa de família dels centres d’atenció primària. 
  • Es pot comprar en qualsevol estanc.
  • Ha de constar, com a exemple: “que la persona … amb DNI … no pateix cap malaltia ni està afectat de limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció pública docent“.
  • Aquest tràmit té un cost “oficial” d’uns 20 euros aproximadament. 

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l’annex 8. Enllaç al model

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen, segons el model que figura a l’annex 8.
f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l’autorització al Departament d’Ensenyament perquè pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Enllaç al model.
Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.
g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s’esmenta a la base 2.3.
Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen, ja que el van presentar amb anterioritat a l’inici del procés selectiu.

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d’Ensenyament. S’ha de presentar al servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona on l’aspirant sigui destinat durant el curs 2018-2019. Enllaç al model.
Documents dels qui ja són funcionàries o funcionaris docents de carrera.
Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament.
En qualsevol cas sempre han de presentar una fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació o altre document acreditatiu de la nacionalitat.
En el cas d’aspirants de l’Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l’autorització al Departament d’Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d’identitat.


Opció retributiva.
1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.
En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.
2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d’adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l’antiguitat que té reconeguda.
3. En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l’efecte d’antiguitat per serveis prestats.
Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.
Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s’observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

Règim jurídic.

Funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera. Cal per tant participar obligatòriament en les peticions d’adjudicacions d’estiu i en els concursos de trasllat.
Fase de pràctiques
Lloc i durada.
La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l’aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.
Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l’exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos però amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d’algun aspirant, aquest període mínim s’ha de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.
Activitats de formació.
La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d’acord amb el que s’estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques:

  • Qui hagi prestat menys de 6 mesos de serveis en centres docents públics. A aquests efectes no es tindran en compte els serveis prestats en centres privats (concertats o no).

El Departament d’Ensenyament farà arribar una carta a les persones que han de fer el curs al centre on estan destinades. Més informació d’aquesta formació en aquest enllaç.

Avaluació.
Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluen cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d’apte o no apte.
Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tenen en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l’inspector del centre on l’aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades.
Les comissions qualificadores poden sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.
Els aspirants que siguin declarats no aptes poden incorporar-se amb els aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s’incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
Exempts de l’avaluació.
Queden exempts de l’avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera.
Nomenament de funcionaris de carrera.
Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d’Ensenyament publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d’acord amb el que s’estableix a la base 9.1.
També s’ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques i hagin estat declarats aptes.

Règim sanitari: Muface

En el moment que Muface avisi que s’ha de fer l’alta a la seva web (anys enrera enviaven mail amb instruccions) és quan s’ha d’optar per assistència sanitària que voleu: Seguretat Social o Entitats concertades. Encara que s’opti per la Seguretat Social com entitat que us dóna assistència sanitària, s’ha de seleccionar aquesta opció quan esteu d’alta a Muface.

A més, s’ha de donar d’alta els possibles beneficiaris (Exemple: fills/filles…)

1- Per saber què són beneficiaris, consulteu aquest enllaç.

2- Per saber quines prestacions sanitàries tenim, consulteu aquest enllaç.

3- Per saber quines prestacions socials, com funciona tema talonari de receptes, també muface.es

Cada 6 mesos es pot canviar d’entitat, al gener i al juny.

Altres informacions relacionades:
Tots els canvis relacionats amb la nova situació de funcionàries i funcionaris en pràctiques (retribucions, llicències, permisos, reduccions de jornada, baixes laborals, maternitat, etc.), els pots trobar a la nostra pàgina web (publica.ccoo.cat) i a la guia de condicions laborals.

Consultes i dubtes:

Per assessorament i millores en les condicions laborals, i en defensa del model educatiu públic català: Afilia’t.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies