Pública

Criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-19


El Departament d’Ensenyament ha publicat els criteris de gestió de la borsa de personal docent pel curs 2018-2019:

Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.

Com cada any des de CCOO educació hem fet les demandes per canviar i per afegir el que considerem que manca. Aquestes han estat les nostres demandes:

Demandes de CCOO Resposta de l’administració
Sol·licitud de no disponibilitat
 • S’ha acceptat la demanda de CCOO Educació de poder demanar “congelar” el número quan es vulgui.
 • Quan estarà disponible l’aplicatiu?
 • Estan treballant perquè a principis de setembre estigui habilitat l’aplicatiu.
Preavís treballador/a
 • S’arriba a l’’acord en treure el preavís i la possible  penalització a la liquidació. CCOO ja va demanar l’any passat retirar aquest punt.
 • Ho van introduir com a mesura dissuasòria perquè alguns docents interrompen  el nomenament vigent. No ho han fet aquest curs i per això han adoptat altres mesures.
Substituts que cobreixen una vacant a partir del 1 de març
 • S’ha demanat que les persones que han de ser interines perquè són nomenades per ocupar una plaça vacant  ho siguin i acabin el seu nomenament el dia 31 d’agost i que els compti com a serveis prestats fins a 31 d’agost. Si el problema es econòmic, que es reguli de forma que cobrin el que els pertoqui
 • La resposta del Departament d’Ensenyament és que ho estudiaran.
Nomenament de juliol
 • Punt 2.1, referent al nomenament de juliol, CCOO Educació demana que es retiri la frase on diu que aquest nomenaments no computaran com a temps de serveis prestats a la borsa de treball de personal docent. 
 • Sí és un nomenament on se’ls demana que facin un curs o haver participat en les oposicions, aquest nomenament segons CCOO ha de comptabilitzar com a serveis prestats, tal i com es portava fent des de l’acord signat per CCOO al 2005.
 • El Departament ha retirat la frase.
Cobriment de les places substituts a primària
 • Al punt 6.1.1, on parla dels nomenaments telemàtics. Procediment. No entenem perquè els docents de secundària encara poden ser nomenats a primària i en canvi a la inversa, no es permet que els docents de primària siguin nomenats per secundària. La demanda de docents, en l’actualitat, és més gran a secundària i no a primària.
 • Per tant des de CCOO demanem que sigui tot el personal interí que puguin ser nomenats a primària o a secundària, sempre i quan les necessitats ho determinin, i sempre de forma extraordinaria.
 • La resposta del Departament d’Ensenyament és que no es pot realitzar.
 • CCOO educació insistirà en què tots el personal interí pugui ser nomenat, a primària o a secundària, sempre i quan les necessitats ho determinin, i sempre de forma extraordinaria.
Nomenaments d’urgència
 • Punt 6.3 Procediment d’urgència. Ens agradaria que quedes reflectit que si el departament no s’ha pogut posar en contacte amb el candidat o la candidata a cobrir la plaça per urgència, aquesta persona no quedés fora de la borsa per no haver contestat al telèfon o bé per no haver respost l’email d’un dia per l’altre. 
 • CCOO Educació ha tingut constància i ha denunciat que durant aquest curs ha passat i tenim casos concrets al servei territorial del Maresme i a Barcelona comarques.
 • El Departament d’Ensenyament no van donar una resposta clara al respecte. Continuarem insistint per rebre una resposta sobre aquest tema i hem demanat una reunió per parlar d’aquest assumpte.
Exclusió de la borsa
 • Considerem que en aquests criteris per gestionar la borsa docent, hi hauria d’haver el procediment en què les persones que han estat expulsades de la borsa docent per expedient puguin tornar a ser admeses. S’hauria de regular quina és la prova, en què consisteix, quan es faria, etc.  i de que consta? 
 • CCOO Educació, hem estat demanant en diferents meses de negociació que es regulés aquest procediment, i ho tornem a demanar en els criteris que regulen la borsa docent.
 • El Departament d’Ensenyament va respondre que ho tindrien en compte i s’està pendent de fer la regulació.

L’article 122.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), preveu que la selecció de personal funcionari interí docent es fa per mitjà de convocatòries públiques que han de respectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Mitjançant el Decret 133/2001, de 29 de maig, s’estableix la regulació de la borsa de treball del personal docent.
Fet el tràmit previ de consulta i negociació a la Mesa sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
Resolc:
Fer públics els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al web del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant de l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al web del Departament d’Ensenyament, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
CPISR-1 C
José Ignacio Garcia Plata
Signat digitalment per CPISR-1 C José Ignacio Garcia Plata
Data: 2018.07.05
13:39:06 +02’00’
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics
Annex
Índex
1. Manteniment i baixa de la borsa de treball
1.1. Excedències
1.2. Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació, malaltia o accident
1.3. Sol·licituds de no-nomenament o interrupció del nomenament per causes justificades
1.4. Baixa de la borsa de treball
2. Durada dels nomenaments
2.1 Nomenament del mes de juliol
3. Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o substitució
3.1. Cicles formatius de formació professional
3.2. Escoles oficials d’idiomes
3.3. Escoles d’arts i superiors de disseny
3.4. Proves de capacitació
4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal substitut en els centres educatius públics
5. Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí o substitut docent
6. Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions
6.1.Actes de nomenaments telemàtics
6.2. Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura
6.3. Procediments d’urgència
6.4. Vigència de l’especialitat per a determinades titulacions de formació professional
7. Condicions per cobrir vacants i substitucions de jornada reduïda
7.1. Reducció de jornada
7.2. Adjudicacions de jornada reduïda
7.3. Finalització d’alguns nomenaments compactats
8. Condicions per confeccionar horaris, en cas d’acumular-se més d’una reducció de jornada, per cobrir-les amb personal interí o substitut
8.1. En un mateix centre públic d’educació infantil i primària
8.2. En un mateix centre públic d’educació secundària
Bases
1. Manteniment i baixa de la borsa de treball
1.1. Excedències
1.1.1. D’acord amb els articles 4, 5 i 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, el personal interí té dret a l’excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere, amb els requisits i la durada que figuren als articles esmentats.
Durant el període d’excedència, el personal docent amb nomenament d’interí té dret a la reserva del lloc de treball pel qual ha estat nomenat.
Pot gaudir d’aquest dret tot el personal interí o substitut docent que tingui un nomenament, amb el benentès que el dret a reserva de lloc de treball finalitza en el moment que hauria finalitzat el nomenament d’interí o substitut, independentment dels supòsits que amb caràcter general posen fi al període d’excedència.
1.1.2 La vacant generada pel personal interí en situació d’excedència voluntària per algun dels supòsits esmentats en l’apartat anterior s’ha de cobrir amb un substitut.
1.1.3. Si, a conseqüència de la reincorporació del titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeix el cessament d’un interí o substitut que es trobi en alguna de les situacions d’excedència que preveu l’apartat 1.1.1, se li ha de notificar amb la màxima urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l’Administració.
1.1.4. El temps de permanència en la situació d’excedència computa a l’efecte del sistema de previsió social, a efecte del reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball docent.
1.1.5. Abans de finalitzar el període d’excedència, el personal interí en aquesta situació ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa s’entén que cessa en la seva relació de serveis amb l’Administració.
1.1.6. Si la persona no ha complert el període màxim d’excedència per qualsevol dels motius que preveu l’apartat 1.1.1 el dia 31 d’agost de 2018, pot sol•licitar no ser nomenada durant el curs 2018-2019 durant un període que no pot superar el temps de durada màxima de l’excedència, mantenint el número d’ordre de la borsa que li correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.
1.1.7. Així mateix, quan una persona que ha tingut el dret de sol•licitar una excedència per qualsevol dels motius que preveu l’apartat 1.1.1 no l’ha exercit, també pot sol·licitar no ser nomenada durant un període que no pot excedir del temps de durada màxima de l’excedència corresponent, mantenint el número d’ordre de la borsa que li correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.
1.1.8. La data d’inici de les excedències del personal interí no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.
1.2. Maternitat, adopció, paternitat, risc durant l’embaràs, acolliment, compactació, malaltia o accident
1.2.1. Les persones que l’1 de setembre estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment o incapacitat temporal i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, no podran ser nomenades.
Si se’ls adjudica una vacant la tindran reservada fins al moment en què es puguin incorporar i, com a màxim, fins al 31 d’agost de 2019.
A partir de la data d’inici del nomenament, l’interí gaudeix del permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, l’interí s’incorpora al lloc que li va ser assignat inicialment en el cas que aquest estigi ocupat per un substitut. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel titular, se li adjudica la destinació que li correspongui, atenent al número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent.
1.2.2. En el cas de permís de maternitat o baixa per accident laboral d’un substitut amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de 2019, es computen com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per permís de maternitat o el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2019.
Aquesta situació també es pren en consideració en el cas d’un candidat a substitucions sense nomenament al qual s’ofereixi un nomenament mentre estigui en període corresponent al permís de maternitat o de baixa per accident laboral, de manera que es computen com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenir el número d’ordre a la borsa, el temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la finalització del període corresponent al permís per maternitat o la baixa per accident laboral, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2019.
1.2.3. En el cas que un interí amb nomenament fins al 31 d’agost de 2019 tingui un permís de maternitat, adopció, paternitat, risc durant l’embaràs o compactació de la lactància o atenció a fills prematurs durant el mes d’agost, té dret a gaudir, a continuació del permís, de les vacances corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, als dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís.
1.2.4. Si un interí amb nomenament fins al 31 d’agost de 2019 gaudeix de la compactació de la reducció de jornada durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació queda interromput fins a l’acabament del període de vacances.
Acabat el període de vacances, pot gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost i destinació a jornada sencera.
1.2.5. Les persones de la borsa de treball que estiguin en situació d’incapacitat temporal per malaltia o maternitat que no tenen cap vinculació de nomenament amb l’Administració poden al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, a l’efecte de romandre en la borsa de treball docent mentre es mantingui el motiu, per tal de no ser convocades a cap acte d’adjudicació.
1.3. Sol·licituds de no-disponibilitat o interrupció del nomenament per causes justificades
1.3.1. Cada curs les persones sense nomenament vigent poden demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades.
Es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.
1.3.2. Amb caràcter excepcional, que han de valorar els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona es pot demanar la interrupció del nomenament vigent per alguna de les següents causes que s’han de justificar documentalment:
– Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.
– Col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger.
– Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.
– Causes greus degudament justificades.
– Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.
– Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals.
1.3.3. Durant el curs 2018-2019, les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent podran demanar no participar en els nomenaments telemàtics mitjançant una aplicació que permetrà autogestionar la disponibilitat. La no disponibilitat i la nova disponibilitat tindrà efectes el dia següent de fer la sol·licitud.
Fins que s’informi una data de finalització de la no disponibilitat aquesta estarà vigent.
1.4. Baixa de la borsa de treball
És motiu de baixa de la borsa de treball:
a) La renúncia, així com no acceptar la destinació adjudicada, o no prendre possessió del lloc de treball adjudicat quan comenci l’activitat docent del dia que, a la credencial, figura com a data d’inici de la substitució.
b) El fet de no acceptar un nomenament ofert pels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o, si escau, pel Consorci d’Educació de Barcelona, que consti com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.
c) El fet de no participar en els processos de nomenaments (manca de connexió en els processos d’adjudicació telemàtics) sense causa justificada, quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi.
d) La no presentació al centre durant més de tres dies sense causa justificada.
e) El fet de no comunicar la finalització del nomenament (als serveis territorials del Departament d’Ensenyament o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona) en el termini de vint-i-quatre hores des de que rep la comunicació del director o directora del centre del fet que ha finalitzat.
f) Haver estat objecte d’una mesura de prohibició o límit d’apropament a un menor imposada per sentència judicial ferma o trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics o per a l’exercici de la professió per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o trobar- se en suspensió d’ocupació o càrrec públic per resolució judicial.
En ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada es pot suspendre cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits.
g) Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.
h) També es produirà la baixa de la borsa de treball pels supòsits que es preveuen en l’article 3 bis i en els apartats 2 i 3 de l’article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig.
2. Durada dels nomenaments
Els nomenaments d’una durada inferior al curs escolar per a substitucions temporals no s’interrompen durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps.
El cessament del personal substitut es fa efectiu quan finalitza el permís o llicència que n’ha motivat el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2019.
Quan finalitza un permís o llicència i a continuació es dóna un altre permís o llicència al mateix titular la persona que el substituïa pot, si esta d’acord i a petició de la direcció del centre fer la nova substitució.
Per tal d’evitar encavalcaments entre les retribucions per les liquidacions percebudes al llarg del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes d’agost, tots els nomenaments d’interins docents per ocupar una vacant des de l’1 de març han de tenir com a data màxima de finalització el 30 de juny.
2.1 Nomenament del mes de juliol
A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2019 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2019.
Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, no podran ser nomenades.
Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol.
Les persones de col·lectius específics que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2019 i que reuneixen els requisits establerts al paràgraf anterior seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.
La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el 2018-2019. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.
El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.
Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.
Per acreditar la realització de la formació durant el mes de juliol, cal presentar el document acreditatiu de la realització de la formació als serveis territorials o, si s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona abans del 31 de desembre de 2019.
Si no s’acredita abans d’aquesta data la formació rebuda durant el mes de juliol de 2019, l’import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d’haver percebut indegudament i, consegüentment, s’emetran les corresponents cartes de reintegrament d’havers per tal que es retorni per mitjà de l’ingrés en el compte restringit del Departament d’Ensenyament.
Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.
Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 31 de desembre de 2019, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.
3. Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o substitució
D’acord amb el que preveu l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, i per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents al cos de professors d’arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny o del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, el Departament d’Ensenyament pot establir la superació d’una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o una substitució de les especialitats corresponents. A aquests efectes, es designa una comissió avaluadora.
3.1. Cicles formatius de formació professional
Per garantir la capacitació per impartir determinades unitats formatives dels cicles formatius de formació professional, cal superar la prova esmentada en el punt anterior o, si escau, tenir-ne l’exempció, que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha estat nomenada per ocupar una vacant o una substitució de les especialitats següents:
Cos de professors d’ensenyaments secundaris 
503 Assessoria d’imatge personal
506 Hoteleria i turisme 507 Informàtica
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 519 Processos i mitjans de comunicació
522 Processos i productes d’arts gràfiques 523 Processos i productes de fusta i mobles
Cos de professors tècnics de formació professional 601 Cuina i pastisseria
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids 609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment de màquines
614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris 615 Operacions de processos
616 Operacions i equips de producció agrària 618 Perruqueria
623 Producció en arts gràfiques 626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge i so
La prova, de caràcter teòric i pràctic, s’estructura en dues parts: una primera part en la qual s’han de respondre preguntes obertes de tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s’ha de fer un exercici pràctic. El contingut de la prova té com a referència els objectius i els continguts que s’estableixen en el currículum dels crèdits dels cicles formatius assignats a l’especialitat docent corresponent. La informació del currículum esmentat es pot consultar a l’apartat Currículum i orientació, ensenyaments professionals, formació professional del web de la XTEC:
La durada aproximada de la prova és de quatre hores.
Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l’especialitat corresponent de sis mesos en centres educatius o acreditin documentalment una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no han de fer la prova.
A fi de tenir l’exempció de l’esmentada prova d’idoneïtat han d’acreditar documentalment l’experiència i la formació esmentades davant la comissió avaluadora. La documentació que cal aportar per a l’exempció de la prova és la següent:
Per a les persones que han treballat com a assalariades
– Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on constin l’empresa i el grup de cotització, actualitzat en el mes en què es faci la prova.
– Certificat de l’empresa on constin la durada del contracte, les tasques exercides i el CIF de l’empresa, nom, DNI i càrrec de la persona que certifica.
Per a les persones que han treballat com a autònomes
– Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat laboral que correspongui.
– Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d’activitat.
– Declaració personal de les activitats que fa.
3.2. Escoles oficials d’idiomes
Cal superar una prova d’idoneïtat per ocupar vacants i substitucions en escoles oficials d’idiomes.
Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l’especialitat corresponent de sis mesos en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament no han de fer aquesta prova.
La prova consisteix en una entrevista oral en la qual el candidat ha de demostrar la competència lingüística suficient per impartir classes de l’especialitat corresponent i una prova escrita en la qual ha de demostrar que té coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d’idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l’idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova és de dues hores i mitja.
3.3. Escoles d’arts i superiors de disseny
Cal superar una prova d’idoneïtat per ocupar vacants i substitucions en escoles d’arts i superiors de disseny de les especialitats següents:
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny 701 Ceràmica
708 Dibuix tècnic
709 Disseny d’interiors 710 Disseny de moda 711 Disseny de producte 712 Disseny gràfic
713 Disseny tèxtil
717 Joieria i orfebreria
718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre 720 Materials i tecnologia: disseny
722 Mitjans informàtics
724 Vidre
Cos de mestres d’arts plàstiques i disseny 804 Dauratge i policromia
805 Ebenisteria artística
806 Enquadernació artística
808 Fotografia i processos de reproducció 809 Modelisme i maquetisme
814 Tècniques de gravat i estampació 815 Tècniques de joieria i bijuteria
817 Tècniques de patronatge i confecció
No han de fer la prova d’idoneïtat les persones que acreditin tenir experiència docent prèvia en l’especialitat corresponent de sis mesos en escoles d’arts i superiors de disseny dependents del Departament d’Ensenyament.
La prova té caràcter teòric i pràctic i s’estructura en dues parts: una primera part en la qual s’han de respondre per escrit preguntes obertes sobre continguts procedimentals i conceptuals implicats en els mòduls dels cicles formatius i en les assignatures dels ensenyaments superiors de disseny assignats a l’especialitat docent corresponent, i una segona part en la qual s’ha de fer un exercici pràctic sobre tasques i processos implicats en la docència i gestió d’aula dels currículums esmentats.
La durada aproximada de la prova és de tres hores i l’entrevista, si escau, no ha d’excedir els deu minuts.
3.4. Proves de capacitació
Per cobrir els llocs de treball de les especialitats a què fan referència les bases 3.1, 3.2 i 3.3, si no és possible nomenar un candidat que n’acrediti la idoneïtat o n’estigui exempt, se selecciona el candidat entre les persones que tinguin pendent l’acreditació de la idoneïtat, prèvia superació d’una prova de capacitació.
Les proves es fan en els centres on s’hagi de cobrir la vacant o substitució i les comissions avaluadores han d’estar formades pel director o directora o el o la cap d’estudis del centre, el o la cap de departament i un professor o professora del departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada. Si no hi ha cap professor o professora del Departament que pugui formar part de la comissió, n’ha de formar part un professor o professora de l’especialitat que tingui destinació en un altre centre. Les proves s’han de portar a terme abans de la data d’inici del nomenament.
Per seleccionar el candidat, els serveis territorials s’han de posar en contacte amb els candidats disponibles de l’especialitat, que tinguin pendent la realització de la prova, per ordre de prelació de la borsa de treball i fins a un màxim de sis candidats, i convocar-los per al dia i l’hora acordats amb el centre per a la realització de la prova de capacitació.
Es nomena el candidat que superi la prova i que tingui el número més baix a la borsa de treball d’entre tots els que hagin fet la prova.
El resultat obtingut per tots els candidats que han fet la prova s’informa a la base de dades del personal docent per acreditar-ne, si cal, la idoneïtat per a ocupar un lloc de treball de l’especialitat.
Els candidats convocats i no presentats a la prova, llevat que al•leguin i justifiquin alguns dels motius previstos a la base 1.3 seran exclosos de la borsa de treball d’aquesta especialitat.
Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en la seva web: s’ha d’especificar la plaça adjudicada, el nom de la persona a la qual s’ha adjudicat i el número d’ordre.
Les comissions avaluadores de les proves de capacitació no estan incloses en els supòsits previstos al Decret 138/2008, de 8 de juliol. Exclusivament poden percebre indemnització per raó del servei els professors que hagin de participar en una comissió fora del seu centre de destinació.
4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal substitut en centres educatius públics
4.1. Es cobreixen des del primer dia les substitucions derivades de llicències i permisos del personal docent amb una durada prevista superior a set dies.
4.2. Substitució en cas d’incidències consecutives d’un mateix docent. Si una mateixa persona gaudeix de diferents permisos consecutius (per exemple matrimoni i assumptes propis, etc.), la substitució de la durada total de les absències la pot realitzar un mateix substitut.
5. Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí o substitut docent
Al llarg del curs 2018-2019 s’obriran terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: els dies 14,15,16 i 17de setembre, la darrera setmana d’octubre, la darrera setmana de gener i la darrera setmana de març.
Durant el mes de maig o juny s’establirà un termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020.
No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra causa greu, que s’ha de justificar documentalment, es pot modificar l’àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del Consorci de Barcelona, els districtes) i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o al o a la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
6. Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions
A partir del dia 28 d’agost de 2018, els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona destinen els professors interins i substituts que no hagin obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol als llocs de treball vacants i substitucions que s’hagin produït abans de l’adjudicació esmentada.
6.1. Actes de nomenaments telemàtics
Els dies que es fan els actes d’adjudicacions (finals del mes d’agost i primera setmana del mes de setembre) s’han de publicar, com a mínim amb una setmana d’antelació, al web del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat (apartat Borsa de treball de personal docent > Actes de nomenaments de personal docent com a interins i substituts) i al web de cadascun dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.
Les adjudicacions a llocs de treball vacants i substitucions del curs s’han de dur a terme seguint els criteris següents:
6.1.1. Nomenaments telemàtics. Procediment
El procés de col·locació per proveir els llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitució en els actes de nomenament és el següent:
Personal candidat a l’adjudicació
Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s’hagi de proveir, es convoca un candidat interí o substitut que tingui el número d’ordre comprès en l’interval publicat abans de l’adjudicació.
Es tenen en compte les especialitats docents que hagin demanat a la borsa de treball i també la prioritat que hagin manifestat les persones interessades de les peticions d’àmbits territorials.
Per accedir als actes de nomenament telemàtics els participants han accedir al web del Departament d’Ensenyament > Serveis territorials i seleccionar els serveis territorials demanats com a preferents o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona i accedir a “Personal docent/Nomenaments telemàtics”.
El mateix dia de l’adjudicació, i abans de la publicació de l’adjudicació, s’ha de publicar, al web de cadascun dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona, l’interval dels números d’ordre corresponent al personal interí o substitut que participa en cada acte de nomenament.
Els dies que es fan actes telemàtics de nomenaments s’estableixen segons les necessitats del servei a criteri dels directors i directores dels serveis territorials o del o de la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
El calendari mensual d’actes de nomenament i el resultat de l’adjudicació de cadascuna de les àrees s’anuncien al seu web.
a) Llocs de treball que intervenen en l’adjudicació
Els llocs de treball en règim d’interinitat són els llocs de la plantilla autoritzada dels centres que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs escolar vigent. Els llocs que s’han de cobrir temporalment mitjançant substitucions corresponen als que sí que tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar vigent, la qual té autoritzada una llicència, excedència o permís que li possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar.
b) Participants
Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten en el registre informàtic del personal del Departament d’Ensenyament com a personal interí o substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent.
b.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària. Dins d’aquest personal estan inclosos el personal interí o substitut que té especialitats docents del cos de mestres i el dels cossos de professors d’ensenyaments secundaris que té demanada la disponibilitat per treballar en centres educatius públics d’educació infantil i primària i que en el moment de l’adjudicació estiguin disponibles per ocupar el lloc de treball.
b.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària. Dins d’aquest personal estan inclosos el personal interí o substitut que té demanades especialitats docents dels cossos de professors d’ensenyaments secundaris, tècnics de formació professional, escoles oficials d’idiomes i escoles d’art i que en el moment de l’adjudicació estan disponibles per ocupar el lloc de treball.
La participació en aquests actes comporta l’autorització implícita per rebre les notificacions mitjançant canals alternatius de comunicació, com l’SMS al número de telèfon mòbil i el correu electrònic a l’adreça que consta en el registre informàtic del personal docent del Departament d’Ensenyament.
c) Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència
El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball que cal proveir en els actes de nomenament està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí o substitut docent.
L’ordre de prelació del col·lectiu és el següent:  c.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària
– 1r. Personal interí o substitut del cos de mestres amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.
– 2n. Personal interí o substitut del cos de mestres sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.
– 3r. Personal interí o substitut del cos de secundària, amb la disponibilitat per treballar en escoles d’educació infantil i primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.
– 4t. Personal interí o substitut del cos de secundària, amb la disponibilitat per treballar en escoles d’educació infantil i primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.
La prioritat dins el col·lectiu la determina el número d’ordre assignat a la borsa de treball del personal interí o substitut, entenent com a prioritari el número d’ordre més baix respecte del més alt.
c.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària
– 1r. Personal interí o substitut amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
– 2n. Personal interí o substitut sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
La prioritat, dins el col·lectiu, està determinada pel número d’ordre assignat a la borsa de treball del personal interí o substitut, entenent com a prioritari el número d’ordre més baix respecte del més alt.
d) Ordre d’adjudicació dels llocs de treball
Els llocs de treball vacants o substitucions s’adjudiquen tenint en compte els criteris següents:
– L’ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació la determinen els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona.
– L’ordre de preferència del personal candidat. Se seleccionen tants candidats interins o substituts com vacants o substitucions hi hagi.
– L’ordenació dels àmbits territorials que la persona candidata tingui consignada en la borsa de treball.
– El tipus de dedicació del lloc de treball.
– La durada de la vacant o substitució.
– El tipus de lloc de treball.
Un cop s’ha establert l’ordenació dels llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions que cal proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i s’ha seleccionat la persona candidata amb millor dret per ocupar cada lloc de treball, el sistema inicia l’adjudicació d’acord amb el procés següent:
Per a cada grup de vacants o substitucions d’una determinada especialitat s’adjudiquen primer les de jornada sencera, després les corresponents a llocs de treball i centres de característiques especials i, finalment, les de jornades reduïdes, que s’agrupen en blocs per cada tipus de jornada i s’adjudiquen primer les de jornada més llarga.
Dins de cadascun dels tipus de dedicació s’ordenen per la durada de la vacant o substitució (de més a menys).
Pel que fa a les persones candidates seleccionades (interins o substituts) per a cada grup de vacant o substitucions d’una especialitat, i d’acord amb el criteri que determina el paràgraf anterior, l’ordre d’assignació serà el següent:
Es revisen totes les peticions dels àmbits territorials seguint l’ordre determinat pel primer candidat fins a adjudicar-li una destinació o esgotar les seves peticions, se segueix amb el mateix procediment per al candidat interí o substitut següent, i així successivament fins a exhaurir el nombre de candidats interins substituts.
Quan en l’adjudicació s’assigni a la persona candidata una vacant o substitució per a una determinada especialitat, aquesta ja no estarà disponible per a la resta d’especialitats que tingui demanades.
Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març) de l’àmbit de l’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol de 2018, així com les substitucions dels titulars d’aquests llocs, s’adjudiquen a partir de l’1 de setembre pel procediment d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura previst a la base 6.2.2 d’aquests criteris. Durant el curs 2018-2019, està previst que s’adjudiquin telemàticament, una vegada finalitzada l’adaptació de l’aplicació de nomenaments.
Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març) corresponents a llocs amb perfil lingüístic en llengua estrangera, competència digital docent, atenció a la diversitat dels alumnes, gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial, lectura i biblioteca escolar, educació visual i plàstica, docència de dues especialitats docents a l’ESO i metodologies amb enfocament globalitzat, seran adjudicats amb preferència per davant dels llocs ordinaris i, de la mateixa manera que els llocs i centres de característiques especials, només s’assignen a les persones que, a la borsa de treball docent, ho hagin demanat expressament.
e) Notificació de la proposta d’adjudicació
Quan ha finalitzat el procés d’adjudicació de la substitució o vacant en règim d’interinitat, els candidats proposats reben la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al número de telèfon mòbil i un correu electrònic d’acord amb les dades de contacte del registre informàtic del personal docent del Departament d’Ensenyament.
En aquesta notificació se’ls comunica la franja horària en què s’han de connectar a l’aplicació per conèixer les dades del lloc de treball adjudicat i per acceptar aquesta destinació.
La no recepció del correu electrònic i SMS enviats no és motiu que justifiqui la possible manca d’accés al resultat de l’adjudicació.
f) Accés al resultat de l’adjudicació
Per conèixer el resultat de l’adjudicació, el personal candidat proposat per a una adjudicació ha d’accedir, dins la franja horària establerta, al web dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona on hagi estat adjudicat.
A partir d’aquí, cal que el personal candidat s’identifiqui mitjançant el codi d’usuari XTEC o, si no en té, el sistema els facilita un codi d’usuari.
Una vegada identificat, pot consultar les dades del lloc que s’ha de proveir: l’especialitat, el nom i l’adreça del centre educatiu, la durada de la substitució o vacant i el tipus de jornada laboral.
En aquest moment el candidat ha d’acceptar o refusar l’adjudicació obtinguda.
Si accepta la proposta del lloc de treball que s’ha d’ocupar, ha d’imprimir la credencial, que ha de lliurar al director o directora del centre adjudicat en el moment d’incorporar- s’hi, ja que sense aquest document el director o directora del centre no pot confirmar l’adjudicació del lloc de treball. La data d’incorporació del substitut ha de ser la que figura a la credencial com a dia d’inici de la substitució.
La no-acceptació d’aquesta destinació adjudicada, llevat que al•legui i justifiqui un dels motius que es preveuen a l’apartat 1 d’aquest annex, en comportarà l’expulsió de la borsa de treball del personal docent. Tot i això, si vol tornar a ingressar en la borsa de treball docent, ho podrà fer el curs escolar següent mitjançant la seva participació en una nova convocatòria per formar part de la borsa de treball.
g) Comunicació de la finalització de l’adjudicació
Quan l’interí o substitut hagi rebut la comunicació del cessament per incorporació de la persona titular del lloc de treball per part del director o directora del centre on ha estat destinat, ha d’entrar al web dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona on hagi estat adjudicat, per consignar aquest cessament i comunicar la seva disponibilitat per participar en propers actes de nomenaments en el termini de vint-i-quatre hores des de la comunicació.
Així mateix, cal que l’interí o substitut, després del cessament, trameti el document de la credencial, degudament emplenat i signat pel director o directora del centre, a la Secció de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona on hagi estat treballant.
6.1.2. Quan un lloc de treball vacant s’adjudiqui per error, els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona han de pal·liar l’errada oferint una vacant o substitució de característiques similars a la persona afectada, al més aviat possible, tan bon punt es produeixi una vacant o substitució.
6.2. Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura
6.2.1. Difícil cobertura com a conseqüència de la no-acceptació o la manca de candidats
Per a determinades adjudicacions molt específiques corresponents als llocs de treball de característiques especials i de centres de màxima complexitat, i per aquells que s’ha constatat la dificultat de cobrir-los perquè no hi ha candidats o els que hi ha no han acceptat aquestes adjudicacions en dos actes de nomenaments telemàtics, i per a les adjudicacions dels serveis educatius, els serveis territorials han d’actuar de la manera següent:
a) Donar publicitat de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació de l’especialitat requerida i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que el lloc que s’hagi mostrat és de difícil cobertura a través del web dels serveis territorials d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona. Les especificitats del lloc han de constar de forma molt clara i concreta a l’hora de fer la publicitat de la vacant o substitució.
b) Obrir un termini de quaranta-vuit hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal docent dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, que s’encarrega de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, han de tenir prioritat els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre més baix.
Si es fa una selecció mitjançant entrevista s’ha d’anunciar en el moment d’oferir la plaça. Fan l’entrevista el director o directora o el o la cap d’estudis del centre, el o la cap del departament i un professor o professora del departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada. En aquest cas, cal aixecar acta de la selecció del candidat, especificant-ne els motius de la tria.
L’entrevista ha de versar sobre les habilitats específiques requerides per cobrir el lloc; ha de ser individualitzada i amb presència física del participant davant la persona o persones que la porten a terme. L’objecte de l’entrevista ha de centrar-se en els mèrits al•legats pel candidat a la seva sol•licitud.
c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en el seu web: s’ha d’especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i el número d’ordre.
6.2.2. Difícil cobertura per tractar-se de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari de centres de formació de persones adultes
Per seleccionar el candidat, els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han de seguir el procés següent:
a) Donar publicitat de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació del perfil del lloc de treball a través del web dels serveis territorials d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.
b) Obrir un termini de quaranta-vuit hores perquè els interessats es posin en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. Els candidats han d’acreditar que reuneixen els requisits específics que s’estableixen a l’apartat 1.5.2 de la Resolució ENS/863/2015, de 28 d’abril (DOGC núm. 6863, de 4 de maig). En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits, han de tenir prioritat els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre més baix.
Es té en compte la preferència que s’estableix a la base 4.3 de la Resolució ENS/2018 de 16 de maig.
c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en el seu web: s’ha d’especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i el número d’ordre.
6.2.3 Difícil cobertura com a conseqüència de la manca de candidats amb el requisit de la formació pedagògica i didàctica.
Per cobrir vacants o substitucions d’especialitats dels cossos de professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional i professors d’escoles oficials d’idiomes de les quals no hi ha candidats amb la formació pedagògica i didàctica es podran nomenar excepcionalment persones sense aquest requisit seguint aquest ordre:
– Candidats que van accedir a la borsa de treball de personal docent amb anterioritat a l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica ordenats d’acord amb el número d’ordre que tenen a la borsa de treball de personal docent.
– Candidats que han acreditat la matrícula en el màster de formació del professorat o en la formació pedagògica equivalent ordenats d’acord amb el número d’ordre que tenen a la borsa de treball de personal docent.
– Candidats que s’han compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica equivalent abans de l’inici del curs 2021-2022 ordenats d’acord amb el número d’ordre que tenen a la borsa de treball de personal docent.
Si no és possible cobrir la vacant o substitució amb aquest procediment es seguirà l’establert a l’apartat 6.2.1. “Difícil cobertura com a conseqüència de la no acceptació o la manca de candidats”.
6.3. Procediments d’urgència
6.3.1. Si, després de l’acte telemàtic de nomenaments, el candidat a qui s’ha adjudicat una substitució no pot o no vol incorporar-se a la destinació adjudicada es pot designar un nou candidat, que s’ha d’incorporar al centre en la mateixa data en què estava prevista la incorporació del substitut que ha refusat l’adjudicació. Aquest procediment s’ha de seguir sempre que no es tracti d’una substitució de difícil cobertura regulada a la base 6.2 d’aquesta Resolució.
Per formalitzar aquest nou nomenament, els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, tan bon punt tinguin coneixement que el substitut designat no s’incorporarà al centre, han de localitzar un nou candidat de la llista de persones disponibles de l’especialitat, respectant l’ordre en tot cas, i posant-se en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els responsables de les unitats territorials corresponents considerin més eficaç.
Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en el seu web: s’ha d’especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i el número d’ordre.
6.3.2. Si no hi ha prou mestres per cobrir les substitucions de les especialitats d’educació infantil i primària, s’ha d’aplicar el procediment d’urgència que preveuen el punt 2 dels acords de 15 de setembre i de 9 d’octubre de 2006, i el punt 7 de l’Acord de 25 de juny de 2007, i s’han de nomenar els professors disponibles de la borsa de secundària que hagin manifestat la disponibilitat per treballar en aquests centres, amb una única modalitat de nomenament en totes les especialitats pròpies d’educació infantil i primària, com a personal interí del cos de mestres i coincidint amb la durada de la substitució.
Es nomenen professors interins o substituts inscrits a la borsa de treball docent que hagin manifestat que tenen disponibilitat per treballar en escoles d’educació infantil i primària, i tinguin reconegudes algunes de les especialitats d’anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, cultura clàssica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música, educació física i dibuix, d’acord amb els criteris i l’ordre de preferència que s’especifiquen a continuació:
– Substitucions en llocs de l’especialitat d’educació especial (pedagogia terapèutica i audició i llenguatge). S’han d’oferir a persones llicenciades en pedagogia, psicopedagogia i psicologia i que tinguin demanada l’especialitat d’orientació educativa. Les substitucions d’audició i llenguatge s’han d’oferir a les persones que hagin acreditat, a més, una titulació de logopèdia.
– Substitucions en llocs de l’especialitat d’educació infantil. S’han d’oferir als professors que tinguin la titulació de pedagogia, psicopedagogia i psicologia i hagin demanat l’especialitat d’orientació educativa.
– Substitucions en llocs de les especialitats d’anglès, música i educació física. S’han d’oferir als professors que tinguin reconeguda i demanada l’especialitat corresponent a anglès, música i educació física, respectivament.
– Substitucions en llocs de l’especialitat d’educació primària. S’han d’oferir al personal interí i substitut docent que tingui reconeguda i demanada alguna de les especialitats d’anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, cultura clàssica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música, educació física i dibuix.
Les persones que hagin manifestat que tenen disponibilitat, tenen l’obligació d’acceptar de cobrir els llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions en escoles d’educació infantil i primària en l’àmbit dels serveis territorials demanats com a preferents.
6.4. Vigència de l’especialitat per a determinades titulacions de formació professional
Els professors interins i substituts que estaven inclosos en la borsa de treball en el curs 2004-2005, amb temps de serveis prestats anteriorment i amb titulació de tècnics superiors o tècnics especialistes en formació professional no reconeguda com a equivalent a diplomat a l’efecte de la docència en la normativa vigent, poden continuar prestant serveis en l’especialitat que correspongui a la seva titulació, sempre que hagin prestat un mínim de quatre anys de serveis a l’entrada en vigor del Decret 172/2005, de 23 d’agost, en l’especialitat derivada d’aquest títol.
7. Condicions per cobrir les vacants i substitucions de jornada reduïda
7.1. Reducció de jornada
Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada només podran ocupar llocs de treball de jornada sencera. La data d’inici de la reducció de jornada no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.
Les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent que vulguin compactar la lactància o una reducció de jornada només podran ocupar llocs de treball vacants.
7.2. Adjudicacions de jornada reduïda
Quan s’adjudiqui una plaça de jornada reduïda, la persona nomenada té dret preferent a ocupar altres vacants i substitucions de jornada reduïda que es produeixin en el mateix centre, per completar-ne l’horari, sempre que l’organització del centre ho permeti i l’interessat reuneixi els requisits per ocupar la plaça.
7.3. Finalització d’alguns nomenaments compactats
Quan un candidat hagi estat nomenat en un lloc de treball resultat de la compactació de llocs de treball de jornades inferiors i finalitzi algun dels nomenaments, l’interessat pot triar entre continuar prestant serveis en els altres llocs ocupats o cessar en tots aquests i participar en els actes d’adjudicació telemàtics.
8. Condicions per confeccionar horaris, en cas d’acumular-se més d’una reducció de jornada, per cobrir-les amb personal interí o substitut
8.1. En un mateix centre públic d’educació infantil i primària
Si en un mateix centre d’educació infantil i primària hi ha dues o més vacants o substitucions a dedicació parcial (per reducció de jornada d’un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s’acumulen les jornades parcials per facilitar la substitució de les activitats docents, sempre que aquestes siguin compatibles.
Per fer compatible el dret a la reducció de jornada amb el correcte funcionament dels centres educatius, la distribució horària en què es gaudeix de la reducció s’ha d’adaptar a les mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat pedagògica dels alumnes i al nombre de reduccions de jornada que s’acumulin en un mateix centre i que es puguin substituir amb una sola persona.
Per tant, es nomena un únic substitut per cobrir dues substitucions o vacants de mitja jornada, amb la següent flexibilització del criteri d’especialitat: si una de les dues mitges dedicacions correspon a l’especialitat d’anglès, es requereix que els candidats compleixin aquest requisit d’especialitat; en qualsevol altra combinació, s’ha de garantir almenys una de les especialitats dels llocs de treball que s’han de substituir i/o la que determini la direcció del centre educatiu, que no sigui anglès.
A aquest efecte, els directors/es dels centres han de comunicar als serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona, fins al 23 de juliol de 2018, les combinacions horàries per compactar més d’una reducció de jornada en l’horari d’un mateix substitut, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos a l’inici del curs 2018-2019.
Es poden acumular en una mateixa persona la substitució d’una reducció de jornada o vacant a mitja jornada corresponent a un lloc ordinari i una altra corresponent a un lloc específic de qualsevol perfil.
Es poden acumular en una mateixa persona la substitució de dues reduccions de jornada corresponents a llocs específics de perfil diferent.

8.2. En un mateix centre públic d’educació secundària
Si en un mateix centre d’educació secundària hi ha dues o més vacants o substitucions a dedicació parcial (per reducció de jornada d’un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s’acumulen les jornades parcials per facilitar la substitució. La distribució horària en què es gaudeix de la reducció de jornada resta condicionada a les necessitats del servei i al nombre de reduccions de jornada que s’acumulin en una mateixa especialitat a substituir amb una sola persona.
A aquest efecte, els directors dels centres han de comunicar als serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona, fins al 23 de juliol de 2018, les combinacions horàries per compactar més d’una reducció de jornada en l’horari d’un mateix substitut per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos a l’inici del curs 2018-2019.
Es poden acumular en una mateixa persona la substitució d’una reducció de jornada o vacant a mitja jornada corresponent a un lloc ordinari i una altra corresponent a un lloc específic de qualsevol perfil.

Es poden acumular en una mateixa persona les substitucions de dues reduccions de jornada corresponents a llocs específics de perfil diferent.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies