Pública

Convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent

A la Mesa sectorial del dimecres 24 d’octubre, el Departament va presentar la primera resolució de concurs específic. Aquesta resolució proveirà amb caràcter definitiu les places de perfil de competència digital docent. CCOO ens hem posicionat sempre contraris a aquest sistema de provisió i, en el seu moment, ja vam fer les aportacions a la proposta. CCOO demanem la retirada d’aquest decret de provisió i emplacem al Departament a una nova negociació.

CALENDARI:

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de novembre al 20 de desembre de 2018
En el mateix termini i a través de l’aplicació informàtica de presentació de sol·licituds s’ha de presentar el Projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball, vinculat al projecte educatiu del centre objecte de sol·licitud (extensió PDF, màxim 10 MB).
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: gener del 2019
 • Reclamacions i desistiments a la llista provisional: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de l’exposició.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: febrer del 2019.
 • Publicació prebarem i al·legació de mèrits: febrer del 2019.
 • Al·legació dels mèrits que figuren en el prebarem publicat, i/o al·legar-ne de nous: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la relació de participants admesos.
 • Publicació puntuació provisional primera fase per part de la comissió dels centres: abans del 15 de març del 2019.
 • Presentació de reclamacions i desistiments: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la relació de participants anteriors. En aquest cas s’haurà de presentar a la comissió de cada centre.
 • Publicació puntuació definitiva primera fase i convocatòria segona fase: març-abril del 2019.
 • Publicació puntuació provisional segona fase: abril del 2019.
 • Presentació de reclamacions i desistiments: 5 dies hàbils.
 • Publicació puntuació primera i segona fase: abans del 7 de maig del 2019.
 • Resolució provisional d’adjudicacions: maig del 2019.
 • Presentació de reclamacions: 5 dies hàbils.
 • Resolució definitiva d’adjudicacions: maig del 2019.

INFORMACIONS D’INTERÈS

Els llocs de treball vacants han de figurar inclosos en les plantilles de personal docent dels centres corresponents al curs acadèmic 2018-2019 publicats a l’annex 4 de la Resolució
La presa de possessió serà l’1 de setembre de 2019 i aquestes destinacions tindran caràcter d’irrenunciables.
Si s’obté una altra destinació definitiva mitjançant una altra convocatòria pública, abans de la presa de possessió, s’ha d’optar per escrit per una de les dues i deixar sense efecte l’altra en el termini de 10 dies posteriors a la publicació de la resolució definitiva de la darrera de les dues convocatòries.
Si teniu dubtes o voleu fer una consulta, adreceu-vos a:
 • El servei d’atenció unificada: 900 82 82 82 (4) o sau.tic@gencat.cat (per qüestions relacionades amb el funcionament de l’aplicació).
 • Els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona (per qüestions relacionades amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient).

REQUISITS:

Poden participar en el concurs de mèrits els funcionaris de carrera del Departament d’Ensenyament que es trobin en qualsevol situació administrativa i que reuneixin els requisits que s’esmenten a les bases de la convocatòria, pel que fa a cos docent, especialitat, acreditació del perfil professional de competència digital i acreditació lingüística.
 • Els participants han d’acreditar un mínim de dos anys d’exercici professional com a funcionaris de carrera, sigui amb docència directa en centres educatius públics o des d’un lloc específic de serveis educatius.
 • Els funcionaris amb destinació definitiva podran participar-hi, sempre que hagin ocupat el lloc de destinació definitiva durant un any, com a mínim, en la data límit de presentació de sol·licituds, fins i tot els que tinguin ja destinació definitiva a un lloc de treball ordinari en el mateix centre al qual optin.
 • No reuneixen el requisit de participació els funcionaris dependents d’altres administracions educatives que presten serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d’Ensenyament.

FASES:

1ª Fase: activitat desenvolupada. Valoració dels mèrits, 60 punts com a màxim.
2ª Fase: defensa del projecte i entrevista, 40 punts com a màxim. S’haurà d’acreditar una puntuació no inferior a 20 punts.
La puntuació total del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la primera i segona fase.

COMISSIONS DE VALORACIÓ

Els mèrits de les dues fases del concurs els valorarà una comissió que es constituirà durant el mes de febrer de 2019. 
Aquesta comissió Estarà formada per:
 • Un inspector o inspectora o una persona acreditada com a directiu professional docent que estigui en exercici de la docència, que actuarà com a president/a.
 • El director o la directora del centre, que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.
 • Dos funcionaris o dues funcionàries de carrera destinats al centre elegits pel claustre.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Un cop entreu a l’aplicació i abans de fer l’enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui; després de 20 minuts d’inactivitat, l’aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.
En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podeu fer sempre que sigui durant el termini de presentació de sol·licituds (cal clicar al botó d’anul·lar). Un cop anul·lada, podeu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Tancat el termini de presentació de sol·licituds, no podeu introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició; tampoc no és possible canviar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.
En la publicació del prebarem, l’aplicació informàtica incorpora dades i càlculs del sol·licitant relatius a l’antiguitat, les titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Si no hi ha dades o el participant no està conforme amb les que hi ha, cal que formuli les al·legacions que consideri mitjançant l’opció que ofereix la mateixa aplicació a l’apartat corresponent.

PRIMERA FASE: BAREM DE MÈRITS 

a) Experiència professional: puntuació màxima de 15 punts.
a.1) Antiguitat a la funció pública docent: puntuació màxima de 5 punts. Per cada any de servei actiu en l’ensenyament públic 0,25 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,02 punts per mes complet. Es descomptaran els dos anys d’exercici com a funcionari de carrera que es requereixen per poder participar en el present concurs.
a.2) Exercici en llocs de treball de dificultat especial: puntuació màxima de 6 punts. Per cada any de serveis efectius en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial: 0,50 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.
a.3.) Exercici en llocs del mateix perfil professional: puntuació màxima de 2 punts. Per cada any de serveis efectius, a partir del curs 2014-2015, en un lloc de treball del perfil professional per al qual es concursa: 0,50 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.
a.4.) Exercici en el centre del lloc objecte de petició: puntuació màxima de 2 punts. Per cada any de serveis efectius, en els últims 4 cursos i fins a la data de termini de presentació de sol·licituds, al centre corresponent al lloc objecte de petició: 0,50 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet. 
b) Activitats de formació i perfeccionament: puntuació màxima de 10 punts.
b.1) Activitats impartides: puntuació màxima de 6 punts. Per haver participat com a ponent, professor o tutor o per haver coordinat cursos, inclosos en el pla de formació permanent convocats o reconeguts pel Departament d’Ensenyament, organitzats per altres administracions públiques amb competències educatives o per les universitats: 0,25 punts per cada 10 hores acreditades i valorades.
b.2) Activitats superades: puntuació màxima de 4 punts. 0,10 punts per cada 10 hores de cursos superats i acreditats.
c) Mèrits acadèmics: puntuació màxima de 10 punts.
c.1) Per posseir el títol de doctor: 5 punts.
c.2) Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l’ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual s’hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits: 3 punts.
c.3) Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts.
c.4) Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

c.5) Altres titulacions universitàries.
c.5.1) Titulacions de grau. Pel títol universitari oficial de grau: 5 punts.
c.5.2) Titulacions universitàries de primer cicle. Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 3 punts.

c.5.3) Titulacions universitàries de segon cicle. Pels estudis corresponents al segon cicle d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 3 punts. 
d) Publicacions: puntuació màxima de 3 punts.
d.1.) Per cada llibre publicat de fins a 3 autors: màxim 1 punt.
d.2) Per cada guió de vídeo, DVD, CD-ROM, pàgines web, etc., de fins a 3 autors: màxim 0,5 punts.
d.3) Per cada article publicat en llibre o revista de fins a 3 autors: màxim 0,5 punts.
e) Participació en projectes d’innovació o recerca educativa en centres educatius públics. Per la participació en projectes de recerca o innovació en l’àmbit de l’educació: fins a 2 punts. 
f) Polivalència curricular en més d’una especialitat o en un determinat àmbit de coneixement. En els participants dels cossos d’ensenyaments secundaris, es valorarà en aquest apartat haver impartit de forma efectiva àmbits de formació de persones adultes o especialitats diferents de la que tenen com a titular.
f.1) Polivalència curricular: puntuació màxima 1 punt. Es valoraran 0,02 punts per cada curs de serveis efectius impartits, amb un mínim de dos cursos. 
g) Exercici de la funció directiva i d’altres òrgans unipersonals de direcció i de coordinació: puntuació màxima: 10 punts
g.1) Per cada any d’exercici com a director de centres docents públics o de serveis educatius: 2 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,15 punts per mes complet.
g.2) Per cada any d’exercici en altres òrgans unipersonals de direcció de centres docents públics: 1 punt. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,08 punts per mes complet.
g.3) Per cada any d’exercici en òrgans unipersonals de coordinació de centres docents públics: 0,5 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.
h) Haver ocupat llocs de responsabilitat tècnica en l’Administració educativa de la Generalitat de Catalunya: puntuació màxima de 2 punts. Per cada any de serveis en un lloc de treball de l’Administració educativa del mateix nivell o superior de complement de destinació a l’assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis a la Inspecció d’Educació, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent: 0,5 punts Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.
i) Coneixement de llengües estrangeres: puntuació màxima de 3 punts. Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de llengües estrangeres en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a la participació en aquesta convocatòria.
i.1) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d’Europa: 1,5 punts.
i.2) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d’Europa: 1,0 punts.
i.3) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa: 0,5 punts.
Quan escaigui valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.
j) Tutorització de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques): puntuació màxima: 1 punt. Per cada curs de tutorització: 0,25 punts
k) Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes o d’arts plàstiques i disseny, o per tenir l’acreditació de directiu professional docent: 3 punts

SEGONA FASE: DEFENSA DEL PROJECTE, ENTREVISTA I CRITERIS DE VALORACIÓ

Els participants han de defensar davant de la comissió el seu projecte, i realitzar una entrevista personal, que pot versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball al qual opten vinculat al projecte educatiu de centre i sobre altres qüestions que permetin a la comissió valorar la idoneïtat del participant.
A. Contingut del projecte
El projecte haurà de tenir una extensió màxima de 15 pàgines.
Continguts:
1.- Justificació del projecte en el marc del projecte educatiu del centre.
2.- Marc normatiu de les TAC i les Competències digitals.
3.- Identificació de l’Àrea curricular o l’etapa educativa en la qual es vol incidir.
3.- Objectius.
4.- Estratègia digital:
 • Seqüenciació d’activitats curriculars, metodologies i recursos digitals proposats (Relació amb el currículum competencial i amb el sistema educatiu inclusiu)
 • Formació i acompanyament del professorat
 • Exemples significatius d’activitats sobre el projecte presentat
 • Calendari i fases d’implementació

5.- Indicadors i mecanismes de seguiment i d’avaluació
6.- Bibliografia i Webgrafia
B. Criteris de baremació.
Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 40 punts el projecte presentat, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió.
Quan hi hagi una diferència de 10 o més enters en les puntuacions atorgades, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima, i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d’un membre que hagi atorgat la valoració màxima o mínima, s’exclourà una d’aquestes puntuacions.


Informació relacionada:

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies