Denunciar el Conveni, no implica la seva nul·litat!
Segons l’article 3 del conveni en el seu punt 4, aquest continua vigent fins a la signatura del nou conveni:

ARTICLE 3 ÀMBIT TEMPORAL 

 1. El present conveni entra en vigor el mateix dia que es presenti al Departament d’Empresa i
  Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Els aspectes econòmics entren en vigor a partir
  de 1 de setembre de 2014. 
 2. El període de vigència d’aquest conveni és fins al 31 de desembre de 2016, data en la qual,
  si no ha estat denunciat, s’entendrà que es va prorrogant any per any. Qualsevol de les
  9 III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya
  parts signants del present Conveni podrà denunciar-lo amb una antelació de màxim dos (2)
  mesos abans del venciment de la seva vigència, o de qualsevol de les seves pròrrogues. La
  tramitació de la denuncia s’haurà d’ajustar al que disposa l’article 89.1 de l’Estatut dels
  Treballadors. 
 3. Denunciat el Conveni, les parts negociadores es comprometen a iniciar converses en un
  termini no superior a un (1) mes a la data de la recepció de la comunicació de denuncia. 
 4. Fins a la signatura del nou Conveni, mantindrà la seva vigència l’anterior 
 5. Les taules salarials correspondran a les especificades a l’annex 1
Per tant, qualsevol empresa que no estigui aplicant el Tercer conveni està incomplint la llei i es pot portar a Inspecció de Treball.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.