Llista definitiva d’admesos i exclosos a les oposicions docents

S’ha publicat la resolució ENS/349/2018, de 27 de febrerper la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

En aquesta llista es pot consultar la distribució de tots els aspirants admesos en els diferents tribunals on hagin estat assignats.

Es pot consultar la llista, mitjançant el número d’identificador de la sol·licitud de cada aspirant, en l’aplicatiu següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2015006:12.
Per accedir-hi cal que els aspirants s’identifiquin amb el DNI, NIE o passaport, i l’identificador que se’ls ha facilitat en el moment de realitzar la inscripció.

En aquesta llista consten els aspirants distribuïts per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves.Prova d’acreditació del coneixement de llengua:
En totes les especialitats, el dia 13 d’abril de 2018, a les 16 hores, es realitzarà la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s’hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n’estiguin exempts. La resta d’aspirants no hi han d’assistir.

Els aspirants poden presentar la documentació acreditativa per tal d’estar exempts de realitzar la prova del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, davant del tribunal, el mateix dia 13 d’abril de 2018.

ACTE DE PRESENTACIÓ
L’acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 14 d’abril de 2018, a les 9 hores. Aquest acte té caràcter personal i, en conseqüència, la seva assistència serà obligada. Els que no hi compareguin personalment seran exclosos del procediment selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. En el mateix acte de presentació, tots els aspirants d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, així com els que participin en el procediment d’accés a un cos del mateix grup que participin per la mateixa especialitat, hauran de lliurar la programació didàctica. L’aspirant que no presenti aquesta programació s’entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d’aquest moment se’n puguin derivar.

Els tribunals amb aspirants del procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova.

Els tribunals mixtos que tenen aspirants de diferents procediments faran el següent: els aspirants d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova, i els aspirants dels procediments d’accés i d’adquisició de noves especialitats, el dia de l’acte de presentació només realitzaran aquest, de manera que es posposa l’inici de la fase d’oposició a la data que els tribunals determinin.

Quan es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, els aspirants han de realitzar primer la part B de la primera prova i a continuació, en una altra sessió que pot ser en el mateix dia, s’iniciarà la prova pràctica.

Quan es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, els tribunals han de convocar els aspirants a la lectura pública davant el tribunal de la part B), ja que la primera prova no és anònima.

Els tribunals específics que només tenen aspirants d’un procediment d’accés, a continuació de l’acte de presentació podran iniciar la fase d’oposició.

Llista d’admesos i reconeixement de requisits
El fet de figurar en la llista d’admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en el procediment d’ingrés o accés definits en la Resolució de convocatòria, la qual cosa es fa extensiva fins i tot a la titulació al·legada pels interessats en la seva sol·licitud, atès que s’hi va fer constar a títol informatiu.

Reclamacions:
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposa l’article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El Departament d’Ensenyament ha publicat a la seva pàgina web aquest calendari que, entenem, encara resta pendent d’algunes concrecions:

  • Inici del procediment selectiu: 13-14 d’abril 2018
  • Finalització del procediment selectiu: primera quinzena de juny 2018
Perquè es fan a l’abril?
Tens la resposta en aquest enllaç.

+INFORMACIÓ:

Tens tota la informació de les properes oposicions docents en el següent enllaç:
http://publica.ccoo.cat/p/oposicions-tota-la-informacio.html.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies