CCOO Educació reclama el reconeixement a la tasca tutorial

POSICIONAMENT TUTORIES
CCOO Educació, com a sindicat amb base sòcio-política, treballa sempre per a la millora de l’Educació, tot aportant-hi eines i idees per al debat, proposant línies d’actuació i valorant-ne positivament les bones pràctiques educatives i iniciatives que ja es porten a terme. 
En aquest sentit, volem abordar el tema de la tutoria, en especial als centres d’Ensenyament Secundari  i als cicles formatius. Resulta del tot evident que l’acció tutorial és una eina essencial per a l’educació dels nostres joves, per a l’acompanyament al llarg de la seva escolarització, pel suport en la presa de decisions sobre estudis futurs… Entenem que l’acció tutorial ha de ser una feina reconeguda i potenciada en totes les seves variants. 
POSICIONAMENT COTUTORIA A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Ara bé, com a sindicat que ha de vetllar per les condicions laborals dels i de les docents, no podem obviar i hem de denunciar què està passant amb l’aplicació, cada cop més extensa, del sistema de cotutoria i/o tutoria compartida. És una realitat en moltíssims instituts d’arreu de Catalunya. Primer de tot cal dir que CCOO valora molt positivament aquest sistema i sabem del cert que així ho fan també la major part dels professionals que l’apliquen, veient-se explicitat sovint en els Projectes de Centre i en els Plans d’Acció Tutorial.
El problema rau en el fet que la figura del cotutor/a no existeix ara per ara a la normativa i, per extensió, tampoc al catàleg de càrrecs dels centres. No n’hi ha hores reservades a tal efecte. Indefectiblement es produeix un greuge comparatiu davant la tutoria “oficial”. Aquesta és la realitat: el/la cotutor/a, tret de l’hora de tutoria grupal, fa totes les feines habituals de la tutoria. Atén directament l’alumnat que té assignat (en moltes ocasions la meitat del grup-classe), fa el seguiment de la seva evolució acadèmica, dels plans individuals si n’hi ha, de les adaptacions curriculars, fa les entrevistes amb la família…
Però la seva tasca no té cap mena de reconeixement:
  • No compta com a mèrit per a l’assoliment d’estadis de promoció docent.
  • No compta com a mèrit per als concursos de trasllats.
  • No té cap complement retributiu pel concepte de tutoria.
  • No té reducció lectiva associada (tot i que les instruccions d’inici de curs deixen ben clar que l’atenció directa a l’alumnat sempre s’ha de considerar lectiva).

És a dir, a la pràctica: el/la cotutor/a no fa acció tutorial oficialment.
A CCOO hem fet un estudi dels centres que treballen amb aquest sistema arreu de Catalunya. Hem arribat a comptabilitzar fins a 150 Instituts i Instituts-Escola distribuïts per tots els Serveis Territorials, especialment concentrats en zones com el Vallès Occidental i la Catalunya Central, o el Vallès Oriental i el Maresme. Fent una mitjana a la baixa, calculem que el no-reconeixement de la tasca tutorial pot afectar a uns 3000 docents pel cap baix.
Ens hem trobat amb un ampli ventall de casuístiques: centres on tothom és tutor/a o cotutor/a i d’altres que només ho apliquen en determinats grups; centres que “reparteixen” els càrrecs per compensar les cotutories (sense arribar a tothom òbviament) i centres que ni es plantegen aquest repartiment; centres que treuen guàrdies i disposen hores de permanència per atendre alumnat i/o famílies i centres que no ho fan; centres que tenen contemplat i explicitat el sistema al seu Projecte Educatiu; centres que encara no apliquen aquest sistema però que s’ho estan plantejant…
Ja fa temps que des de CCOO Educació estem treballant en aquest tema. Hem preguntat a diferents Juntes de Personal i la resposta sempre és la mateixa: la figura del cotutor/a no existeix.
Al Vallès Occidental coneixem la iniciativa d’una docent que, tot i no negar-se a fer aquesta tasca (que continua desenvolupant professionalment), ha elevat queixa a Inspecció per escrit -davant la manca de reconeixement-  i encara espera una resposta que no arriba.
Per tant, considerem que hem d’emplaçar el Departament d’Ensenyament perquè busqui el sistema que permeti que totes i tots els/les professionals que fan cotutoria tinguin reconeguda la seva tasca. No és admissible que no només no es cobri cap complement retributiu o que se’n busqui un altre que no tingui res a veure, en aplicació del Decret d’Autonomia de Centres; sinó que tampoc no tingui cap reconeixement professional a cap nivell (estadis, concursos de trasllats…). 
Entenem que abordar aquest reconeixement és la manera de donar-li a la tutoria el valor que mereix.
Així mateix, a CCOO Educació ens preocupen també altres modalitats de tutoria que no estan sent convenientment reconegudes, com ara: la tutoria de pràctiques de màster dels docents de centres formadors i la problemàtica específica de les tutories a la Formació Professional i a la Formació Professional Dual, de les quals a continuació n’abordem dues.
POSICIONAMENT TUTORIA A FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
TUTORIA D’FP
A CCOO ens amoïna i molt en quines condicions s’està desenvolupant l’acció tutorial en els cicles formatius de grau mitjà, sobretot, i en els cicles formatius de grau superior.
Tant en els cicles formatius LOGSE com en els LOE el tutor/a d’FP compta solament amb una hora lectiva per desenvolupar la seva tasca tutorial, amb l’afegit que aquesta hora no la té en  l’horari del grup.
En el cas dels cicles formatius LOE (la majoria de l’oferta actual de cicles formatius són cicles formatius LOE) el fet que el tutor d’FP no tingui una hora presencial assignada de tutoria amb el grup d’alumnes fa que aquest hagi de realitzar la tutoria, quan li sigui possible, en  les hores dels seus mòduls o unitats formatius. En els cicles formatius LOE la planificació i seguiment dels mòduls  i unitats formatives es fa per hores, així han de realitzar-se les hores previstes per cada unitat formativa per poder assolir els resultats d’aprenentatge corresponents. Aquest fet fa inviable per al tutor/a del grup poder usar aquestes hores per fer tutoria, veient-se en gran part afectat el planificat en el Pla d’Acció Tutorial de Cicles Formatius i la qualitat de la mateixa acció tutorial.
Tot i la manca d’indicadors facilitats pel Departament d’Ensenyament en relació a l’abandonament escolar prematur (AEP), és notori el desfasament, sobretot en els cicles formatius de grau mitjà, entre la matrícula i la graduació. L’increment de l’alumnat d’FP inicial en 10 anys ha estat del 100%,mentrestant el de graduats ha estat del 50%, detall que ens fa pensar en un elevat % d’AEP sobretot als cicles formatius de grau mitjà, d’alumnat que plega el primer curs. Per aquest motiu és encara més prioritari que es pugui realitzar en condicions, i per descomptat també dins de l’horari del grup, aquesta tasca d’acompanyament i atenció individualitzada. Alhora cal no oblidar que aquests són ensenyaments que tenen com a objectiu la inserció laboral de l’alumnat en un determinat camp professional, aquest fet fa encara més urgent que l’alumnat de cicles formatius pugui comptar amb una orientació acadèmica i professional de qualitat.
Així és prioritari que s’estableixi hora de tutoria en l’horari dels grups de cicles formatius i que tant aquesta hora com la que actualment ja està regulada comptin com a hores lectives de tutoria pel tutor/a d’FP. 
TUTORIA DE DUAL
El present curs 2017/2018, segons dades d’inici de curs facilitades pel mateix Departament d’Ensenyament, la formació professional dual compta amb la implicació de 229 centres, 10.000 alumnes, 114 títols impartits i de 3.589 empreses i entitats col·laboradores. L’augment  que s’ha produït de centres que ofereixen cicles formatius en alternança, de cicles formatius de les diferents famílies professionals, d’alumnat i d’empreses implicades és més que significatiu, però quant a la coordinació i tutoria d’aquests projectes tot continua igual, són càrrecs de centre que no compten ni amb hores lectives de reducció per al seu desenvolupament, ni amb cap complement retributiu.
Des del curs 2015/2016 es publiquen Documents per a l’organització i la gestió dels centres  – Formació professional en alternança – que donen instruccions sobre l’equip dual als centres educatius. Que regulen l’existència d’un equip de dual, d’un coordinador/a de l’equip de dual i dels tutors de dual del centre educatiu.
Centrant-nos en el tutor de dual, veiem que és el responsable de la preparació de l’estada de l’alumne, de la gestió de l’aplicatiu de seguiment de l’alternança del Departament d’Ensenyament, de tot el seguiment i valoració de l’estada de l’alumnat juntament amb el tutor de dual de l’empresa i també de la formació obligatòria bàsica  d’aquest tutor de dual.
Els darrers “Documents per a l’organització i la gestió dels centres – Formació professional en alternança (dual i simple) de 22/06/2017” estableixen que el director o directora del centre ha d’assignar les hores suficients i que el nombre d’hores dependrà de la quantitat d’alumnes que facin l’estada en alternança a l’empresa.
Les instruccions ofereixen diferents alternatives d’on s’han d’obtenir les hores:
1.- De les hores alliberades de la reorganització curricular del grup, quan és notori que en la pràctica totalitat de cicles formatius en alternança dual hi ha alumnat que fa l’alternança a l’empresa i una altra part que no la realitza fent la formació íntegra al centre docent (per diverses raons, des de no haver superat la selecció per poder accedir a l’empresa o bé per qüestions laborals o personals). Així aquestes suposades hores alliberades no existeixen “de facto”, sinó que ans el contrari l’equip docent continua tenint una part del grup, en alguns casos una bona part, a l’aula fent la formació íntegrament al centre docent i l’altra a l’empresa quan ja han iniciat l’alternança, per tant això implica un doble nivell de complexitat en la gestió d’aquests grups i feina afegida.
2.- De les hores disponibles per a la Formació en Centres de Treball (FCT), equiparant el seguiment que ha de fer un tutor ordinari del mòdul d’FCT amb el contacte i seguiment constant d’un tutor que ha de fer seguiment d’una estada en alternança del seu alumnat que com a mínim serà de 1.000 hores a l’empresa, sense comptar amb la formació de formador de formadors que haurà d’adquirir i la formació obligatòria a impartir als tutors de dual de l’empresa.
3.- De les hores d’activitats complementàries, no contemplant-se el càrrec ni en els “Documents per a l’organització i la gestió dels centres – Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació-“  ni en la “Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles”, la solució que es proposa és usar les hores d’activitats complementàries, com si es tractés d’un assumpte menor. S’explicita per escrit el que es veuen abocats els centres educatius a fer a la pràctica, veient-se mancats d’hores per desenvolupar els nombrosos projectes que consten en la seva carta de serveis (aquest n’és un i molt important) han de repartir com poden unes poques hores d’activitats complementàries totalment insuficients  tenint en compte les funcions i tasques a realitzar.
Tot plegat redunda en la qualitat de la Formació Professional, en aquest cas dual, i en com aquesta FP Dual es consolida a escala de centre, ja que per fer-ho adequadament necessita integrar-se en l’organització del centre comptant amb els recursos suficients.
Tenint en compte tot l’anterior, pel curs vinent veiem del tot imprescindible que s’inclogui la figura del tutor de dual dins dels   “Documents per a l’organització i la gestió dels centres”, adjudicant-li un nombre d’hores en proporció a l’alumnat que farà alternança a l’empresa, partint del fet que un tutor/a d’FCT en un cicle formatiu ordinari té regulat 1 hora lectiva cada 5 alumnes en el cas del tutor de dual s’hauria de reduir la ràtio d’alumnes/hora lectiva basant-nos en què:
  • La durada de l’alternança a l’empresa, aproximadament com a mínim unes 1.000 hores i que molt freqüentment aquesta estada a l’empresa segueix el calendari laboral, realitzant-se també durant període escolar no lectiu i durant vacances.
  • La freqüència de contacte amb el tutor/a de dual de l’empresa, com a mínim és cada 15 dies.
  • El tipus de seguiment a realitzar, que és intens tenint en compte que es realitza reconeixement de les activitats realitzades a l’empresa i cada mòdul o unitat formativa valorat mitjançant el pla d’activitats desenvolupat a l’empresa necessita una proposta de qualificació numèrica.

A CCOO Educació ens preocupa també en relació a l’FP Dual que no  es contempli com a òrgan de coordinació en els “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” la figura del coordinador de dual, i que aquest no compti ni amb hores lectives de reducció per al seu desenvolupament, ni amb cap complement retributiu.
Veiem també amb molta preocupació que en relació als projectes d’FP, tenint en compte l’extensa carta de serveis d’FP de la majoria de centres i l’existència de molts projectes generalitzats arreu de Catalunya, que no es contempli cap òrgan de coordinació en els  “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” relacionat amb aquests, per exemple el coordinador de mobilitat.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies