Les negociacions del conveni col·lectiu dels ensenyaments no reglats de Catalunya.

Des del mes de novembre
de 2017, la taula negociadora del conveni col·lectiu de l’ensenyament i
formació no reglada de Catalunya s’ha reunit quatre vegades. La taula de negociació
aquesta composta per la patronal (CATformació) i els sindicats UGT i CCOO.

Des de fa anys existeixen un conveni d’eficàcia general,
el vuitè conveni de l’ensenyament privat de Catalunya. Aquest conveni
col·lectiu té les taules salarials congelades des de l’any 2008.

En paral·lel, existeix un
pacte d’eficàcia limitada signat entre la patronal i el sindicat UGT signat
l’any 2012. El sindicat CCOO no va signar el pacte d’eficàcia limitada. Aquesta
decisió es va prendre després de consultes a les bases en els anys 2012 i 2014.
En els últims anys, CCOO
ha treballat per desbloquejar la situació.
A mitjans de l’any 2017
es va acordar una plataforma conjunta amb UGT per començar negociacions amb la
patronal.
L’objectiu de CCOO és
aconseguir combinar els aspectes més favorables per als treballadors i
treballadores del VIII conveni i del pacte d’eficàcia limitada, a més de
reivindicar nous drets.

En quins punts millora el
pacte d’eficàcia limitada el VIII conveni?

Suprimeix antigues categories obsoletes, com la de Professor auxiliar, i simplifica els grups i
categories professionals.
Aplica una reducció de jornada ordinària anual i
setmanal
. (vegeu més a baix).
Regula el contracte fix-discontinu a temps
parcial.
Reconeix explícitament el
dret d’assistir a un consultori mèdic
per part del treballador/a. Aquest dret té un límit de 20 hores anuals. Les
consultes a especialistes de la Seguretat Social no computen a aquest efecte de
la limitació de les 20 hores.
En el text del VIII conveni solament està reconegut per
acompanyar a familiars del primer grau
.

Què acceptaria la
patronal?

La introducció de noves categories professionals: el
bibliotecari, el traductor i l’expert entre uns altres, agrupats en el nou grup
professional amb el nom “tècnic”.
Bibliotecari i traductor no existeixen ni en VIII conveni
ni en el pacte d’eficàcia limitada.
Expert existeix en el pacte d’eficàcia limitada, però no
el VIII conveni.
La contractació temporal no podrà superar el 60% del personal (no
computen els contractes en pràctiques, formació, interins i relleu).
En el VIII conveni aquest límit era de 50%, en el pacte
d’eficàcia limitada no hi ha límit.
El contracte eventual per circumstàncies de producció té una durada
màxima de 12 mesos dins d’un període de 18 mesos.
El VIII conveni no regula límits en el temps. El pacte
d’eficàcia limitada regula la durada conforme amb l’Estatut dels Treballadors.
El contracte d’obra i servei té una durada màxima de 4 anys.

El VIII conveni no regula
la durada, el pacte d’eficàcia limitada fixa la durada màxima de 4 anys, tot
això conforme amb l’Estatut dels Treballadors que diu que la durada és de 3
anys ampliable a 4 anys en els convenis col·lectius.

El personal auxiliar administratiu amb tres anys de servei en
l’empresa puja a la categoria de l’oficial administratiu.
Existeix en el VIII conveni, en el pacte d’eficàcia
limitada no.
La jornada setmanal serà la següent:
 • personal docent: 31 hores
 • personal tècnic: 38 hores
 • personal d’administració i comercial: 36 hores
 • personal de serveis generals: 36 hores
Aquestes xifres són iguals al pacte d’eficàcia limitada.
En el VIII conveni les xifres són les següents:
·        
personal docent: 32 hores
·        
personal tècnic en el VIII
conveni no existeix
·        
personal d’administració i
serveis generals: 38 hores
 La jornada anual del personal docent és de 1.300 hores de les quals 1.230
són lectives i 70 no lectives.
VIII Conveni: 1315 hores, de les quals 1230 són lectives
i 85 no lectives. Pacte d’eficàcia limitada: 1300 hores, de les quals 1230 són
lectives i 70 no lectives.
La jornada anual del personal tècnic és de 1620 hores.
En el pacte d’eficàcia limitada la jornada anual és de
1634 hores, en el VIII conveni no existeix.
La jornada anual del personal administratiu i comercial és de 1530
hores.
Aquesta xifra és igual al pacte d’eficàcia limitada, en
el VIII conveni és de 1546 hores.
La jornada anual del personal de serveis és de 1530 hores.
Aquesta xifra és igual al pacte d’eficàcia limitada, en
el VIII conveni és de 1546 hores.
A les contractacions a temps complet s’aplica una jornada addicional
que és d’obligatori compliment amb un preavís de cinc dies:
 • personal docent: un màxim de 200 hores
 • personal tècnic: un màxim de 96 hores
 • personal d’administració i comercial: un màxim de
  180 hores
 • personal de serveis generals: un màxim de 180 hores
La remuneració serà d’un
110% del salari base anual dividit pel nombre d’hores anuals.
La jornada addicional d’obligatori compliment existeix en
el pacte d’eficàcia limitada. En el VIII existeixen hores addicionals, per al
personal docent, que són en la seva gran majoria de mutu acord entre empresa i
treballador/a.
Les substitucions esporàdiques computen com a hores no lectives.
  
Existeix en el pacte d’eficàcia limitada, en el VIII
conveni no existeix.
El descans retribuït serà de 13 dies pels anys 2018 i 2019. A partir
de l’any 2020 el descans retribuït serà de 14 dies. Per a treballadors/as que
treballen sis dies la setmana s’afegeixen tres dies més.
En el VIII conveni són 21 dies per al personal docent i
aproximadament el mateix pel personal d’administració i serveis generals. En el
pacte d’eficàcia limitada són 12 dies per a tothom i tres més per a treballadores
i treballadors que treballen sis dies la setmana.
Els permisos retribuïts es mantenen com ja estan fixades en el VIII
conveni i en el pacte d’eficàcia limitada. S’afegeix el permís per a parelles de fet oficialment registrades
en el cas del permís retribuït de tres dies en el cas de malaltia greu,
operació quirúrgica, defunció de parents fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat.
L’excedència forçosa es manté tal com estava en el pacte d’eficàcia limitada,
que és pràcticament igual que el VIII conveni. S’afegeix com a causa la violència de gènere.
L’antiguitat
serà la de l’últim ingrés a l’empresa, excepte en el cas de la suspensió de
contracte establert legalment. En el cas de contractes consecutius o amb un
interval de menys de vint dies, el computo serà el del primer contracte.
La regulació ja s’aplica en el pacte d’eficàcia limitada.
El VIII conveni especifica que el computo comença amb l’ingrés a l’empresa.
Els triennis no
seran aplicable per a noves contractacions i noves categories.
Aquesta limitació existeix en el pacte d’eficàcia
limitada, en el VIII conveni no.
Les faltes lleus seran sancionades amb tres dies de suspensió de
treball i sou.
El VIII conveni no preveu la suspensió de treball i sou
en el cas de les faltes lleus. En el pacte d’eficàcia limitada són cinc dies de
suspensió de treball i sou.

Les definicions d’algunes
de les noves categories professionals
són les següents
:

Expert: és el professional
especialitzat, amb o sense titulació, que pot organitzar, assessorar, desenvolupar
i elaborar material didàctic i de suport i impartir docència i altres funcions
anàlogues, d’acord amb els seus coneixements específics, titulació i
experiència professional requerides segons sigui l’acció o programa formatiu.
Aquesta categoria existeix en el pacte d’eficàcia
limitada. En el VIII. conveni no existeix. El pacte d’eficàcia limitada
reconeix també les categories informàtic, consultor i orientador professional.
Bibliotecari: és
qui, posseint el títol universitari de Diplomat en Biblioteconomia i
Documentació (Posteriorment Grau d`Informació i Documentació), exerceix les
funcions tècniques especialitzades per tal de crear, organitzar, mantenir i fer
la difusió de la col·lecció i els serveis d´una biblioteca.
Aquesta categoria no existeix en el VIII conveni ni en el
pacte d’eficàcia limitada.
Intèrpret/Traductor: és qui te al seu càrrec, de forma generalitzada, la
traducció de textos i documents escrits i/o la interpretació oral entre dues o
més idiomes.
Aquesta categoria no existeix en el VIII conveni ni en el
pacte d’eficàcia limitada.
Durant l’any 2018 seran
aplicable les taules salarials del
pacte d’eficàcia limitada. CCOO comença a negociar salaris a partir de l’any
2018.
Alguns exemples de les
taules salarials del pacte d’eficàcia limitada (en parèntesi les taules
salarials del VIII conveni):
 • personal docent: 1251€ (1125,07€)
 • expert: 1667€ (no existeix)
 • oficial administratiu: 1026€ (919,93€)
La teva veu conta! OPINA!


Vine a l’assemblea del
sector!

15 de febrer a les 18:30,
sala 42
16 de febrer a les 10:30,
sala d’actes
L’assemblea té lloc a Via
Laietana 16, Barcelona
Si no pots assistir a l’assemblea envia’ns un correu
electrònic amb la teva opinió a l’adreça educacio@ccoo.cat fins al dia 23
de març