Devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat i paternitat

Saps com pots sol·licitar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat i paternitat?

Com sabeu, el Tribunal Suprem ha dictat sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat i paternitat a la Seguretat Social. Ara, ja es pot sol·licitar la devolució de l’IRPF de maternitat i paternitat.
Teniu tota la informació actualitzada a:

Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social

“Les prestacions per maternitat no tributen, així ho ha dictat el Suprem 

Tribunal.

Les persones treballadores afectades han d’assessorar-se per reclamar 

la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat.”


 La mesura afectarà a 1.086.000 dones i homes i l’import de la devolució aconseguirà els 1.200 milions d’euros.
Com veníem anunciant, la solució adoptada és, sense perjudici de l’opinió que es tingui sobre la doctrina jurisdiccional aprovada, coherent amb la mateixa i tendent a executar-la sense necessitat de demandes per via contenciosa.
Quantitat rellevant que permetrà finançar, probablement de forma més justa que una reducció de base imposable més avantatjosa per a les rendes més altes, polítiques socials lligades a la maternitat, paternitat, infraestructures de 0-3 anys,…
La principal novetat que ha incorporat l’Agència Tributària és que, com hem interpretat des del principi des de CCOO, assumeixen que la doctrina de la Sentència és també aplicable a les prestacions de paternitat, per la qual cosa també aquestes podran reclamar-se en el citat procediment.
Dret a la devolució de les quantitats retingudes.
Les persones que han rebut la prestació en els últims quatre anys tenen dret a la devolució de les quantitats retingudes, igual que les persones que estan cobrant la prestació en aquest moment.
La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.
La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social.
 Com reclamar-ho?
Si estàs afiliada a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la reclamació.
La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació.
ASSESSORAMENT DE CCOO PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE 
L’IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT
Si sou afiliades podeu trucar al 93 481 28 48 i demanar hora per rebre 
atenció gratuïta presencial per fer la reclamació.
 Instruccions publicades per l’AEAT
En l’aplicació d’aquesta doctrina poden distingir-se els supòsits següents:
1.- Prestacions percebudes o que es percebin durant l’any 2018:
En la propera campanya de renda els contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls ofereixin.
El programa d’ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant tals prestacions com rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles.
Després del coneixement de la sentència del Tribunal Suprem, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha deixat de practicar retencions sobre les prestacions abonades, per tractar-se de rendes exemptes.
 2.- Prestacions percebudes en els anys 2014 i 2015:
Els contribuents podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en què haguessin inclòs tals rendes.
Si les rendes van ser percebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de cada any.
S’ha habilitat un formulari específic per facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i 2015, disponible en la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en què la persona perceptora de la prestació haurà d’indicar en quins d’aquests anys ha percebut la prestació i un número de compte bancària de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució que procedeixi.
 3.- Prestacions percebudes en els anys 2016 i 2017:
En gener de 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.
No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, atès que en cada cas l’AEAT reclamarà directament de la Seguretat Social tota la informació precisa per a la resolució del procediment.
El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@vePIN o Certificat electrònic.
 El número de referència (RENØ) pot sol·licitar-se en el portal de l’AEAT a Internet indicant les següents dades:
Nombre de DNI i la seva data de validesa.
Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits d’algun compte bancari en què l’interessat figuri com a titular, si no va presentar declaració de la renda de 2016.
Alternativament, podrà utilitzar-se el formulari en paper per a la seva presentació en qualsevol de les oficines de registre de l’AEAT, per bé que no és vàlid l’ús d’aquest formulari per fer constar dades no establerts en el mateix, ja que no resulta possible el tractament informatitzat d’aquestes dades addicionals. En aquest suposat haurà de substituir-se l’ús d’aquest formulari per un escrit en què es descriguin fil per randa les circumstàncies concurrents, acompanyat, si escau, de la corresponent documentació.
 4.- Sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d’un recurs o reclamació.
L’aplicació de l’exempció correspondrà a l’òrgan que estigui coneixent del recurs o reclamació, sense que calgui la presentació de cap sol·licitud addicional.