1

Grup de treball per preparar l’esborrany de l’EPIF: 2ª reunió

2a reunió per discutir l’esborrany de l’EPIF

La setmana passada es va portar a terme la segona reunió del grup de treball SEIDI+Sindicats per preparar l’esborrany de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF).
L’esmentat esborrany da compliment al que disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 14/2011 de la Ciència, la qual estableix:
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno elaborará un estatuto del personal investigador en formación […]”. 
En aquesta segona reunió entre els sindicats (CCOO, UGT i CSIF) i la SEIDI per treballar sobre l’esborrany de l’EPIF ja s’ha pogut entrar en algunes modificacions del seu contingut, aconseguint millores, però sense canvis substancials en els temes fonamentals.
A proposta dels sindicats la SEIDI va acceptar modificar l’apartat sobre col·laboració docent fins al límit de 60 hores anuals i un màxim de 180 hores en els quatre anys de contracte. També va acceptar la possibilitat que, a petició del contractat o contractada, es pugui suspendre durant un màxim de 4 mesos el contracte per canvi de Director/a de Tesi.
La SEIDI també va acceptar eliminar els apartats que havia inclòs impedint el pagament d’indemnitzacions per finalització de contracte, tot i que la Secretària d’Estat no va acceptar reconèixer-les en l’EPIF perquè diu que no té dret a indemnització. Els sindicats vam explicar que si la Llei de la Ciència no ho impedeix tampoc es podia impedir a través de l’Estatut, pel que seran els jutjats dels social qui decideixi sobre aquest tema.
Des de CCOO demanem mantenir el contracte els 4 anys, encara que s’acabi abans la Tesi, però la SEIDI va rebutjar incloure-ho en l’EPIF, encara que va reconèixer  adequada la mesura assenyalant que ells ja ho apliquen a les FPI i que li han demanat al MECD que també ho faci en les FPU.
Finalment, CCOO va demanar retirar un paràgraf que permet incomplir les mesures d’igualtat de gènere establertes per la Llei d’Igualtat i els Plans de Igualtat d’OPIs i universitats, sent acceptat per la SEIDI.
No obstant això, els temes fonamentals proposats pels sindicats i vinculats a les retribucions, van ser rebutjats per la SEIDI: elevar al 100% la referència salarial, utilitzar altres figures millor retribuïdes com a referència o assenyalar expressament que aquestes retribucions es fixen en els convenis col·lectius. La SEIDI només va oferir com a millora establir el mínim del 75% en els quatre anys, en lloc de el 56/60/75%, però va rebutjar la proposta de CCOO per reconèixer a l’EPIF el dret a cobrar els increments salarials anuals en igualtat amb la resta del personal.
Pots llegir més informació de la segona reunió, en el blog “CCOO precarios de la investigación”, fent clic aquí.