Accedeix al full en pdf aquí

Resum mesa sectorial 29/03/2017

1.- Aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal
docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal
docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.
El Departament ens emplaça a la propera setmana per la constitució de
la Mesa Tècnica on es concretarà a què es destinaran les dotacions pendents
acordades en l’acord signat per CCOO, USTEC I UGT el 31 de gener de 2017. CCOO
vam fer arribar al Departament un llistat de propostes, aportacions recollides per
part dels i les docents a partir de les nostres visites als centres.
CCOO mostrem la nostra disponibilitat d’entrar en la valoració i l’anàlisi
de les propostes en el si d’aquesta mesa tècnica. També demanem la informació
per escrit de les quantificacions de dotacions demanades.
  
2.- Oposicions al cos d’Inspectors d’Educació
A
començaments d’abril el Departament publicarà la convocatòria de 40 places del
cos d’inspectors. En la convocatòria d’aquestes oposicions es pren com a
referència el Real Decret 276/2007. Existeix una nova ordre que regula el
temari B (Temes del 22 al 40) que permet fer una adaptació tenint en compte que
la funció inspectora s’haurà d’exercir en centres de Catalunya.
La prova
d’oposició ha de tenir tres parts segons el Real decret, i seguint l’exemple d’altres
autonomies, el Departament proposa que la primera part sigui l’exercici
pràctic.
En la
segona part s’haurà de desenvolupar per escrit un tema del temari A que després
s’ haurà de llegir al tribunal i la tercera part constarà del desenvolupament
oral d’un dels temes del temari B.
Totes les
proves tenen caràcter eliminatori i es realitzaran respectivament la primera
quinzena de juny, de setembre i d’octubre d’enguany.
En
paral·lel qui no hagi estat seleccionat o qui de les 3 proves superi només 2 passarà
a una llista provisional per poder cobrir llocs en comissió de serveis. La
finalitat és cobrir noves vacants que es puguin produir en la plantilla d’inspectors,
però es mantindran als inspectors i inspectores que actualment ja estan en
comissió de serveis.
Respecte
al barem el Departament anuncia la supressió del segon i tercer paràgraf de
l’apartat 2.1.
CCOO considerem que les places convocades són insuficients, tenim 175
places en règim de provisionalitat de les 243 que hi ha actualment.
El
Departament argumenta que no tenen intenció de convocar més places fins que no
hi hagi el desplegament de la transitòria desena de la LEC que crea un cos
propi d’inspectors. Volen apostar per un model d inspecció propi i regular l’ingrés
i els criteris d’aquest ingrés.
  
3.- Destinacions provisionals interins 2017-2018
El Departament amb l’objectiu de poder cobrir totes les vacants a
finals del mes de juliol i tenint en compte l’increment de 4.714 docents que hi
haurà el proper curs arrel de l’acord signat per CCOO, USTEC i UGT, ens
proposen que totes les persones que formen part del bloc 1 de la borsa docent,
es a dir que han prestat serveis, estiguin obligats a participar a les
adjudicacions d’estiu. Ens faran arribar la proposta desenvolupada més
endavant.
CCOO demanem que aquesta exigència envers el personal interí ha de
tenir una contrapartida: oferta pública àmplia i possible pacte d’estabilitat.
Igualment, quan tinguem la proposta més concreta i treballada podrem
analitzar-la.
  
4.- Nomenament substituts juliol 2017.
El Departament ens informa que s’ha recuperat, gràcies a l’Acord
del 31 de gener, el que ja s’havia aconseguit amb l’acord del 2005 signat en
solitari per CCOO: el cobrament del mes de juliol per part del personal
substitut.
El Departament anuncia que per poder obtenir un nomenament al mes
de juliol s’hauran de complir els següents requisits:
·        
Realitzar un
curs de formació reconegut pel Departament durant el mes de juliol, amb una
durada d’un mínim de 30 hores.
·        
Acreditar abans
del 30 de juny la matriculació al curs i al setembre demostrar que s’ha
realitzat el curs.
·        
Es podrà optar a
tenir el nomenament del mes de juliol sense fer el curs sempre que es participi
en un procés d’oposicions.
·        
El requisit per
poder tenir el nomenament és haver treballat un mínim de sis mesos i com a
mínim un dia al tercer trimestre.
5.- Reassignació del professorat adscrit al CFA Jacint
Verdaguer
El
departament presenta la proposta que ja va ser treballada a la Mesa tècnica
d’adults i es valora positivament la proposta de reassignació.
6.- Possible acord d’abast estatal sobre oferta
pública (a petició de FECCOO).
CCOO
demanem concreció per part del Departament davant l’acord d’abast estatal signat
aquest mateix dia per CCOO, UGT i CSIF sobre oferta pública que preveu reduir
fins al 8% la taxa d’interinitat en tres anys. CCOO manifestem la importància
d’aquest acord i la necessitat que el més aviat possible es concreti la seva
aplicació a Catalunya.
El
Departament expressa la voluntat de convocar totes les places possibles i si
aquest acord permet aquesta convocatòria àmplia estudiaran aquesta possibilitat.
No concreten més perquè manifesten el seu desconeixement sobre l’acord.
7. Cobrament del 34,42% de
la paga extra 2012
El
Departament informa que les persones que no estaven en actiu el passat novembre
i van cobrar la darrera part proporcional de la paga extra, cobraran d’ofici a
finals d’abril.

Les
persones que a partir del mes de novembre van deixar de tenir vinculació amb el
Departament d’Ensenyament hauran de presentar una sol·licitud que el
Departament publicarà el més aviat possible.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.