Pública

OPOSICIONS DOCENTS 2017-18

Resum: RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
Tota la informació actualitzada del procés d’oposicions en aquest enllaç:

Procediments d’accés

 • Ingrés lliure i de reserva per als i les aspirants amb discapacitat: Aspirants no funcionaris docents.

Reserva de 5% de les places als aspirants amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, amb requisits específics.

 • Accés a un cos de grup superior: Funcionaris d’un cos docent del grup A2.

 • Accés a un cos del mateix grup i nivell (grup A1) que volen accedir a EOIs. 
 • Adquisició de noves especialitats.

Tipus de procediment o plaça
L= procediment d’ingrés lliure.
R= reserva per a aspirants amb discapacitat.
E= procediment d’accés a un cos de grup superior.
A= procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell de destinació.
Les que no es cobreixin amb el procediment R, E i A, s’acumularan a les places del tipus L.Places convocadesCos de mestres:  
Cos del professat d’ensenyament secundari:Cos del professat d’arts plàstiques i disseny:

Cos del professorat d’E.O.I.
Requisits generals
 • Tenir més de 16 anys i nacionalitat d’algun dels estats de la Unió Europea.
 • Titulació requerida a la convocatòria.
 • No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica, incompatible amb l’exercici de la docència corresponent a l’especialitat.
 • No tenir cap expedient disciplinari en l’administració pública o estar inhabilitat per treball públic.
 • No haver tingut cap condemna per delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • No ser personal funcionari del cos al qual es vol ingressar.

El compliment dels requisits (generals i específics)s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari.
Requisits específics del procediment d’ingrés lliure

Cos de mestres

 • Títol de mestres, diplomatura del professor d’educació general bàsica, mestre d’ensenyament primari o el títol de grau corresponent.Cos del professorat d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny

 • Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, detallats a l’annex 10 de la convocatòria.
 • Formació pedagògica i didàctica: amb el màster de professorat de secundària o estar-ne exempt. Per especialitats d’orientació educativa el títol oficial de màster en psicopedagogia acredita també aquest requisit. Exempts: Cos del professorat d’arts plàstiques i disseny.Requisits específics per participar en el procediment d’accés a cossos docents del grup superior
 • Ser funcionari o funcionaria docent del subgrup A2 un mínim de 6 anys.
 • Tenir els requisits específics del procediment d’ingrés lliure.

Calendari orientatiu
 • Presentació de sol·licituds: 1 al 20 de desembre de 2017 ambdós inclosos.
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: 2a quinzena de gener 2018.
 • Llista definitiva de persones d’admeses i excloses: 1a quinzena de març 2018.
 • Inici del procediment selectiu: mitjans d’abril 2018. Publicació data amb un mes d’antelació mínim.
 • Finalització del procediment selectiu: 1a quinzena de juny 2018.
Presentació de sol·licitud per participar en la convocatòria
 • La sol·licitud serà telemàtica a la web del Dept. d’Ensenyament. La sol·licitud es considera presentada en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.
 • Dades a omplir: Cos, especialitat i procediment; dades personals, adaptació a les proves i/o lloc de treball (si s’escau), dades acadèmiques, exempció o bonificació de la taxa d’inscripció (si s’escau).
 • Indicar els documents acreditatius de l’exempció de les proves de llengües oficials de Catalunya (Si no consta al registre informàtic del Dept. d’Ensenyament, es pot presentar durant el termini de presentació de sol·licitud).
 • Indicar Àrea territorial preferent per fer les proves (No s’assegura que es facin en la triada).
 • Es rebrà un correu electrònic de confirmació on hi ha l’identificador de la sol·licitud. Amb el DNI, NIE o passaport i l’identificador serveixen per accedir a la sol·licitud i consultar l’estat, obtenir el resguard i el pagament, i accedir al pagament electrònic dels drets de participació.
 • En la mateixa pàgina web també es pot consultar la llista del personal admés i exclos i l’actuació del tribunal on estigui assignat.
 • Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d’un mes, es publicarà la llista provisional dels i les admeses i excloses.
 • Els i les excloses en la llista provisional poden formular, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista provisional, les reclamacions que considerin.


 • Taxes
  • Cos de mestres: 54,50 €, si es fa telemàticament: 43,60 €.
  • Cos del professorat d’ensenyament secundari, d’EOIs i d’arts plàstiques i disseny: 69,25 euros, si es fa telemàticament: 55,40 €.
  • Les persones que pertanyen a una família nombrosa o monoparental tindran bonificacions.
  • Forma de pagament: oficina CaixaBank o transacció electrònica, dins dels terminis de presentació de sol·licituds.
  • Es poden beneficiar d’una exempció del pagament les persones: amb discapacitat igual o superior al 33%, amb situació d’atur i que no perceben cap prestació econòmica, que estan en situació de jubilació, o que tenen la condició de víctimes de terrorisme.
  Desenvolupament de les proves
  Prèviament es publicarà en la web del Dept. d’Ensenyament i/o al tauler d’anuncis dels tribunals:
  • La data d’inici de la prova amb una antelació mínima de dos mesos.
  • El dia de publicació de les qualificacions de castellà i català.
  • Els elements o estris (si s’escau) que ha de portar per a la realització de la prova pràctica.
  • Amb anterioritat al dia de l’acte de presentació i amb 7 dies naturals d’antelació com a mínim, es publicarà al DOGC la llista definitiva, on constaran els i les aspirants distribuïts per tribunals, la data, l’hora i el lloc on es realitzen les proves de llengües, l’acte de presentació i el procediment selectiu.
  • Almenys una setmana abans de l’inici de les proves, els criteris de correcció.  Prova de llengües
  • A partir de la segona quinzena del mes d’abril de 2018 s’iniciarà el procediment selectiu amb la prova d’acreditació del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.
  • Estaran exempts de la prova qui acrediti els requisits sol·licitats. Si no caldrà fer les proves de coneixements de català i/o castellà.

  Acte de presentació
  • L’endemà de la realització de les proves de llengües, on s’ha de lliurar la programació didàctica i presentar-se amb el DNI. A continuació s’iniciarà la fase d’oposició.
  • Els i les aspirants que no compareguin personalment o que no lliurin la programació s’exclouran del procés selectiu.
  • El tribunal fa públics els anuncis i citacions en el local on s’estigui celebrant les proves i a través de la pàgina d’Internet, amb un mínim de 14 h d’antelació.  Fase d’oposició PROVA 1

  Part A

  • Prova pràctica per comprovar la formació científica i les habilitats instrumentals o tècniques de l’aspirant.
  • L’aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament al tauler d’anuncis.
  • Les especificacions, pautes i criteris i temps per la realització de l’exercici pràctic es troba a l’annex 7.
  Part B

  • Desenvolupament per escrit d’un tema triat d’entre un nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal del temari de l’especialitat (Temaris per cossos i especialitats: goo.gl/VYNH2z):
  • Especialitats amb menys de 25 temes,  triar d’entre  2.
  • Especialitats amb 25 temes i inferior a 50 temes, s’ha de triar d’entre 3.
  • Especialitats amb més de 50 temes, s’ha de triar d’entre 4.
 • S’ha d’utilitzar un bolígraf blau o negre i seguir les instruccions dels tribunals.
 • Temps de realització: 2 hores.
 • Quan la prova pràctica (part A) no sigui escrita, es convocarà a la lectura pública davant el tribunal del tema de la part B), ja que la primera prova no és anònima. I en aquest cas es començarà per la prova B.
  PUNTUACIÓ PROVA 1 Se supera la prova: mínim igual o superior a 5 punts, ponderats:
  • PART A: 70% de la puntuació total de la prova que es valora de 0 a 10 punts.
  • PART B: 30% de la puntuació total de la prova que es valora de 0 a 10 punts.
  Per superar cadascuna de les dues proves, s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 2,5 a cadascuna.
  La superació d’aquesta prova, permet a l’aspirant passar a la segona prova.
  Fase d’oposició PROVA 2
  Programació didàctica

  • Presentació d’una programació didàctica que s’ha de lliurar en l’acte de presentació.
  • Ha d’incloure la planificació del currículum d’un àmbit, matèria, crèdit o mòdul professional, nivell o assignatura o mòdul professional relacionat amb l’especialitat per a la qual es participa. També ha d’incloure: els objectius; les competències o les capacitats, o els resultats d’aprenentatge que es desenvolupen; els continguts; els criteris d’avaluació; la metodologia, incloent-hi l’ús pertinent de les TIC; l’enfocament globalitzador amb altres àrees relacionades; la distribució temporal; i les mesures i suports addicionals i intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció a la diversitat.
  • Defensar públicament davant del tribunal en el moment que l’aspirant sigui convocat, on es pot utilitzar un exemplar de la programació i un guió (màxim 1 foli).
  • La programació didàctica ha de fer referència al currículum i seguir els criteris específics de cada cos i especialitat segons l’annex 5 i 6.
  • La programació inclourà el desenvolupament d’un esquema de cada UD, que també es poden presentar com a projecte, corresponents a un curs escolar. Mínim han de ser 6 UD.
  • Extensió màxima 60 fulls, sense comptabilitzar els annexos, format DIN-A4, per una sola cara, interlineat d’1,5 o 2 espais, i un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Si s’utilitzen taules, el cos de la lletra pot ser de 9 punts, sense comprimir.
  • Ha de tenir una portada amb les dades d’identificació i el cos i l’especialitat pels quals es presenta, i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les UDs o les activitats d’ensenyament-aprenentatge de què consta.
  • S’entén per annexos el material didàctic proposat o les activitats d’ensenyament-  aprenentatge, i les proves o instruments d’avaluació, els instruments organitzatius o qualsevol altra documentació.
  Unitat Didàctica

  • Presentació i exposició oral en sessió pública d’una UD relacionada amb:
  • La programació presentada, triant d’entre 3 extretes a l’atzar.
  • L’elaboració a partir del temari oficial de l’especialitat.
 • Poden considerar-se com UDs les seqüències o parts en què es pot dividir la programació d’un àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura.
 • Els projectes inclosos dins la programació poden considerar-se també com UDs.
 • En l’exposició de la UD s’han de concretar almenys:
  • Objectius d’aprenentatge; competències o capacitats que es desenvolupen; continguts; descripció de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge; selecció i ús dels recursos didàctics; gestió de l’alumnat, del temps i de l’espai i altres aspectes organitzatius i metodològics; criteris, procediments i instruments d’avaluació, relació amb altres àmbits, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura; mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció a la diversitat.
  • Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la UD amb les activitats d’ensenyament-aprenentatge programades.
 • Temps de preparació UD: 1 hora, durant la qual es pot consular el material auxiliar, sense possibilitat de connexió amb l’exterior.
 • Per l’exposició es pot utilitzar material auxiliar, i 1 guió (màxim 1 foli) que s’haurà de lliurar.
 • Temps total: 45 minuts 20 min programació + 20 minuts UD + 5 min debat amb el tribunal.
  VALORACIÓ DE LA PROVA 2 DE LA FASE D’OPOSICIÓ
  Es valora globalment de 0 a 10 punts. Per superar-la s’ha d’obtenir una puntuació igual o superior a 5.
  Fase d’oposició: Procediment selectiu d’accés a un cos de grup superior
  • Exposició d’un tema de l’especialitat a què s’accedeix, triat d’entre 8 escollits a l’atzar pel tribunal. Si existeix concordança entre la titulació i l’especialitat a la qual s’aspira, s’escull entre 9 temes.
  • Cal Atendre tant al coneixement sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics, indicant: les competències, els objectius, continguts, activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
 • Temps preparació: 2 hores, on es pot consultar material, sense connexió amb l’exterior.
 • Temps exposició: màxim 45 minuts, i pot utilitzar material auxiliar i un guió d’un foli que es lliurarà.
 • En les especialitats amb habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d’un exercici de contingut pràctic (Annex 7).
 • Superació de la prova: obtenir mínim 5 punts sobre 10. El termini de reclamacions serà igual que el procés de lliure ingrés. Els i les aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.


 • Fase d’oposició: Procediment selectiu d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació
  • Aspirants de la mateixa especialitat de la qual són titulars en el seu cos d’origen: Exposició, seguida d’un debat, d’una programació didàctica elaborada en els mateixos termes establerts per als aspirants d’ingrés lliure.
  • Temps de realització: màxim de 45 minuts, i el debat de 15 minuts.
  • Aspirants d’una especialitat diferent de la que són titulars en el seu cos d’origen: Exposició d’un tema de l’especialitat a la qual s’accedeix, triat entre 9 escollits a l’atzar pel tribunal.
  • En aquesta exposició s’ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació amb el currículum i amb el plantejament didàctic, indicant: les competències, els objectius, continguts, activitats d’ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
  • Temps de preparació: 2 hores. Es podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l’exterior.
  • Temps de realització: màxim de 45 minuts. Es podrà utilitzar material auxiliar i un guió que no excedirà d’un foli i que s’ha de lliurar.
  • Les proves del cos del professorat d’EOIs es realitzaran en l’idioma corresponent.  Superació de la fase d’oposició
  • La qualificació de la fase d’oposició és la mitja aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d’aquesta fase. Sempre que les dues hagin estat superades en el procés de lliure ingrés.
  • S’exposaran les qualificacions en el tauler d’anuncis d’on s’hagin realitzat les proves, amb un termini de 24 hores per fer reclamacions.
  • Per accedir a la fase de concurs la puntuació de la fase d’oposició  ha de superar els 5 punts.  Fase de concurs (màxim 10 punts)
  • Per fer l’al·legació dels mèrits segons els annexos 3 i 4 de la convocatòria, s’han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem disponible.
  • Els resultats de la valoració provisionals dels mèrits es publicaran al tauler d’anuncis d’on es realitzi la prova, obrint un termini de 24 hores per fer reclamacions.
  • La documentació presentada podrà ser recuperada en el lloc, la data i l’hora que els tribunals fixin.  Barem de mèrits (Annex 3 de la convocatòria):
  1.- Experiència docent prèvia (màxim 5 punts)
  • Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant en centres públics (1 punt i 0,0833 per cada mes).
  • Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent cos al qual s’opta en centres públics (0,5 punts i 0,0416 per cada mes).
  • Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual s’opta, en altres centres (0,5 punts i 0,0416 per cada mes).
  • Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual s’opta en altres centres (0,25 punts i 0,0208 per cada mes).  2. Formació acadèmica (màxim 5 punts)
  1. Expedient acadèmic del títol al·legat, sempre que es correspongui amb el que s’exigeix en cada cos: Màxim 1,5 punts: de 6,01 punts a 7,5 punts: 1 punt; i de 7,51 punts afins a 10 punts: 1,5 punts
  2. Postgraus, Doctorat i premis extraordinaris:
  2.2.1. Pel Certificat-Diploma acreditatiu d’Estudis Avançats, el Títol Oficial de Màster, Suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no sigui requisit per l’ingrés: 1 punt.
  2.2.2. Per posseir el títol de doctorat: 1 punt
  2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5 punts.
  2.3. Altres titulacions universitàries:
  2.3.1. Titulacions de primer cicle: Per cada Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o títols declarats equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d’una Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria: 1 punt
  2.3.2. Titulacions de segon cicle: Pels estudis corresponents al segon cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o títols declarats legalment equivalents: 1 punt
  2.4. Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial:
  2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5 punts
  2.4.2. Per cada certificat de nivell avançat, aptitud o equivalent d’Escoles Oficials d’Idiomes o altres certificats equivalents al nivell B2 MERC: 0,5 punts.
  2.4.3. Per cada títol de Tècnic Superiors d’Arts Plàstiques i Disseny: 0,2 punts
  2.4.4. Per cada títol de Tècnic Superior de Formació Professional o equivalent: 0,2 punts
  2.4.5. Per cada títol de Tècnic Esportiu Superior: 0,2 punts  3. Altres mèrits (màxim 2 punts)
  • Per a cada curs de Formació permanent i perfeccionament superat: No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1 punts; o inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,25 punts
  • Per activitats de formació permanent impartida. Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,1 punts
  • Pel certificat de nivell superior de català C2: 0,2 punts
  • Domini de llengües estrangeres: Nivell C1/MERC: 0,75 punts i  nivell C2/MERC: 1 punt (per cada certificat)
  • Per haver obtingut una nota igual o superior a 6 punts en altres processos selectius en la fase d’oposició a partir del 2007.
  • Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,10.
  • Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,15.

  Superació del procés d’oposició
  • Superen el concurs oposició:
  • Aptes en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.
  • Que obtinguin almenys 5 punts, sempre que una vegada ordenats segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs, els correspongui un número igual o inferior a les places convocades i reservades per cada procediment.  Procediment d’ingrés lliure i de reserva per aspirants amb discapacitats
  • Els i les aspirants que han participat en la reserva per discapacitat, si han superat les diferents proves i no han estat seleccionats, queden ordenats segons la puntuació global conjuntament amb els i les aspirants d’ingrés lliure.
  • Puntuació global: Es pondera en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades. (Resolució últim paràgraf punt 7.1)  Procediment d’accés a un cos docent de grup superior i  d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.
  • Puntuació global: Pondera en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades. (Resolució 2n paràgraf punt 7.3)  • Criteris per resoldre els empats: Es resoldran atenent els criteris esmentats en la resolució.
  • Nombre màxim d’aprovats. No es pot declarar que han superat el procediment selectiu un nombre d’aspirants superior al nombre de places vacants.
  • Es farà pública la llista provisional d’aspirants seleccionats, ordenats, i obrir un termini de 24 hores des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions.
  • Posteriorment es farà pública la llista definitiva, a la qual es pot  interposar recurs d’alçada, en el termini d’un mes.
  • Exempcions i renúncies. L’exempció de la realització de la fase de pràctiques no pot suposar cap modificació del nombre de places assignades a la resta d’aspirants.
  • Llista complementària. Quan es produeixin renúncies, abans del seu nomenament o presa de possessió, hi haurà una llista complementària dels i les aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d’aspirants seleccionats.
  Superat el procés d’oposició  Presentació de documents
  • En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats s’haurà d’entregar la documentació requerida.  Nomenaments de funcionaris i funcionaries en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals
  • Els aspirants seleccionats obtenen destinació provisional per al curs 2018-2019, per tant han de presentar una sol·licitud de destinació d’acord amb el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2018-2019 d’acord amb les instruccions i el termini que estableixi la resolució esmentada.  Fase de pràctiques
  • procediment de lliure ingrés, A 1 de setembre presa de possessió a la destinació com funcionariat en pràctiques, amb un període d’avaluació mínim de tres mesos. La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació i avaluació, d’acord amb el que s’estableixi a la resolució.


  CALENDARI PROVES OPOSICIONS DOCENTS RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer DOGC núm. 7573, de 07.03.2018


  Prova d’acreditació de la llengua (13 d’abril a les 16 hores)
  • Prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana per qui no tingui la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les llengües oficials a Catalunya per qui no estigui  exempt o exempta.
  • Aquest dia es pot presentar la documentació acreditativa per tal d’estar exempt o exempta.
  • La resta d’aspirants no hi han d’assistir.


  Acte de presentació i inici de la fase d’oposició (14 d’abril a les 9 hores)
  • Les i els aspirants hauran de lliurar la programació didàctica.
  • Els tribunals amb aspirants del procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat iniciaran la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova.
  • Els tribunals mixtos:
  · Ingrés lliure  i reserva per a aspirants amb discapacitat: iniciaran la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova.
  · Procediment d’accés i adquisició de noves especialitats: el dia de l’acte de presentació només realitzaran aquest, de manera que es posposa l’inici de la fase d’oposició a la data que els tribunals determinin.

   • Els tribunals específics que només tenen aspirants d’un procediment d’accés, a continuació de l’acte de presentació podran iniciar la fase d’oposició.
   image_print
   Comparteix.

   Comentaris tancats.

   Ús de galetes

   Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

   ACEPTAR
   Aviso de cookies