Discapacitat

Permís
retribuït
Les llicències i els permisos
es consideren interrupcions del contracte de treball d’escassa durada que no
extingeixen la relació laboral. Aquestes absències poden ser retribuïdes o no
retribuïdes. Les llicències retribuïdes són autoritzacions per faltar a la
feina, durant el temps i per les raons previstes, mantenint el dret a la
remuneració.
 • –    El
  que recull l’Estatut dels Treballadors és norma mínima de dret laboral per a
  tots els treballadors i treballadores.
 • –         
  El
  que recull un conveni ha de ser igual o millor que la norma.
 • –         
  El
  treballador/a té dret a l’opció més avantatjosa.

Estatut dels Treballadors (ET)
Permisos
retribuïts
Conveni Tallers persones amb discapacitat
intel·lectual
Permisos
retribuïts
Article
37.3
Matrimoni:
15
dies naturals
Article
19.1
a.- Matrimoni: 15
dies naturals.
Tindran dret
igualment a aquest permís les persones que iniciïn una vida en comú com a
parella. En aquest cas caldrà aportar un certificat d’empadronament o similar
a més d’una manifestació escrita respecte a l’inici d’aquesta convivència i
no es podrà tornar a demanar abans de dos anys mínim des de l’inici d’una
convivència anterior.
Trasllat
de domicili
:
1 dia
e.- Trasllat de
domicili habitual: 1 dia feiner.
Naixement
de fill o defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció
quirúrgica
sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari de parents, fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat:
2 dies naturals o 4
si es necessita desplaçament
b.- Naixement o
adopció legal d’un/a fill/a:
   4
dies naturals
c.- Mort o malaltia
greu o intervenció quirúrgica amb hospitalització o accident greu:d’acord amb
la distribució que s’indica.
En tots els casos
es considerarà dintre d’aquest grup la persona amb qui convisqui el/la
treballador/a, formant una parella.
La
distribució dependrà de:
·        
2 dies naturals en cas de parents de segon
grau per afinitat. Si el treballador/a ha de fer un desplaçament de més de
300 Km, es donaran 2 dies naturals més addicional.
·        
3 dies naturals en cas de parents de segon
grau per consanguinitat o primer per afinitat. Si el treballador/a ha de fer
un desplaçament de més de 300 Km, es donarà 1 dia natural més addicional.
·        
4 dies naturals en cas de parents de primer
grau per consanguinitat. Si el treballador/a ha de fer un desplaçament de més
de 300 Km, es donarà 1 dia natural més addicional.
d.- Hospitalització
o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs
domiciliari, cirurgia major ambulatòria de parents fins al segon grau per
consanguinitat o afinitat:
   2 dies naturals.
A aquests efectes,
es considerarà dintre d’aquest grup la persona amb qui convisqui el/la
treballador/a, formant una parella.
Si el
treballador/ora ha de fer un desplaçament de més de 300 Km, es donaran 2 dies
naturals més addicionals.
Compliment
d’un deure inexcusable de caràcter públic i persona
l, comprès
l’exercici del sufragi actiu: pel temps indispensable. Quan consti en una
norma legal o pactada s’estarà a allò que s’ha disposat per a la seva durada
i compensació econòmica. Si el treballador percep una indemnització, se li
descomptarà del salari que correspongui. Si suposés la impossibilitat de
prestació de treball en més del 20% en un període de tres mesos, l’empresa
podrà passar al treballador a la situació d’excedent forçós.
L’exercici de la
funció de jurat tindrà als efectes de l’ordenament laboral la consideració de
compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.
f.- Pel temps
indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic.
g.- Assistir a
exàmens per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional amb justificació
posterior: El temps que necessiti.
Quan el/la
treballador/a presti servei al torn de nit, gaudirà del permís la nit
anterior a l’examen.
Pel
temps indispensable per a la realització
d’exàmens
prenatals i tècniques de preparació al part
que s’hagin de
realitzar en la jornada de treball.
h.- Les
treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a
remuneració, per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de
preparació al part, previ avís a l’empresa i justificació de la necessitat de
la seva realització dins de la jornada de treball.
i. Permís de paternitat:
A aquests efectes, es considerarà dintre d’aquest grup la persona amb qui
convisqui el/la treballador/a, formant una parella de fet.
El permís de
paternitat es gaudirà segons el previst a la legislació vigent.
L’exercici
de funcions sindicals o de representació de persona
l, com la
participació en comissions negociadores de convenis col·lectius, sempre que
l’empresa estigui afectada per la negociació, el temps necessari per a
l’adequat exercici de la seva feina.
Els períodes
utilitzats pels membres del comitè, delegats d’empresa i delegats de
prevenció, com a crèdit d’hores mensuals per a l’exercici de les seves
funcions.
j- Per realitzar
funcions sindicals o de representació del personal en la manera establerta legal
o convencionalment.
  
k. Tot el personal
tindrà dret a un permís retribuït per motiu de consulta mèdica degudament
acreditada.
l. Tot el personal
tindrà un permís màxim de 3 hores a l’any i per fill/a per a poder assistir a
entrevistes amb el personal docent i/o tècnic del centre on el/la fill/a
cursi les etapes d’educació obligatòria, amb l’obligació de presentar la
justificació posterior de l’efectiva reunió.
19.2
Permís especial:
Tots els treballadors tindran dret a quinze dies
laborables de permís cada any, que seran fixats en cada centre preferentment
entre Nadal i Pasqua i que quedaran reflectits en el calendari laboral en els
termes establerts a l’article 16 del present conveni. Aquests dies de permís
no tenen caràcter de temps efectivament treballat i el seu gaudiment no
exonerà de complir la totalitat de la jornada contractada.
Article
37.5
Qui per raons de
guarda legal té directament al
seu càrrec algun
menor de dotze anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, que no dugui a terme una activitat retribuïda, té dret a una
reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del
salari d’entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la
jornada.
62
Té el mateix dret
qui hagi de tenir cura directa d’un familiar, fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es
pugui valer pel seu compte, i que no tingui una activitat retribuïda.
El progenitor,
adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent té dret a una
reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari,
almenys, de la meitat de la durada d’aquella, per a l’atenció, durant
l’hospitalització i tractament continuat, del menor a càrrec seu afectat per
càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra
malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i
requereixi la necessitat de la seva atenció directa, contínua i permanent,
acreditat per l’informe del servei públic de salut o òrgan administratiu
sanitari de la comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el
menor compleixi els 18 anys. Per conveni col·lectiu, es poden establir les
condicions i supòsits en els quals aquesta reducció de jornada es pot
acumular en jornades completes.
Les reduccions de
jornada que preveu el present apartat constitueixen un dret individual dels
treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la
mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari
en pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de
l’empresa.
19.3
Reducció de jornada per guarda legal
En aquesta matèria
s’estarà al que s’estableixi legalment en cada moment.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies