Si no es modifica el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat, es podria comprometre la continuïtat del personal temporal a la universitat

L’esborrany de
Pressupostos Generals de l’Estat 2017 estableix que les contractacions
públiques de caràcter temporal no podran superar els tres anys de durada, la
qual cosa imposarà una absurda rotació de personal laboral temporal i personal
funcionari interí, que aprofundirà en la seva precarització.

L’Àrea Pública
de CCOO va presentar als partits polítics a finals d’abril una sèrie d’esmenes
entre les quals està inclosa una modificació en la redacció de l’article 19
dels Pressupostos Generals de l’Estat, que, a més de no donar solució als
requeriments que les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
estan fent al Govern espanyol, agreuja la precarietat inherent als contractes
temporals en afegir una innecessària rotació en l’ocupació.
En concret, el
contingut d’aquest article és el següent:
“La durada del contracte o del nomenament no podrà
ser superior a tres anys, sense que puguin encadenar-se successius contractes o
nomenaments amb la mateixa persona per un període superior a tres anys,
circumstància aquesta que haurà de quedar degudament reflectida en el contracte
o nomenament”
.
La seva
aprovació implicaria que, després de tres anys de treball, les persones
interines cessarien en el seu lloc. Per tant, en els tres següents a l’entrada
en vigor de la mesura haurien rotat tots els treballadors i treballadores
temporals, tret que superin els processos selectius.
L’esmena
presentada per CCOO deixaria sense efecte les limitacions a l’estabilitat en la
contractació temporal del sector públic que incorpora l’article 19. Per tant no
afectaria a la temporalitat sobre plaça vacant o a les substitucions, que és el
que preveu la normativa actual.
Tanmateix amb això no és
soluciona el greu problema de temporalitat a les universitats, doncs, com us
vam informar El personal universitari s’ha quedat fora de l’Oferta
Pública d’Ocupació extraordinària de l’acord per a la millora de l’ocupació
pública
Davant de tot això, CCOO està
treballant d’una banda en la modificació de la Llei de Pressupostos de
l’Estat i d’altra banda en la incorporació del personal universitari (PAS i
PDI) a l’acord per a la millora de l’ocupació pública
I així, la
Federació d’Ensenyament de CCOO (FECCOO) va sol·licitar al Ministeri
d’Educació que realitzi les gestions oportunes per convocar com més aviat
millor el grup de treball en matèria d’ocupació pública recollit en l’acord per a la millora de l’ocupació pública . L’objectiu és
que pugui analitzar l’evolució del sector universitari i incorporar al personal
universitari al pla d’estabilització d’ocupació.
Així mateix demanem:

  • A les institucions universitàries i als partits polítics catalans que facin costat per pressionar al Govern estatal i realitzi les corresponents reformes, alhora que recordem el compromís del Parlament de Catalunya per presentar un pla per reduir la temporalitat a les universitats
  • Als rectorats de les universitat catalanes, que negociïn el més aviat amb els representants sindicals plans de protecció i estabilització del personal laboral temporal i funcionari interí.