Nota informativa sobre la reunió amb representants del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD)

El passat 31 de gener es va celebrar una reunió amb representants del MECD a la que van assistir
el Secretari d’Estat d’Educació, FP i Universitats (Marcial Marín), el Secretari General
d’Universitats (Jorge Sainz) i el Cap de Gabinet del SG de Universitats (Enrique Collell). Per part
dels sindicats van assistir-hi representants de FECCOO, FeSP-UGT, CSIF i CIG. 

El MECD va convocar la reunió per donar resposta a la demanda, plantejada per les
organitzacions sindicals, de constituir formalment la Mesa de Negociació d’Universitats per
abordar els temes que històricament hem plantejat i que vam reiterar el passat mes de
desembre en un comunicat conjunt.
La reunió va començar amb una intervenció del Secretari d’Estat en què va manifestar el seu
compromís de constituir la Mesa d’Universitats. Així mateix, va proposar els temes que, en
opinió del Govern, s’haurien de negociar a la Mesa per desenvolupar la proposició no de llei
relativa a l’aprovació d’una “Estratègia Espanyola per a l’Educació Superior” acordada
al Congrés per la majoria grups parlamentaris. 
Els temes fonamentals que va esmentar el representant del Govern van ser els següents:
 • Aprovar i desenvolupar un model de finançament sostenible i plurianual. 
 • Establir una carrera acadèmica previsible mitjançant un Estatut del Personal Docent i
  Investigador que reguli les condicions de treball i la carrera professional, consensuat
  amb la comunitat acadèmica, les comunitats autònomes, les organitzacions sindicals i
  altres institucions implicades.
 • Garantir un model de beques i ajudes a l’estudi basat en la suficiència, l’equitat i la
  cohesió social. 

El MECD ens va informar que havia contactat amb la Secretària d’Estat de Funció Pública (Elena
Collado), per analitzar les fórmules legals necessàries per constituir la Mesa d’Universitats. La
seva conclusió és que s’ha d’aprovar en una norma amb rang de llei.

Finalment, va emmarcar la seva voluntat de negociació en el marc del Pacte Educatiu i ens va
informar de la posada en marxa de la subcomissió específica creada al Congrés. Aquesta
subcomissió disposa de 6 mesos per elaborar els corresponents informes, inclòs l’àmbit
universitari. 
Els sindicats compartim la necessitat de constituir formalment la Mesa i considerem que cal
mantenir una reunió conjunta amb la Secretaria d’Estat de Funció Pública per concretar el
contingut de la norma esmentada. El MECD es va comprometre a convocar aquesta reunió el
més aviat possible. 
Així mateix vam manifestar la nostra disposició a negociar l’Estatut del PDI, tenint en compte els
documents treballats amb el MECD durant l’any 2011, i la resta dels temes plantejats pel MECD.
No obstant això, els vam recordar que hi ha altres temes, alguns vinculats als pressupostos
generals (taxa de reposició), que també hem de negociar; i és per això que vam proposar un
calendari de reunions per a aquest grup de treball. 
El MECD es va comprometre a convocar reunions amb una periodicitat trimestral, i per tant, la
propera serà abans de Setmana Santa. Si hi hagués projecte de llei de pressupostos abans
d’aquesta data, la reunió s’avançaria.